Efesios 2

1Unayga jucha aparicuyllaçhu arur, wañush-jina Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu cawarayqui. 2Juchaçhu arujcunapa llupillanpa purishcanqui. Supaypa maquinçhu cawashcanqui. Paymi runacunata shacyächin Tayta Diosninchita mana wiyacunanpaj. 3Llapanchipis juchata aparicullar, shungunchi munashanta ashillar cawashcanchi. Chaymi juchaçhu arujcunawan iwal Tayta Diosninchi ñacachimänanchi camacaran. 4Paymi ichanga llaquipäcuj cashpan jishpichimashcanchi. Sumaj-sumaj llaquipämanchi. Llaquipämashanchita Washäcuj Jesúswan musyachimashcanchi. 5Juchaçhu cawar wañush-jina cawaycaptinchisi, Washäcuj Jesústa cawarachishan-jina cawarachimashcanchi. Nuwanchita shungun llaquipämaptinchi, ima ñacaypitapis Tayta Diosninchi jishpichimashcanchi. 6Washäcuj Jesústa-jina cawarachimashcanchi. Janaj pachaçhu Jesúspa lädunman jamananchipäpis camacächisha paypa maquinçhu cawashanchipita. 7Llapantapis Tayta Diosninchi camacächisha alli shungu cashanta, llaquipäcuj cashanta pï-maypis tantiyacunanpaj. Washäcuj Jesús nuwanchi-raycur wañuyninpa imay-imaypis tantiyachicush canga. 8Payga llaquipämashpanchi jishpichimashcanchi shiminta çhasquicushanchipita. Quiquillanchipita jishpiyta mana camäpacushuwanchu. Manchäga shungun munaptin, jishpichimashcanchi. 9Payga mana imatapis rurashanchipitachu alli ricamanchi; manchäga payman yupachicushallanchipita. Chaymi ama alli-tucushuwanchu. 10Nuwanchi Tayta Diosninchipita cawanchi. Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicuptinchi, wamrachacamashcanchi imatapis allillata rurananchipaj. Payga unaypita-pacha camacächisha imatapis allillata rurananchipaj. 11Israel runacuna ashllir nishurayqui: ‹‹Jïrucüni jäpa runacuna juchallaçhu arun.›› Quiquincunam ichanga alli-tucur niran: ‹‹Nuwacuna jïrucush car, Tayta Diosninchipa maquillançhu cawarcaycä.›› Jïrucush carpis, jïrucüni carpis, runa ricanallanpämi caran. 12Unayga Israel runacunapita yata cawashcanqui. Washäcuj pï cashantapis, Israelcunata Tayta Diosninchi ima-imata aunishantapis mana musyashcanquichu. Paycunata washänantapis mana musyashcanquichu. Jamcunapis Tayta Diosninchiman mana yupachicur, cawashayquiwan cawacushcanqui. 13Cananmi ichanga jäpa runa carpis, mana jäpa runanachu canqui. Nuwanchi-raycur Washäcuj Jesús wañuyninpa Tayta Diosninchipa maquinçhüna cawarcaycanqui. 14- 15Washäcuj Jesús camacächisha Israel runacunawan jäpa runacuna juc shungulla cawananpaj, mana chiquinacullar cawananpaj. Ishcay casta runa captinsi, jucllachasha. Alli ricanacunanchi-raycur Jesús wañuyman çhayasha. Moiséspa shimintapis, auquillunchi yaçhachicushancunatapis jungaycur, Jesús allina ricamanchi. Ishcay casta runatapis juc castallamanna çhuramashcanchi. 16Jesúsga wañuyman çhayasha Israelcunawan jäpa runacuna juc shungulla cawananchipaj, Tayta Diosninchi alli ricamänanchipaj. Chiquinacushanchitapis ushyacächisha. 17Jesús cay pachaman shamur, willapämashcanchi allilla cawananchipaj jäpa runacunatapis, Israel runacunatapis. Jäpa runacuna Tayta Diosninchipita caruçhu cawasha. Israel runacunam ichanga Tayta Diosninchipa shiminta sumaj musyan. 18Jesús nuwanchi-raycur wañuyninpa Espíritu Santu yanapämaptinchi, llapan mañacushanchita Tayta Diosninchi wiyamanchi Israel runa captinchisi, jäpa runa captinchisi. 19Canan mana jäpa runanachu canqui. Mana wajta runachu canqui. Manchäga Tayta Diosninchipa wawanna carcaycanqui. Jesúspa shiminta çhasquicujcuna llap-llapanmi Tayta Diosninchipa maquinçhu cawan. 20- 21Maquinçhu cawananchipäga caçhancunawan, willacujnincunawan yanapämashcanchi. Paycuna Tayta Jesucristupa shiminta tantiyachimashcanchi. Tayta Jesústa quiquin Tayta Diosninchi çhurasha wasipa simintuta jallarachij rumita-yupay. Jesúspita Tayta Diosninchipa shiminta tantiyacushcanchi. Shiminta wiyacur, paypa maquinçhüna cawarcaycanchi. 22Jamcuna jäpa carsi Jesúspa shiminta çhasquicur, Tayta Diosninchipa maquinçhüna cawarcaycanqui. Canan llapanchitana Espíritu Santu ricaycämanchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\