GÁLATAS 3:19

19Chaura, ¿imapätaj Moiséspa shimin alli? Shimin alli caran runacuna jucha aparicushanta tantiyacunanpaj; ichanga Washäcuj Jesús çhayamunancamalla. Washäcujta caçhamunanpaj Tayta Diosninchi auniran. Moisésmi ichanga mana Washäcujchu caran. Anjilnincunallawan Tayta Diosninchi shiminta willaparan. Jinarcurraj Israel-masincunata Moisés willaparan. Payga parlapäcujlla caran.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More