Hechos 28

1Chaura llapanï lamarpita jishpircur, Malta marcaman llucshicaycashäta tantiyacurirä. Chay marca lamar çhaupinçhu caycaran. 2Jinan runacuna llapanïta allipa ricamaran. Tamyawan jasächicuycaptï jatun jullputa rataraycachir, mashacunäpaj llapanïta jayamaran. 3Pablupis chaqui capshucunata ashircur-ashircur, ninaman jaycuycaran. Jaycuycaptin curu ninapita jishpir, maquinpita Pabluta amucurcuran. 4Pablupa maquinçhu curu warcuraycajta ricar, Malta runacuna quiquin-puralla parlanacäriran: ‹‹Cay runa wañuchicujmi canga. Lamarpita jishpish captinsi, yaya jirca wañurachiyta munaycan›› nir. 5Pablum ichanga canishan curuta ninaman jaycuriran. Canishanga mana imanaranpishchu. 6Runacunam ichanga curu canishanpita Pablo jacacurcunanta, wañucäcunanta shuyarpaycaran. Pablo mana mayaptinmi ichanga, runacuna niran: ‹‹Cay runa quiquinçhari yaya jirca. Mana runa canmanchu.›› 7Juturpaycashä washlällançhu mayur runa Publiupa çhacran caycaran. Paypa maquinçhu Malta runacuna cawaran. Alli runa cashpan quimsa junaj pachächimaran. 8Publiupa papänin wayllaywan, curiduswan jishyaycaran. Watucur maquinwan Pablo yataycur Tayta Diosninchita mañacuptin, allchacäcuran. 9Allchacajta ricar, chay marcaçhu jishyaçhu runacunapis Pabluman shamuran. Shamuptin, allchacächiran. 10Chaura allipa ricamar, cuyachicuynincunata jarallämaran. Jucläpa aywacuptïpis, llapan pishïmajcunata camapämaran. 11Tamya quilla çhawashancaman Alejandría marcapita shamuj runacunapis, pacharashä marcallaçhu pachacuran. Quimsa quilla juyarcur, paycunapa bütillanwan aywacurä. Bütipa singançhu yaya Cástorman ricchacuj, yaya Póluxman ricchacuj caycaran. 12Chaypita aywacur Siracusa marcaman çhayar, quimsa junaj juyarä. 13Jinarcur lamar cantullanpa Regio marcacaman çhayarä. Warannin urapita sumajlla wayräramuran. Chaypita warannin Pozzuoli marcaman çhayarä. 14Chay marcaçhu waquin irmänucunawan tincurä. ‹‹Juyapärishun›› nir mañacamaptin, jançhis junaj juyapärirä. Chaypitaraj Roma marcaman çhaquillapa aywacurä. 15Roma marcaçhu irmänucuna çhayaycashäta mayaran. Chaymi ‹‹Foro de Apio›› nishan marcaman taripämaran. Waquinna ‹‹Tres Tabernas›› nishan marcaçhu shuyarämaran. Irmänucunata ricar, Pablo shacyäcuran. Tayta Diosninchitapis alliman çhuraran. 16Roma marcaman çhayaptï, Pabluta yatalla tiyachiran. Juc murucullawan täpachiranpis. 17Chaura çhayashanpita quimsa junajta Roma marcaçhu tiyaj mayur Israel runacunata Pablo jayachiran. Shuntacarcuptin, niran: ‹‹Taytacuna, mana juchallicushcächu. Unay auquillunchicuna yaçhachicushantapis, marca-masinchicunatapis mana pampamanchu çhurashcä. Imatapis mana ruraycaptï Jerusalén marcaçhu charircamar, Roma runacunapa maquinman çhuramasha. 18Roma auturdäcuna sumaj tapumar, wañuchimänanpaj ima juchätapis mana tarir, caçharaycamayta munaran. 19Mayur Israel runacunam ichanga mana munaranchu. Chaymi mandaj Césarman apachimänanpaj imanuypapis mañacurä. Imanuy captinpis, Israel-masinchicunata imapitasi mana dimandashächu. 20‹‹Jamcunawan parlayta munar, jayachishcaj. Israel masinchicuna-jina Washäcujta shuyarashäpita cadinawan watashta purichiman.›› 21Chayta wiyar, mayur runacuna niran: ‹‹Judea marcapita mana pipis cartacamashachu. Juyu runa cashayquita pï irmänupis mana willamashachu. Pipis mana shamushachu. 22Mushuj willapata willapäcushayquipitam ichanga, chay-tucuyçhüpis: ‹Pantacash willapata puriycächin› nir rimapäcun. Chaymi mushuj rimay imanuy cashantapis wiyayta munarcaycä.›› 23Chaura juc junajpaj jitapänacur jitapänacushan junaj çhayamuptin, chay-chicaj runa Pablo pacharashan wasiman aywaran. Paycunata Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananpaj juyayllata willaparan. Jesúspita willapashan rasunpa cashanta auninanpaj Moiséspa shiminwanpis, unay willacujcunapa shiminwanpis tincuchiran. 24Tantiyachiptin, waquin mayur runacuna Jesúspa shiminta çhasquicuran. Waquinnam ichanga wasguiparan. 25Chaura quiquin-pura apaycaçhänacur aywacunanpaj caycaptin, Pablo niran: ‹‹Rasullantaçhi Espíritu Santu willacuj Isaíasta rimachir, unay auquillunchicunata niran: 26‹Rinriquiwan wiyaycarpis, mana tantiyacunquipächu. Ñawiquiwan ricaycarpis, mana tantiyacunquipächu. 27Israel runacuna chucru shungu. Shimïta mana wiyayta munaywan rinrinta chaparächicun. Rurashäcunatapis ricayta mana munar, ñipchiräcun. Mana chucru shungu carmi ichanga, imata rurashätapis ñawinwan ricanman. Shimïtapis rinrinwan wiyacunman. Llapan shungunwan tantiyacunman. Chaura allipa ricäman.› 28- 29‹‹Taytacuna, Tayta Diosninchipa shiminta marca-masinchicuna wiyacuyta mana munashanpita jäpa runacunatana willapaycä. Paycuna wiyacuptin, juchantapis mana yarparanganachu.›› 30Ishcay wata-ima mañacuy wasillaçhu Pablo juyaran. Pipis watucuptin, chay wasillaçhu çhasquiran. 31Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananpaj tantiyachicur, Taytanchi Jesucristupita willapäcur juyaran. Willapäcuptin, pipis chapata mana ruraranchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\