Efesios 6

1Wamracuna, Tayta Jesúspa maquinçhu cawaycar, mamayqui-taytayquita wiyacunquiman. Wiyacunayqui camacan. 2Runacuna alli cawananta munar, Tayta Diosninchipis auniran: ‹‹Mamayqui-taytayquita alli ricanquiman. 3Chayrämi chachayashayquicaman cushi-cushilla cawanquipaj›› nir. 4Taytacuna, jamcunapis wamrayquicunata ama jagayächinquimanchu. Manchäga Tayta Diosninchipa shiminta wiyacunanpaj alli shimillayquipa piñacunquiman. 5Mandu-rurajcuna, jamcunapis llapan shunguyquiwan patrunniquita wiyacunquiman. Sumaj manchapacunquiman. Washäcuj Jesúspa shiminta ruraycashayqui-jina patrunniquipa shimintapis ruranquiman. 6Mana ricashuptiquipis, sumaj arunquiman. Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawaycar, patrunniquita sumaj wiyacunquiman. Sumaj arurga, patrunniquipa shungunmanpis, Tayta Diosninchipa shungunmanpis tincunqui. 7Patrunniqui mandashuptiqui, wiyacunquiman. Cushi-cushilla arunquiman Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu alli llucshinayquipaj. Runacunapa ricay ñawillançhu ama aruj-tucunquimanchu. 8Mandu-rurajtapis, mana mandu-rurajtapis alli cawayman Tayta Diosninchi çhuranga imatapis allita rurashanpita. 9Patruncuna, jamcunapis mandu-rurajniquita alli ricanquiman. Ullgüparcur-ullgüparcur ama aruchinquimanchu. Mandu-rurajcunapis, patruncunapis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanchi. Payga llapanchita llaquipämanchi; mana ricsish-ricsishllatachu. 10Irmänucuna, mä, wiyamay. Quiquillayquipita ama alli-tucunquimanchu. Manchäga Tayta Jesúspa maquillançhu cawanquiman. Payga sumaj munayniyuj yanapäshunayquipaj. 11Tayta Diosninchita sumaj wiyacushun. Paymi supaypa maquinpita washämäshun. Tayta Diosninchipa maquinçhu puriptinchi, juchaman mana jançhamäshunchu. 12Nuwanchita mana runa-masinchichu chiquimanchi; manchäga quiquin supay. Payga, shapshicu-masincuna-ima, jircacuna-ima munan maquinçhu cawananchita. 13Chaymi Tayta Diosninchipa maquillançhu cawashun. Supay içhipuyta munamaptinchisi, juchaman jançhayta munamaptinchisi, içhipunanchipaj Tayta Diosninchi yanapämäshun. Içhipurpis, Tayta Diosninchipa maquillançhu cawashun. Shungun munashallanta rurashun. 14Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar, shimintapis llapan shungunchiwan çhasquicushun. Shungun munashallanta rurashun. 15Imay-imaypis Jesúspa alli willapanta willapäcur purishun: ‹‹Allilla cawachimäshun›› nir. 16Ima captinpis, llapan shungunchiwan Jesúsman yupachicushun. Chaura supay mana juchaman jançhamäshunchu. 17Tayta Jesús washämashanchita ama jungashunchu. Tayta Diosninchipa shimintapis wiyacushun. Shiminta wiyacuptinchi, supayta içhipunanchipäpis Espíritu Santu sumaj yanapämäshun. 18Imaypis Tayta Diosninchita mañacuycar cawashuwan. Mañacunanchipäga Espíritu Santuwanmi Tayta Diosninchi yanapämäshun. Llutalla ama cawashunchu. Manchäga irmänunchicunapäpis mañacuycar cawashun. 19Nuwapäpis Tayta Diosninchita mañacunqui, ari. Alli willapanta willacuptï, yanapämächun. ‹‹Washämänanchi-raycur Jesús shamusha›› nir shungun yarpashanta musyachicuptïpis, yanapämänanpaj mañacunqui. 20Nuwata jäpa runacunata willapänäpaj Tayta Diosninchi caçhamasha. Chaypita runacuna wiçhgaraycächiman. Chaymi mana manchacullar willapäcunäpaj mañacunqui. 21Yaçhänacushanchi irmänu Tíquico shamur, imanuy juyashätapis, ima-imata rurashätapis willashunquipaj. Jesúspa shiminta willapäcuptï, paymi sumaj yanapämasha. 22Chaymi shacyächishunayquipaj, imanuy juyashätapis willashunayquipaj caçhaycämü. 23Tayta Diosninchipis, Tayta Jesucristupis llapaniquita yanapayculläshunqui, ari. Shiminta çhasquicush caycar, payllaman yupachicunquiman. Irmänu-purasi llaquipänacärinquiman. Allilla cawanquiman. 24Taytanchi Jesucristuman llapan shunguyquiwan yupachicuptiqui, llaquipäshushpayqui Tayta Diosninchi sumaj yanapayculläshunqui. Chayllana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\