GÁLATAS 4

1Yapaypis tincuchiypa tantiyacushun. Wamra tacsha cashancaman wasiyujpa wamran cashanpis, uyway wamra cashanpis mana musyacanchu. 2Tacsha cashancaman jucmi imatapis jaran. Jucmi rican, ichanga papänin jitapashan junajcallaman. Chayrämi irinsanta ricachin. 3Nuwanchicunapis pishi-yarpay cashanchicaman munayniyuj jircapa maquinçhu cawashcanchi. 4Yarpashan junaj çhayamuptinmi ichanga, Wawan Jesús yurinanta Tayta Diosninchi camacächiran. Warmipita yuriran. Runa cashpan Moiséspa shiminta wiyacunan caran. 5Nuwanchipis Moiséspa shiminta wiyacunanchi caran. Mana camäpacuptinchim ichanga, jishpichimänanchi-raycur Jesúslla wiyacuran. Camacächiran Tayta Diosninchipa wawan cananchipaj. 6Cananga Tayta Diosninchipa wawanna caycanchi. Maquinçhu purichimänanchipaj Espíritu Santuta caçhamuran. Mañacunanchipäpis Espíritu Santu shacyächimanchi. Chaymi llapan shungunchiwan jayaranchi: ‹‹Taytallau Tayta, Papänïmi canqui›› nir. 7Cananga mana uywaynachu canchi; manchäga quiquin Tayta Diosninchipa wawanna. Wawan car, irinsanchitapis llapanta çhasquishunpaj. 8Unayga Tayta Diosninchi pï cashantapis mana musyar, mana manchapacushcanquichu. Manchäga munayniynaj caycaptinsi, jircacunapa maquinçhu purishcanqui. 9Cananga: ‹‹Tayta Diosninchipa shungunta musyä›› nir allita yarpanchi. ‹‹Quiquin Tayta Diosninchi shungüta musyapan›› nirmi ichanga, allitaraj yarpanchi. Payllata manchapacushun; jircacunata ama. Jircacuna manacajllam. Munayninpis mana canchu. Chaynuy caycaptin, ¿jircapa maquinçhu cawayta munarcaycanquichuraj? 10Llutantaraj rurarcaycanqui. ‹‹Diyawardaçhu fiestata rurashun. Chayrämi alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricamäshun›› nir diyawardacunata sumaj yarparaycanqui. Ricsish junajtapis, llullu quillatapis, watatapis mana maygantapis junganquichu. 11Chaypitam llaquicü: ‹‹¿Tayta Diosninchipa shiminta manacajllapächuraj willapashcaj?›› nir. 12- 13Irmänucuna, sumaj ricacamanquiman. Israel runa caycar Moiséspa shiminta jungaycur, jamcuna-jina juyashcä. Jesúspa alli willapanta willapashcaj. Jishyar, mana maypapis llucshishcächu. Chaypis alli ñawiquipa ricamashcanqui. 14Jishyar llutäpacachiptïpis, mana yamacämashcanquichu. Manchäga Tayta Diosninchipa anjilninta-jina, quiquin Washäcuj Jesústa-jina alli ricamashcanqui. 15Canan, ¿imanirtaj ticshaparaycämanqui? Unayga cushicur, alli ñawiquipa ricamashcanqui. Llapanta tarichimashcanqui. Ñawï chacacäcuptinsi, ñawiquicunatapis jurgaparamanquimanmi caran. 16¿Piñapashalläpitachu ticshaparaycämanqui? Mana tumpaycajchu. Manchäga llutancunaman çhayashayquipita musyachishcaj. 17‹‹Moiséspa shiminta çharcushun›› nijcuna alli ricanayquita munar, cushichipayllapa shimiyashcashunqui. Shungunmi ichanga jucta yarpaycan. Cunçhä jatarinayquita munaycan quiquincunallata alli ricanayquipaj. 18Piwanpis alli ricanacuyga allim. Ichanga ricay ñawilläçhu alli-tucullar ama ruranquimanchu. Manchäga shunguyquipita llucshinman. 19Wawacuna, Tayta Jesústa wasguipaptiqui, jatunpa llaquicü. Shungüpis nananraj: ‹‹¿Imayraj llapan shungunwan Galacia runacuna Jesúspa shiminta çhasquicunga?›› nir. 20Chaymi jamcunawan tincuyta sumaj munä. Ricarräçhi tucuy-jinanpa tantiyachijman. Sumaj llaquicuycä. Ichanga ima ruraytapis mana camäpacüchu. 21Mä, tapushayqui. ¿Rasunpachuraj Moiséspa shiminta çharcuyta munanqui? ¿Shiminta tantiyanquichu? 22¿Abrahampa willapanta liguishcanquichu? Tayta Diosninchipa shiminçhu Abrahampa ishcay wamran cashanta willamanchi. Juc wamrata uywaynin Agarçhu tariran; juc-cajtana majan Saraçhu. Majan Sara mana pipapis uywayninchu caran. 23Uywaynin Agarga runapa callpallanpita wawanta tariran. Chacha Saram ichanga aunishanta Tayta Diosninchi camacächiptin, wawanta tariran. 24- 25Cay willapata tincuchiypa tantiyacushun. ¿Mayganpa wamran-yupaytaj caycanqui? Unayga Israel runacunawan parlanacur, Arabia quinran Sinaí puntaçhu Tayta Diosninchi willaparan: ‹‹Alli ricanajpaj shimïta çharcunqui›› nir. Chaymi uyway cashpan Arabia marcapita Agarpis, wamranpis jucpa shiminta çharcuran. Canan wichanpis Israel runacuna uyway Agar-yupay Moiséspa shimillanta wiyacurcaycan; 26nuwanchim ichanga manana. Sarata wamranta tarichishan-jina Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi. Saraga wasiyujmi caran. 27Chaymi Tayta Diosninchipa shiminpis nin: ‹‹Wasiyuj warmi, wawaynaj carsi, cushicunquiman. Wamrata mana tariptiquiräsi, shunguyqui achicyacäcunman. Uyway warmi runawan cacursi, chay-chica wamrata mana taringapächu. Jammi ichanga achca wamrata tarinquipaj.›› 28Irmänucuna, wasiyuj Sarapa wawan Isaacwanmi tincunchi. Payga yuriran aunishanta Tayta Diosninchi camacächiptin. 29Uyway Agarpa wamran Isaacta chiquir ushyaran. Cananpis maquichacamayta munamashpanchi waquin runa Moiséspa shiminta çharcunanchita munaycan. Chiquir ushyamanchi. 30Chaynuy captinsi, Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹‹Uyway warmita wamrantinta jarguy. Wamran ima irinsantapis mana çhasquingapächu. Manchäga wasiyuj warmipa wamrallanmi irinsanta çhasquinga.›› 31Irmänucuna, mana uyway Agarpa wamranwanchu tincunchi; manchäga wasiyuj Sarapa wamranwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\