Hechos 27

1Chaura auturdäcuna Roma marcaman apachimänanpaj yarpaçhacuriycur, Pablutawan waquin wiçhgarajcunata capitan Juliupa maquinman çhuraran. Capitan Juliuga mandaj Augustupa murucuncunata maquinçhu purichij. 22 Chaura Adrumeto marcapita bütiman jigashcä. Chay büti Asia quinran lamar cantuncunaçhu içhiycur-içhiycur aywanan caran. Bütiwan aywacuptï, Aristarcupis yanagämaran. Payga Macedonia quinran Tesalónica marcapita caran. 3Warannin junaj Sidón marcaman çhayarä. Chayçhu capitan Julio alli shungu cashpan irmänucuna Pabluta watucunanta mana miçharanchu. Jaraptinpis, mana miçharanchu. 4Sidón marcapita aywacuptï, alläpa wayraycaran. Chaymi mana wayrashallanpa aywar, lamar çhaupinçhu Chipre marca cantullanpa aywarä. 5Chaypita Cilicia quinran, Panfilia quinran chimpallanpa aywarä. Licia quinrançhu Mira marcaman çhayarä. 6Mira marcaçhu Alejandría marcapita Italia quinran Roma marcaman llucshiycaj bütita capitan Julio tariran. Chay bütimanna jigachimaran. 7Chay bütiwan pasinsalla aywar, achca junaj ñacarä. Cnido marcapa ñaupanman çhayanäpaj sumaj sasa caran. Juyupa wayrämuptin, lamar çhaupinçhu Creta marca cantullanpa aywar, Salmón punta ñaupanman çhayarä. 8Chaypita ñacarpis, ‹‹Buenos Puertos›› nishan marcaman çhayarä. Chay marca Lasea marcapa waclällançhu caran. 9Chay marcaman çhayanäpaj achca junajraj ñacashcä. Juchapita shujpicuy fiestapis ushyacashana caran. Tamya quilla jallariptin, bütiwan purijcuna ticraj. Chaymi büti purichijcunata Pablo niran: 10‹‹Taytacuna, ama aywashunchu. Chiquipaj aywar, imamanpis çhayashuwan. Bütipis llapan cargantin-ima challpucanga. Quiquinchicunapis wañuyta-ima tarishuwan.›› 11Chaynuy niptinpis, capitan Julio mana wiyaj-tucuranchu. Manchäga bütiyujpa shiminta, büti purichijpa shiminta wiyacuran. 12Chaymi Buenos Puertos marcaçhu tamya quilla captin, juyänäpaj mana alli-niraj captin, llapanï Creta marcaçhu büti içhiräcunan Fénix marcaman çhayayta munarä. Chay marcaga janamanpis, uramanpis ricacaycan. 13Chaura urapita wall-wallyayllapa wayrämuptin: ‹‹Fénix marcaman çhayashun›› nir büti purichijcuna cushicäriran. Chaymi Creta marca cantullanpa bütiwan aywarä. 14Aywarcaycaptï, janapita ‹‹Euroaquilón›› nishan shucucuy wayra çhayamuran. Juyupa wayracurcuran. 15Bütitapis uraypa apacuran. Chaymi wayra shamushanpa aywayta mana camäpacur, wayra apashallanpa aywacurä. 16Lamar çhaupinçhu Cauda marcapa cantullanpa apamaran. Mana alläpa wayraptin, büti mallwata jatun bütiman jitarä. Ichanga sumajraj ñacapäcurä. 17Aywashä bütitapis, watucunawan çhanaj watarä. ‹‹Sirte›› nishan chucru aguman tacacunanta manchacur, wayrallana bütita apananpaj bayïtatapis shucutaparä. Wayra apashallanpana aywacurä. 18Warannin junaj wayra mana çhawaptin, bütipa cargancunata lamarman wicaparirä. 19Quimsa-caj junajçhu bütipa llapan jiruncunatawan imancunatapis wicaparirä. 20Juyupa chicchinpa chacaraptin, intitapis istrïllacunatapis achca junaj mana ricaränachu. Chicchinpa wacpa-caypa purichimaptin, cawaytapis mana yarparänachu. 21Achca junaj mana micurächu. Chaymi llapan runata Pablo niran: ‹‹Taytacuna, wiyacamanquiman caran. Creta marcapita mana llucshimullar, mana ujrapacushuwanchu caran. Mana ñacashuwanpishchu caran. 