Efesios 5

1Nuwanchi Tayta Diosninchipa wawan caycanchi. Chaymi shiminta sumaj wiyacushun. Quiquin-jina cawashun. 2Washäcuj Jesús llaquipämashanchi-jina nuwanchipis llaquipänacärishun. Jishpichimänanchi-raycur wañuyman çhayar caway-bïdanta jaraptin, Tayta Diosninchipa shungunmanpis sumaj tincuran. 3Tayta Diosninchipa wawan caycar, ima juchatapis ama ruranquichu. Jucwan-jucwan ama cacunquichu. Pingaypaj imatapis ama ruranquichu. Quiquillayquipaj imatapis ama ashinquichu. 4Ama ashllicunquichu. Upa-tucullar ama imatapis rimanquichu. Pingaypaj juc rimashanta ama cutipanquichu. Manchäga Tayta Diosninchi imanuy-imanuy yanapäshushayquitapis llapanta willapay. 5Mayna tantiyacushcanqui. Jucwan-jucwan cacujcuna, juchallata aparicujcuna, quiquillanpaj imatapis ashijcuna Washäcuj Jesúspa maquinçhüpis, Tayta Diosninchipa maquinçhüpis mana cawanchu. Irinsatapis mana çhasquingachu. Quiquillanpaj imatapis ashijcuna Tayta Diosninchita mana manchapacunchu. Manchäga cay pachaçhu tarishallanman yupachicun. Chaycunallapäna wañun. 6Pipis pantachishurunquiman: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminta mana wiyacushasi mana imananchu›› nir. Shiminta mana wiyacujcunata Tayta Diosninchi sumaj ñacachinga. 7Jamcunatapis ñacachishurunquiman. Chaymi chay-niraj runacunapa llupinpa ama jatinquichu. 8Unay jamcunapis juchata aparicullar cawashcanqui. Cananmi ichanga Jesúspa shiminta çhasquicur, Tayta Diosninchipa wawanna caycanqui. Paypa wawan cashayqui musyacänanpaj juchata ama aparicunquichu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar cawanquiman. 9Tayta Diosninchipa wawancuna allillata ruran. Rasullanta riman. Cuyay-munaypaj cawan. 10Imatapis sumaj tantiyacunquiman Tayta Diosninchipa shungunman tincushallanta ruranayquipaj. 11Pipis juchata aparicuptin, ama juchacäshinquichu. Manchäga juchanta jurgapar, piñacunqui. 12Paycuna pacayllapa juchata rurashanga marca-pingaymi. 13Juchanta mana pacäshiptinchi, ima rurashallanpis llapanmi musyacanga. Ima juchantapis mana pacajcuna Washäcuj Jesústa wiyacun. 14Rimay purishannuypis tantiyacunanchipaj nin: ‹‹Puñurajcuna, ricchapacuyna. Wañushcunapa çhaupinpita jataripacuyna. Washäcujmi cawachishunqui.›› 15Chaymi imanuy cawashayquitapis sumaj tantiyacunquiman. Upa runa-jina ama purinquichu; manchäga yarpay-sapa runa-jina. 16Allillata imaypis ruranquiman. Canan wichan runacuna juyu. 17Upa runa-jina ama cawanquichu. Manchäga Tayta Jesúspa shungun yarpashanta sumaj tantiyacunquiman. 18Maçhashcuna umanman çhayashanta imatapis riman. Shungun munashanta ruran. Pingaymanpis çhayan. Chaymi upyallaçhu ama arunquinachu. Manchäga Espíritu Santupa maquillançhu cawanquiman. 19Tucuy-niraj alabansacunata cantar shacyächinacunquiman. Tayta Diosninchita alliman çhurar llapan shunguyquiwan cantanquiman. 20Taytanchi Jesucristupa maquinçhu cawar imaman çhayarpis, cushicunquiman. Tayta Diosninchita imaypis ninquiman: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish yanapaycämanqui.›› 21Washäcuj Jesústa manchapacur, jucniqui-jucniquipis wiyanacur cawanquiman. 22Warmicuna Tayta Jesucristuta wiyacushan-jina majanpa shimintapis wiyacunman. 23Warmiga majanpa maquinçhu cawan. Jutucaj irmänucunapis Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawanchi. Paymi imapitapis washämäshun. 24Jutucaj irmänucuna Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawashan-jina warmicunapis majanpa maquinçhu cawanman. 25Jutucaj irmänucunata Washäcuj Jesús llaquishan-jina ullgucunapis majanta sumaj llaquinman. Jesús çhasquicujcunata washänan-raycur wañuytapis tarisha. 26Maquinman shuntamänanchipaj wañuymanpis çhayasha. Chaynuypis maquinçhu cawananchipaj shiminta willapämashcanchi. Yacuwan ushyacuptinchi, juchanchitapis illarachisha. 27Jutucaj irmänucunatapis maquinçhu purichinga. Paycuna cuyay-munaypaj cawapäcun. Shungun munashallanta rurapäcun. Alli ricashna cawapäcun. Ima juchaçhüpis mana cawannachu. Llutantapis mana rurannachu. 28Jutucaj irmänucunata Jesús llaquishan-jina ullgucunapis warminta llaquinman. Majanta alli ricar, quiquinpis alli ricacun. 29Pipis quiquinta mana chiquicunchu. Manchäga alli cawayta munar, micun. Imatapis ushtucun. Washäcuj Jesúspis jutucaj irmänucunata llaquipar, sumaj rican. 30Jesústa çhasquicush carna, paywan juc shungulla cawanchi. 31Tayta Diosninchipa shiminçhüpis nin: ‹‹Majachacar, maman-taytanpa maquinpita runa witicunga. Majallanwanna juc shungulla cawanga.›› 32Shiminta liguir, Tayta Diosninchi yarpashanta achcata yaçhacunqui. Canan majachacajwan tincuchishanta sumaj tantiyacushun. Chay-jina jutucaj irmänucuna Washäcuj Jesúswan juc shungulla cawashanta tantiyacunchi. 33Chaymi runa warminta llaquinman. Warmipis majanta alli ricanman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\