GÁLATAS 5

1Washäcuj Jesús jishpichimashcanchi Tayta Diosninchipa shungun munashannuylla cawananchipaj. Chaymi shimillanta wiyacushuwan. Moiséspa shimillanman ama yupachicushuwannachu. Paypa shimin maquichacush-yupay charämaranchi. 2Sumaj wiyacushun. ‹‹Jïrucunquiman›› nishuptiqui aunirga, Washäcuj Jesústapis pampaman çhurarcaycanqui. 3Mana jïrucushallanchipitachu Tayta Diosninchi alli ricamäshun; manchäga Moiséspa shiminta llap-llapanta çharcuptinchiraj. Ichanga sumaj çharcuyta pipis mana camäpacunchu. 4Chaymi çharcuyta camaj-tucujcuna Washäcuj Jesústa pampaman çhuraycan. Llaquipäcuj Tayta Diosninchitapis wasguipaycan. 5Jesúspa shiminta çhasquicushanchipitam ichanga Tayta Diosninchi alli ricamanchi. Çhasquicunanchipaj quiquin Espíritu Santu yanapämanchi. Canan alli cawayta shuyaraycanchi. 6Washäcuj Jesústa wiyacuptinchi, jïrucush cashanchipis, mana jïrucush cashanchipis mana imananchu. ‹‹Jesúspa shiminta çhasquicushcä›› nirga, runa-masinchitapis alli ricashuwan. 7Chaura Jesúspa maquinçhu alli cawaycaptiqui, ¿pitaj llullapashcashunqui ashucunayquipaj? 8Chayta Tayta Diosninchi mana camacächinmanchu caran. Payga wamrachacamashcanchi. 9Pantachicujcuna allita rimarcushanchitapis llapanta pampaman çhuran. Rimaypis purin: ‹‹Libadüra ichiclla arinatapis achcamanshi jacachin›› nir. Juc runa juchata aparicuptinpis, achcaj llupinpa aywan. 10Jamcunatam ichanga maquinçhu Tayta Diosninchi puriycächishunqui. Chaymi shimïta tantiyacunquiman. Juc shimiyäshuptiquipis, ama çhasquipanquimanchu. Pantachicujcunata Tayta Diosninchi sumaj ñacachinga. 11Irmänucuna, Israel-masïcuna chiquiman: ‹‹Ama jïrucuynachu›› nir willapäcushäpita. ‹‹Allipaj jïrucunchi›› niptïmi ichanga, mana chiquimanmanchu. ‹‹Jïrucunanchi alli›› nirga, nuwanchi-raycur rusçhu wañuchish caycaptin, Washäcuj Jesústa pampaman çhuranchi. 12Chay pantachicujcunam ichanga purircaycan: ‹‹Jïrucushunraj Tayta Diosninchi alli ricamänanchipaj›› nir. Chaymi nï: ‹‹Jïrucuyta munar, quiquincuna capacurinmanpis.›› 13Irmänucuna, mana runapa maquinçhünachu puriycanchi. Chaypis shungunchi munashanta ama rurashunchu. Manchäga jucninchi-jucninchipis llaquinacushun. Yanapänacushun. 14Tayta Diosninchipa shimin nin: ‹‹Quiquiqui alli ricacushayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman.›› Llaquinacushpanchi Tayta Diosninchipa shiminta llapanta çharcuycanchi. 15Çhapçhupänacurmi ichanga, ticshaparänacurmi ichanga, mashtacar ushyacanquipaj. Chayman ama çhayanquimanchu. 16Chaymi Espíritu Santupa maquinçhu cawashun. Shungunchi munaptinsi, juchata ama rurashunnachu. 17Tayta Diosninchipa shungun munashanwan shungunchi munashan sumaj apaycaçhänacun. Chaymi shungunchi munashallanta ama rurashunchu. 18Espíritu Santupa maquinçhüna cawaycanchi. Chaymi ama nishunchu: ‹‹Tayta Diosninchi alli ricamänanchipaj Moiséspa shimintaraj llapanta çharcushun.›› 19Shungun munashallanta rurajcuna ricsipayllam. Paycuna jucwan-jucwan puricun. Warmillata, runallata munapan. Imata rurarpis, mana pingacunchu. 20Tayta Diosninchita mana manchapacur, jircacunata manchapacun. Chapata rurar, jircata jaran. Chiquicun. Çhapçhupänacun. Yargaj. Imallapitapis alläpa warmin. Alläpa ullgun. Piwanpis ticshaparänacun. 21Imapitapis jagayan. Upyallaçhu arun. Paçhallanta ashir purin. Sumaj tantiyacunquiman. Mayna willapashcaj. Chay-niraj runacuna mana Tayta Diosninchipa maquinçhüchu cawan. Irinsantapis mana çhasquingapächu. 22Espíritu Santupa maquinçhu cawarmi ichanga, llaquipänacunchi. Cushi-cushilla purinchi. Jaucalla cawanchi. Tantiyanacunchi. Alli shungu canchi. Manchapacur cawanchi. Rimashanchita çharcunchi. 23Cuyapänacunchi. Shiminchita chapacunchi. Chaynuy cawaptinchi, pipis mana imatapis jurgapämäshunchu. 24Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawajcuna quiquinpa shungun munashanta mana ruranchu. Jucha aparicuytapis mana yarpanchu. 25Espíritu Santupa maquinçhu cawar, shacyächimashanchita rurashuwan. 26Ama alli-tucushunchu. Ama jagayächinacushunchu. Ama chiquinacushunchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\