22Imanuy carpis, ama manchacushunchu. Büti ushyacaptinsi, mayganchipis mana wañushunpächu. 23Manchapacushä Tayta Diosninchipa anjilnin chacay ricaripamasha. Caçhan captï, Tayta Diosninchi willachimasha: 24‹Pablullau Pablo, ama manchariychu, ari. Mandaj Césarpa dispächunçhu ñauquicänayqui camacan. Aywarcaycashayqui runacunatapis jam-raycur Tayta Diosninchi washanga› nir. 25Chaynuy willachimash caycaptin, cushicärinquiman. Tayta Diosninchi willachimashan camacänanta yupachicü. 26Büti ushyacaptinsi, lamar cantunman yacu jitaramäshun.›› 27Chaura ishcay simäna Adriático lamar quinranpa aywaptï, bütita wacman-cayman wayra purichiran. Chaypita pullan-pagas pallgaman büti yaycapaycashanta purichijcuna mayaran. 28Chaymi may ruriçhüpis allpa cashanta tupuptin, ishcay çhunca (20) ricralla caycaran. Yapay tupuptin, çhunca pichgawan (15) ricrallana caycaran. 29Chaura rumicunaman tacacunanta manchacur, bütita içhichinanpaj watarcur çhuscu ayshucunata lamarman jitarpuran. Jinarcur pacha wararcunanpaj Tayta Diosninchita mañacuycarä. 30Büti purichijcunam ichanga jishpicuyta munaycaran. Chaymi büti ñaupanman ayshucunata wataj tumpaylla jishpicunanpaj büti mallwata yacuman jurguycaran. 31Chayta ruraptin, capitantapis, llapan murucucunatapis Pablo willaran: ‹‹Büti purichijcuna jishpicuptin, llapaniqui wañunquipaj›› nir. 32Niptin, büti mallwapa watunta murucucuna cuchurachiran. Lamarman jaycurachiran. 33Pacha waranaycaptin, micuyta mallinanpaj Pablo shacyächiran: ‹‹Taytacuna, cananwan ishcay simänana llaquish puriycanchi: ‹¿Cawashunchuraj, wañushunchuraj?› nir. Micuytapis mana mallinchirächu. 34Cawananchipaj ichicllatapis micupärishun, ari. Mayganchisi mana wañushunpächu. Mana imamanpis çhayashunpächu›› nir. 35Jinarcur llapanpa ricay ñawinçhu tantata aptacurcur, Tayta Diosninchita niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui›› nir. Tantata paquircur micuran. 36Shacyäcur, nuwacunapis micupäcurä. 37Llapanï ishcay paçhac jançhis çhunca sujtawan (276) runacuna bütiçhu aywarcaycarä. 38Llapan sacsashancaman micuran. Jinarcur büti ancashyarcunanpaj apashan rïguta lamarman jaycuriran. 39Chaura pacha sumaj wararcuptin, büti mayman çhayaycashantapis mana musyaranchu. Mana musyarpis, rumiynaj pallgata ricar, bütita çhayachiyta munaran. 40Chaymi watuncunata cuchurir, ayshucunata lamarçhu jaguiycuran. Büti tangacunan jirucunatapis jullgarachiran. Jinarcur ricashallanpa aywananpaj bütipa shucutapashan bayïtacunatapis mashtaran. Chaymi wayra apaptin, pallgaman büti llucshiran. 41Aywaycashançhu bütipa uman chucru aguman jaticäcuran. Mana aywarannachu. Yacu jipapita juyupa jaytaycaptillan, bütipa jipan paquicäcuran. 42Chaura apashan runacunata wampuyllapa jishpicärinanpita murucucuna wañurachiyta munaran. 43Wañurachiyta munaptin, capitan Julio Pabluta washayta munaywan miçharan: ‹‹Wampuy yaçhajcuna lamar cantunman jishpicuchun. 44Mana wampuy yaçhajcunam ichanga bütipa paquipan jirucunallawan, imanuyllapapis llucshichun›› nir. Chaynuypa mayganïpis mana wañurächu. Llapanï allpaman çhayarä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\