Hechos 9

1Chay wichan Tayta Jesústa wiyacuj irmänucunata wañuchiyta munar, Jerusalén mayur cürawan Saulo parlanacuran. 2Payga warmi ullgutapis charircur-charircur Jerusalén marcaman apamuyta munaran. Chaymi mayur cüra urdinta juran Damasco marcaçhu shuntacäna wasipita irmänucunata charinanpaj. 3Damasco marcaman yaycuycaptillan, janaj pachapita mana yarpashpita Sauluman achqui chillap-chillapyaramuran. 4Chaura Saulo: tunicuran. Janaj pachapitana nimuran:‹‹Saulullau Saulo, ¿imanirtaj chiquir jaticaçhaycämanqui?›› 5Chayta wiyar, Saulo tapuran: ‹‹Tayta, ¿pitaj canqui?›› nir. Chaura nimuran: ‹‹Tayta Jesúsmi caycä. Chiquir jaticaçhaycämanqui. 6Cananga Damasco marcaman ayway. Chayçhüna imata ruranayquipäpis willashunquipaj.›› 7Sauluta aywäshijcuna rimamujta wiyaran. Ichanga pitapis mana ricar, juyupa manchariran. 8Sauluna japrayash jatarcuran. Ñawin imatapis mana ricarannachu. Chaymi aywäshijcuna charishalla Damasco marcaman çhayachiran. 9Chayçhu quimsa junaj japrayashalla cacuran. Micuytapis, yacutapis mana malliranchu. 10Damasco marcaçhu Tayta Jesústa manchapacuj Ananías tiyaran. Payta ricariparcur, Tayta Jesús niran: ‹‹Ananías.›› Ananíasna niran: ‹‹¿Imallaraj, Tayta?›› 11Tayta Jesúsna niran: ‹‹Ananías, ‹Dirïchu› nishan cälliman ayway. Judaspa wasinman çhayar, Tarso marca Saulupaj tapucunqui. Payga Tayta Diosninchita mañacuycan. 12Ricapacuyninçhu ricashurayqui. Ñawin allchacänanpaj yatashayquitapis ricashurayqui.›› 13Ananíasna niran: ‹‹Taytallau Tayta, payga juyush. Juyu cashanta llapan runa musyan. Jerusalén marcaçhu irmänucunata llapanta-yupayshi juyupa ñacachisha. 14Cananga mayur cürapita urdinta jurgurcur shamusha pipis taytachacushuptiqui, carsilman apananpaj.›› 15Chaura Tayta Jesús niran: ‹‹Ama manchacuychu. Chay runata willacujnï cananpaj acracushcä. Auturdänintinta jäpa runacunatapis, Israel runacunatapis shimïta willapanga. 16Nuwa-janan juyupa ñacanga. Quiquï llapanta tantiyachishaj.›› 17Chaura Saulo pachacushan wasiman Ananías aywaran. Yaycurir, Sauluta yataycur niran: ‹‹Irmänu Saulo, shaycämuptiqui, ricaripushushayqui Tayta Jesús caçhamasha ñawiquita quiçhanäpaj. Espíritu Santupis charicurcushunquipaj.›› 18Chaynuy niptin, Saulupa ñawinpita carca shicwacuriran. Ricaranna. Jatarcur, ushyacuran. 19Chaypita micupacuranna. Janancunapis ancashyacäcuran. Tayta Jesústa wiyacuj irmänucunawanpis Damasco marcaçhu ishcay-quimsa junaj juyapäriran. 20Damasco marcaçhu juyar, shuntacäna wasicunaçhu Saulo willapäcuran: ‹‹Jesús Tayta Diosninchipa Wawanmi›› nir. 21Saulupa shiminta wiyar, runacuna tantiyayta mana atiparanchu: ‹‹Cay runa, ¿imanacäcushtaj? Jesústa çhasquicujcunata Jerusalén marcaçhu chiquicur jaticaçharan. Caymanpis shamusha irmänucunata charircur-charircur mayur cüraman apananpaj›› nir. 22Saulum ichanga mana manchacullarna tantiyachicuran: ‹‹Tayta Jesús rasunpa Washämajninchi›› nir. Damasco marcaçhu tiyaj Israel runacunam ichanga tantiyacuyta mana camäpacuranchu. 