Colosenses 2

1Sumaj llaquishajta jamcuna musyanqui. Mana jungallar jamcunapäpis, Laodicea marcaçhu irmänunchicunapäpis, mana ricsimaj irmänunchicunapäpis Tayta Diosninchita mañacapuycä. 2Mañacü alli ricanacur juc shungulla cawashpayqui Tayta Diosninchi yarpashanta wiyacunayquipaj, Washäcuj Jesús pï cashantapis sumaj tantiyacunayquipaj. Paytaga Tayta Diosninchi ricsichimashcanchi. 3Washäcuj Jesúsna Tayta Diosninchipa shungun yarpashanta tantiyachimäshun. 4Chaymi pipis mana pantachishunayquipaj llapantapis willapaycaj. Pantachicujcuna cushichipayllapa imatapis riman. 5Caruçhu caycarpis, mana ricarpis, llapaniquipaj yarpaçhacuycä. Chaymi Tayta Diosninchita manchapacur cawaptiquipis, Washäcuj Jesústa wiyacuptiquipis, jatunpa cushicü. 6Washäcuj Jesústa taytachacushcanchi. Chaymi shungun munashanta rurashun. 7Shiminta wiyashanchi-jina sumaj yupachicushun. Paymanna tanacushun. Sumaj wiyacushun. Imay-imaypis Tayta Diosnillanchita alliman çhurashun. 8Sumaj wiyacunqui. Pantachicujcunapa shiminta ama çhasquipanquichu. Paycuna mana Washäcuj Jesúspa shimintachu willacun. Manchäga llutanta riman. Yaçhaj-tucurpis, runa yarpashallanta riman. Jircacunaman yupachicun. 9Nuwanchipämi ichanga Washäcuj Jesús quiquin Tayta Diosninchi. 10Paypa maquinçhu caycan llap-llapan munayniyujcunapis. Nuwanchitapis maquinçhu charämanchi. Imaysi mana caçharimäshunchu. 11Unayga Israel runacuna Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar, jïrucuj. Nuwanchim ichanga Washäcuj Jesúsman yupachicushanchipita Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanchi. Cananga mana: ‹‹Jucha-sapa canqui›› nimanchichu. Manchäga Jesús-raycur: ‹‹Juchaynaj canqui›› nir alli ñawinwan ricamanchi. 12Juchanchi-janan Jesús wañuyman çhayashantapis, ayanta pampashanta musyanchi. Tayta Diosninchim ichanga cawarachisha. Chaymi llupinpa aywar juchanchipita wanacur, yacuwan ushyacunchi. Chaura juchaynajta-jina Tayta Diosninchi ricamanchi. 13Unayga juchata aparicullar, wañush-jina Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu cawashcanchi. Chaymi Tayta Diosninchi mana jïrucushta-jina, jäpa runata-jina ricashcashunqui. Cananmi ichanga Washäcuj Jesús-raycur Tayta Diosninchi llapanchita allina ricamanchi. Llapan juchanchitapis jungasha. 14Unayga Moiséswan Tayta Diosninchi shiminta musyachicuran. Pipis shiminta sumaj-sumaj mana çharcuptin, ñacayman çhayanan caran. Jesúsmi ichanga washämänanchi-raycur rusçhu wañuyman çhayasha. Chaypita juchanchi ushyaraycan. 15Unayga jircacuna maquichacamashcanchi. Tayta Diosninchim ichanga quiquinpa maquinçhu purichimänanchipaj llapan jircacunatapis, supaycunatapis içhipusha. Llapanpa ricay ñawinçhu pingayman çhurasha Jesús washämaptinchi. 16Washash caycaptinchi, pipis mana jitapamäshuwanchu: ‹‹Juchata aparicuycanqui›› nir imatapis micushanchi-janan, upushanchi-janan, fiestata rurashanchi-janan, diyawardacuna-janan. 17Chay rurashanchicuna ushyacajlla. Chaypis Washäcuj Jesús camacächinanta musyaycächiran. Payman yupachicuptinchi, Tayta Diosninchi rasunpa allina ricamanchi. 18Waquin runa alli shungu-tucur, anjilcunatapis taytachacun: ‹‹Ricaripamasha›› nir. Alli-tucujcunaga umallanpita imatapis jurgun. Paycunata ama manchapacushuwanchu. 19Chay-niraj runacuna Washäcuj Jesústa mana taytachacunchu. Washäcujga llapan yupachicujcunata yanapan shiminta sumaj tantiyacunanchipaj, jucninchi-jucninchipis alli ricanacunanchipaj, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurananchipaj. 20Cananga jircacunata ama manchapacushunchu. Mana maquinçhüchu cawanchi. Manchäga Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawanchi nuwanchi-raycur wañushanpita-pacha. Paypa maquinçhu cawaycarna, pantachicujcunapa shimintapis ama çhasquipäshuwanchu. 21Paycuna Tayta Diosninchi alli ricananta yarpar, ricsish-ricsishllata imatapis charan. Ricsish micuytapis micun. Ricsish imacunallatapis yatan. 22Runacuna umallanpita jurgushanga watanmaylla jungacäcun. 23Runa yarpashanpis allitaga allim. Waquinta allillata ruran. Alliçhu llucshiyta munar, ñacayta ashin. Chaypis juchallaçhu arun. Quiquincunalla alli-tucun. Mana Tayta Diosninchitachu alliman çhuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\