GÁLATAS 3

1Galacia irmänucuna, upam canqui. ¿Piraj chapata rurashcashunqui Washäcuj Jesústa wasguipänayquipaj? Nuwanchi-raycur Jesústa rusçhu wañuchishanta sumaj willaparaj. 2Canan mä, willamay. ¿Espíritu Santupa maquinçhu cawanayquipaj Moiséspa shimintachuraj çharcushcanqui? Mana. Manchäga Jesúspa shiminta çhasquicushallayquipita maquinçhu Tayta Diosninchi cawachishunqui. 3Upam canqui. Shiminta çhasquicushallanchipita Tayta Diosninchi alli ricaycämaptinchi, Moiséspa shiminman ama yupachicushuwanchu. 4¿Tayta Diosninchi yanapaycäshushayquita tantiyaycarchu, jipaman cuticunqui? Chayta ama ruranquimanchu. 5Payga Espíritu Santupa maquinçhu puriycächishunqui. Munayniyuj cashanta musyachicur, tucuy-jinanpa yanapaycäshunqui. Mana Moiséspa shiminta wiyacushayquipitachu maquinçhu purichishunqui; manchäga Jesúspa shiminta çhasquicushayquipita. 6Unayga Tayta Diosninchi Abrahamta alli ñawinpa ricaran shiminta çhasquicushallanpita. 7Chaymi sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa shiminta wiyacujcuna Abrahampa willcan-yupay. 8Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹‹Jäpa runacunapis shiminta çhasquicunanta musyar, Tayta Diosninchi Abrahamta niran: ‹Alli willapata willapäshayqui. Jam-raycur pï-maytapis alli ñawïwan ricashaj. Sumaj yanapäshaj.› ›› 9Chaymi sumaj tantiyacunquiman. Pipis Jesúspa shiminta çhasquicuptin, Abrahamta-jina Tayta Diosninchi alli rican. Sumaj yanapan. 10Moiséspa shiminta çharcushallanwan alli ricash cayta munajcunam ichanga ñacayman çhayanga. Chapata rurashpan Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹‹Pipis Moiséspa shiminta sumaj-sumaj mana çharcuptin, juchata aparicushanpita ñacayman çhayachun.›› 11Chaymi Moiséspa shiminta çharcuyta munashallanpita mana pitapis Tayta Diosninchi alli ricangachu. Shiminçhüpis nin: ‹‹Shimïta çhasquicujcunallata alli ricashaj.›› 12Moisésmi ichanga niran: ‹‹Shimïta wiyacujcuna llap-llapanta çharcunan. Chayrämi alli ñawinpa ricar maquinçhüpis Tayta Diosninchi cawachinga.›› 13Washäcuj Jesúsmi ichanga Moiséspa shiminta mana wiyacuj-jina wañuytapis tarisha. Washämänanchi-raycur juchanchitapis jugaricusha. Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹‹Rusçhu wañujcuna jucha aparicushanta tarin.›› 14Chaypis Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicuptinchi, Abrahamta alli ricashan-jina nuwanchitapis Tayta Diosninchi alli ricamanchi. Jäpa runa captinchisi, Espíritu Santupa maquinçhu puriycächimanchi. 15Irmänucuna, tincuchiypa tantiyachishayqui. Juc runa tistamintucur, jipaman mana cutiricunnachu. Tistamintutapis mana rucannachu. 16Canan Tayta Diosninchipita tantiyacushun. Payga Abrahamtapis, Abrahampa willcantapis alli ricananpaj auniran. Isquirbishançhu mana achcaj willcanpächu riman; manchäga jucnayllapaj. Abrahamta: ‹‹Willcayqui›› nirga, Washäcuj Jesúspämi rimaycan. 17Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi Abrahamwan parlanacushanta çharcushanam. Abrahamwan auninacushanpita çhuscu paçhac quimsa çhunca (430) watataraj Israel-masincunata Tayta Diosninchipa shiminta Moisés willaparan. Chaypis Moiséspa shimin Tayta Diosninchi unay parlanacushanta mana pampaman çhuranmanchu. Aunishanta mana rucanmanchu. 18Tayta Diosninchi Abrahamta llaquipar, alli ricananpaj auniran. Cananpis aunimashanchita çhasquicunchi quiquinpa shiminta çhasquicur; mana Moiséspa shiminta wiyacurrächu. 19Chaura, ¿imapätaj Moiséspa shimin alli? Shimin alli caran runacuna jucha aparicushanta tantiyacunanpaj; ichanga Washäcuj Jesús çhayamunancamalla. Washäcujta caçhamunanpaj Tayta Diosninchi auniran. Moisésmi ichanga mana Washäcujchu caran. Anjilnincunallawan Tayta Diosninchi shiminta willaparan. Jinarcurraj Israel-masincunata Moisés willaparan. Payga parlapäcujlla caran. 20Runacuna imatapis auninacunanpaj parlapäcujnintaraj ashin. Tayta Diosninchim ichanga pitapis mana ashinchu. Quiquillan imatapis aunin. 21Ima captinpis, Moiséspa shiminta mana pampaman çhurashuwanchu. Chaypis sumaj tantiyacushun. Moiséspa shiminwan Tayta Diosninchipa shimin mana apaycaçhänacunchu. Chaypis Moiséspa shimin alli cawayman çhayachimänanchi captin, maynaçhi Tayta Diosninchi alli ricamäshuwan caran. 22Ichanga shiminçhu nin: ‹‹Llapan runa jucha aparicuyllapaj wañun.›› Chaymi Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquicurraj, Tayta Diosninchi aunishanta çhasquicushunpaj. 23Washäcuj Jesús mana shamushancaman Moiséspa shimillanman yupachicushcanchi. Shimintapis çharcunanchi caran. 24Mandu-rurajta-jina purichimashcanchi Washäcuj Jesús çhayamunancaman. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu alli cawayman çhayachimänanchi caran. Moiséspa shiminta çharcuytam ichanga mana camäpacunchichu. 25Chaymi shiminmanpis mana yupachicunchichu. Manchäga Washäcuj Jesúspa shimintana çhasquicushcanchi. 26Payman yupachicushanchipita Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi. 27Washäcuj Jesúspa shiminta çhasquircur, ushyacushanchipita-pacha maquillançhu cawanchi. Pay-jinana cawanchi. 28Shiminta çhasquicuptinchi, Washäcuj Jesúspis çhasquicamanchi: ‹‹Wawämi canqui›› nir. Çhasquicun Israel runacunatapis, jäpa runacunatapis, warmicunatapis, ullgucunatapis, mandu-rurajcunatapis, quiquincunallapita cawajcunatapis, uywaycunatapis juc shungulla cawananchipaj. Llapanchitana alli ñawinwan ricaycämanchi. 29Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawar, Abrahampa willcan-yupay ricacunchi. Tayta Diosninchi aunishantapis llapanta çhasquicushunpaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\