Colosenses 3

1Nuwanchitam ichanga Washäcuj Jesús alli cawayta tarichimashcanchi. Chaymi Washäcujninchi Jesús cawashan-jina cawashun. Paytaga janaj pachaman shuntacur Tayta Diosninchi alliçhu jurgusha. Munayniyuj cananpaj çhurasha. 2Nuwanchipis Tayta Diosninchipa shungun munashallantana imatapis rurashuwan. Juchatapis ama aparicushunnachu. 3Shungunchi munashallanta mana ashinchinachu. Manchäga Washäcuj Jesúspa maquinçhüna Tayta Diosninchi purichimanchi. 4Chaymi Jesús cutimur, llapanpa ricay ñawinçhu janaj pachaman pushacamäshunpaj. Chayçhu achic-achicyaycar imaycamanpis cawashunpaj. 5Chaura shungunchi munashanta ama rurashunnachu. Majallayquiwan cacunquiman. Jucwan-jucwan ama cacunquichu. Warmi-paçha, runa-paçha ama canquichu. Marca-pingay ama cawanquichu. Imatapis ama munapanquichu. Mallaj ama canquichu. Mallajcunaga jillayman yupachicur, Tayta Diosninchitapis jungaycun. 6Chay-niraj juchaçhu arujcuna-jina ama cawashunchu. Mana wiyacujcunata ullgüpar, Tayta Diosninchi ñacachingapaj. 7Unayga Tayta Diosninchita mana wiyacur, paycunapa llupinpa purishcanqui. 8Tayta Diosninchipa shiminta wiyacurna, ama jagayächinacunquichu. Ama piñanacunquichu. Ama ticshaparänacunquichu. Ama jayapänacunquichu. Ama ashllinacunquichu. 9Juchaçhu cawashayqui-jina ama llullapänacunquichu. 10Cananga juchaynajta Tayta Diosninchi ricamanchi. Shungun munashanta rurananchipäpis, shungunman tincunanchipäpis yanapaycämanchi. 11Payga mana ricayninchipitachu alli ricamanchi. Mana imananchu Israel runa captinchisi, jäpa runa captinchisi, çhacra runa captinchisi, chunchu captinchisi, puricuj piyun captinchisi, patrun captinchisi. Llapanchita alli ricamanchi Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicushallanchipita. Paypa maquinçhümi llapanchipis cawanchi. 12Llaquipämashpanchi Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi. Chaymi llaquipänacushun. Wamayänacushun. Ama alli-tucushunchu. Ama warminquichu. Ama ullgunquichu. Imapitapis upällacushun. 13Irmänunchicunawan tantiyanacushun. Imatapis alli shimillawan ushyacächishun. Juchanchita Tayta Diosninchi mayna jungasha. Chay-jina nuwanchipis irmänunchipa juchanta ama yarparäshunchu. 14Sumaj llaquinacushun. Llaquinacur, juc shungulla cawashun. 15Washäcujpa maquinçhu cawaycar, allilla juyäshun. Jaucalla cawananchipämi, juc shungulla cawananchipämi wamrachacamashcanchi. Chaymi imapitapis Tayta Diosninchita alliman çhuralläshun. 16Washäcuj Jesúspa shiminta wiyacunqui, ari. Shunguyquiman çhayaptin, Tayta Diosninchipa shiminta tantiyachinacunqui. Anyapänacunqui. Salmucunata cantar, alabansacunata cantar, Tayta Diosninchita alliman çhuranqui. 17Ima allish nuwanchi-raycur Washäcuj Jesústa Tayta Diosninchi caçhamusha. Paypa maquinçhu cawar, shungun munashallanta rurashuwan. Payllapita rimashuwan. 18Irmänacuna, Tayta Jesúspa maquinçhu cawashayqui-janan majayquipa maquinçhüpis cawanquiman. 19Irmänucuna, warmiquita llaquinquiman. Nishayqui-nishayqui imatapis ama rurachinquimanchu. 20Wamracuna, mamayqui-taytayquita wiyacunquiman. Wiyacuptiqui, Tayta Diosninchipa shungunmanpis tincunqui. 21Mama-taytacuna, wawayquicunata ama jagayächinquimanchu. Jagayächiptiqui, llaquish cawanga. 22Piyun arur purijcuna, sumaj wiyacunquiman. Washäcuj Jesústa manchapacushayqui-jina patrunniquipa ricay ñawinçhu carpis, jucläçhu carpis, manchapacunquiman. Ricashunallayquipäga ama aruj-tucunquimanchu. 23Mandunta rurar, Jesúspa mandunta ruraycaj-jina shacya-shacyalla imatapis ruranquiman. 24Paypa shiminta wiyacunchi. Chaymi shungun munashallannuy cawaptinchi aunishanta çharcur, Taytanchi Jesucristu alli cawayman çhuramäshunpaj. 25Juchata aparicullar cawaptinchim ichanga, jucha aparicushanchiman-tupu Tayta Diosninchi jurgapäshunquipaj. Payga jucha aparicujcunata mana chapangapächu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\