23Chaypita unayllata Sauluta wañuycachinanpaj waquin Israel runacuna parlanacuran. 24Parlanacuriycur, pagas-junaj Sauluta marca wajtancunaçhu shuyarpararan. Parlanacushanmi ichanga quiquin Saulupa rinrinmanpis çhayaran. 25Chaymi purïshijnincuna canistaman wiñarcur, warcuyllapa sawan wajtanpa chacaypa jishpichiran. 26Jerusalén marcaman çhayar, irmänucunawan tincuyta Saulo munaran. Munaptinsi, Jesúspa shiminta rasunpa çhasquicushanta mana tantiyar, tincuyta manchacuran. 27Bernabími ichanga Jesúspa caçhancunaman Sauluta pusharan. Çhayarcachir, niran: ‹‹Damasco marcaman aywaycaptin, Tayta Jesús Sauluta ricaripusha. Parlapasha. Damasco marcaçhüsi mana manchacullar Tayta Jesúspita willapäcusha.›› 28Chaynuypa Saulo Jerusalén marcaçhu irmänucunawan juyapäriran. Mana manchacullar llapanpa ricay ñawinçhu puriran. Tayta Jesúspitapis willapäcuran. 29Griego rimaj Israel runacunam ichanga tincuparan. Sauluta wañurachiyta munaran. 30Chayta mayar, Cesarea marcamanna irmänucuna Sauluta jishpichicäriran. Jinarcur Tarso marcaman caçharcuran. 31Chay wichan jutucaj irmänucuna allilla juyaran. Judea quinrançhu, Samaria quinrançhu, Galilea quinrançhu Tayta Diosninchita manchapacur cawapäcuran. Espíritu Santu shacyächiptin, Tayta Jesúspa shimin shungunmanpis çhayaran. Waran-waran yapacaycaran. 32Chay wichan Pedro irmänucunata watucur chay-tucuypa puriycaran. Chaymi Lida marcamanpis çhayaran. 33Chayçhu Eneasta tariran. Payga pusaj watana cumllucash wiguraycaran. 34Chaymi Pedro niran: ‹‹Eneas, Jesucristu allchacächishunqui. Jatariy. Mashtacuyquita shuntay.›› Chaura juclla jataricurcusha. 35Puriycajta ricar, Lida marcaçhüpis, Sarón marcaçhüpis Tayta Jesúspa shiminta runacuna çhasquicuran. 36Chay wichan Jope marcaçhu Tayta Jesústa wiyacuj warmi tiyaran. Jutin caran Tabita. Griego rimayçhu: ‹‹Dorcas›› nir ricsiran. Payga Tayta Diosninchita manchapacuj car, cuyay-munaypaj cawaj. Pishipacujcunatapis yanapaj. 37Juc junajmi ichanga jishya chariptin, wañucuran. Wañucuptin armaraycachir, chutaycuran. 38Chaura washlänin Lida marcallaçhu Pedro caycaptin, waquin irmänucuna ishcaj runata caçhacuran: ‹‹Tayta Pedro, Jope marcaman shamuy, ari. Ama juyapacämunquichu›› nir. 39Caçha willaptin, juclla Pedro aywäshiran. Çhayaptin, aya chutarashan altusman pusharan. Biyüda warmicunapis juntapaycur Dorcas jirapushan müdanancunata wiguinpawan ricachiran. 40Chaura Pedro llapan täpajcunata wajtaman jargurir jungurpacuycur, Tayta Diosninchita mañacuran. Mañacurir, ayata niran: ‹‹Tabita, jatariy.›› Niptinga, cawaricurcuran. Pedruta ricärir, jamacurcuran. 41Pedruna maquinpita jatarcachiran. Biyüdacunatapis, irmänucunatapis jayachiran. Llapanta jayarcachir, Tabitawan tincuchiran. 42Tabita cawarishanta Jope marcaçhu llapan musyaran. Chaynuypa achcaj runa Tayta Jesúspa shiminta çhasquicäriran. 43Chaypita unaylla suyla-ruraj Simónpa wasinçhu Pedro pachararan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\