Efesios 1

1Éfeso marcaçhu irmänucuna, nuwa Pablo cartacallämü. Tayta Diosninchi camacächiptin, Washäcuj Jesús caçhacamaptin, shiminta willapäcur puriycä. Jamcuna Tayta Diosninchipa wawan caycanqui. Llapan shunguyquiwan Washäcuj Jesúspa shimintapis çhasquicushcanqui. 2Tayta Diosninchipis, Taytanchi Jesucristupis yanapayculläshunqui, allilla cawanayquipaj. 3Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun. Payga Taytanchi Jesucristupa Taytan. Paymi Washäcuj Jesústa caçhamusha. Washäcuj Jesúsna Tayta Diosninchi camashanta shungunchiçhu camacächin. Maquinçhu cawaptinchi, sumaj yanapaycämanchi. 4Cay pachata mana camallarsi, Tayta Diosninchi mayna acracamashcanchi Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawananchipaj. Acracamashcanchi shungun munashannuylla cawananchipaj, ima juchatapis mana aparicunanchipaj. 5Llaquipämashpanchi unaypita-pacha acracur wamrachacamashcanchi nuwanchi-raycur Washäcuj Jesús shamuyninpa. Shungun munashanman llapanpis tincuran. Yarpashannuylla camacaran. 6Tayta Diosninchi sumaj llaquipämashpanchi Cuyay Wawanta caçhamushanpita alliman çhurayculläshun. 7- 8Ima alliraj Jesús nuwanchi-raycur wañuyman çhayasha. Cananga jucha aparicuypita jishpichimashcanchi. Juchanchitapis llapantana jungasha. Mana yarparannachu. Tayta Diosninchi sumaj-sumaj llaquipämanchi. Chaymi llapantapis tantiyachimanchi. 9Quiquin munarmi, shungullançhu yarparashantapis tantiyachimashcanchi. Washäcuj Jesús shamuyninpaj Tayta Diosninchi unaypita-pacha yarpashan camacasha. 10Jitashan junaj yarpashanta camacächisha. Tayta Diosninchi yarparan: ‹‹Jesúspa maquinmanmi janaj pachatapis, cay pachatapis çhurashaj. Llap-llapanta maquinman çhurashaj›› nir. 11Nuwanchitapis unaypita-pacha acracamashcanchi Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawananchipaj, irinsanchitapis çhasquinanchipaj. Yarpashantapis, shungun munashantapis quiquin Tayta Diosninchi camacächin. 12Acracamänanchipaj camacaycachiptin, payllata llap-llapanchi alliman çhurashun. Puntata camacächisha nuwacunaraj Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicunäpaj. Israel marca-masintï unaypita-pacha Washäcujta shuyashcä. 13Cananga jamcunapis Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawarcaycanqui. Washämänanchi-raycur wañuyman Jesús çhayashanta willapäshuptiqui, llapan shunguyquiwan çhasquicushcanqui. Wiyacuptiqui, aunishannuylla Espíritu Santu maquinçhu puriycächishunqui. Chaynuypa Tayta Diosninchipa wawan cashayqui musyacan. 14Espíritu Santupa maquinçhu cawar, Tayta Diosninchipa wawan cashanchita musyanchi. Wawan car alli cawayman çhuramaptinchi, irinsanchitapis çhasquishunpaj. Munayniyuj cashanpita llap-llapanchi payllatam alliman çhurashun. 15Ima allish Tayta Diosninchipa maquinçhu cawarcaycanqui. Mayashcä Jesúspa shiminta llapan shunguyquiwan çhasquicushayquita, irmänu-purapis alli ricanacushayquita. 16- 17Chaymi nuwapis Tayta Diosninchita mañacur, mayganiquitapis mana jungajchu. Jamcunata ricsishajpita sumaj cushicü. Llapaniquipämi mañacuycä. Tayta Jesucristuta caçhamuj Tayta Diosninchita mañacuycä Espíritu Santu alli yarpayta jushunayquipaj, imatapis tantiyachishunayquipaj. Payga Tayta Diosninchipa shungun yarpashanta sumaj tantiyachishunquipaj. 18Yarpashan shunguyquiman çhayanman. Tayta Diosninchi acracamashcanchi wawan cananchipaj. Wawan car, llapanchi irinsanchitapis çhasquicushunpaj. Irinsanchiga sumaj-sumaj allim. 19Maquinçhu cawashanchipita Tayta Diosninchi munayniyuj cashpan sumaj yanapämanchi. 20Sumaj munayniyuj cashpan Washäcuj Jesústa wañuchish captinpis, cawarachimuran. Jinarcur janaj pachaçhu mandäshinanpaj dirïcha-caj lädunman jamachiran. 21Jesús maquinçhu purichin llapan auturdäcunatapis, munayniyujcunatapis. Cay pachaçhüpis, janaj pachaçhüpis Jesúsman pipis mana tincunchu. Payga imaypis llap-llapanpita mas munayniyuj. 22Tayta Diosninchi Jesúspa maquinman llap-llapantapis çhurasha. Jutucaj irmänucunata ricananpäpis Jesústa çhurasha. 23Cananga warmi runanpa maquinçhu cawashan-jina Jesúspa maquinçhu cawanchi. Jesús cawachimaptinchiraj, cawanchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\