GÁLATAS 6

1Irmänucuna, pipis juchaman çhayaptin, wanacunanpaj yanapanquiman. Espíritu Santupa maquinçhu puriycar, alli shimillayquipa tantiyachinquiman. Cawaycar, nuwanchipis juchaman çhayarushuwan. 2Washäcuj Jesúspa shiminta wiyacur, jucniqui-jucniquipis tantiyanacärinquiman. Yanapänacärinquiman. 3Pipis: ‹‹Llap-llapanta çharcü›› nirga, quiquillan alli-tucuycan. Llutanta yarpaycan. 4Nuwanchim ichanga yarpaçhacushun. Imanuy cawashanchitapis quiquinchi musyanchi. Tayta Diosninchipa shiminta wiyacur, cushishalla cawashuwan. Pampaman çhuranayqui-cashallan pitapis ama ricapanquichu. 5Quiquinchipita alli cawaytapis, ñacaytapis tarishunpaj. 6Tayta Diosninchipa shiminta willapäcuj runata charashanchiman-tupu imatapis tarichishuwan. Ama miçha cashuwanchu. 7Tayta Diosninchita mana llullapäshuwanchu. Pampaman mana çhurashuwanchu. Payga imatapis rurashanchiman-tupu alli cawaymanpis, ñacaymanpis çhuramäshun. 8Jucha aparicuyllaçhu arujcuna juchanpita ñacayta taringa. Espíritu Santupa maquinçhu cawajcunam ichanga imaycamanpis alli cawayta taringa. 9Chaymi imaypis Tayta Diosninchita manchapacur cawashun. Mana yamacaptinchi, alli cawayman çhuramäshunpaj. 10Chaymi pï-maywanpis yanapänacushun. Irmänunchi captin, sumajraj yanapäshun. Ama jungashunchu. 11Irmänucuna, sumaj ricanayquita munar, jatusaj litrawanraj isquirbiycämü. Jatusaj litracunata quiquï maquïwan isquirbishcä. 12‹‹Jïrucuy›› nijcuna llapanwan alli ricanacuyta munallar purin. Jananmanpis mana munanchu jaticaçhar ushyananta Washäcuj Jesús rusçhu wañushanta willapäcushanpita. 13Jïrucurpis, Moiséspa shiminta mana çharcunchu. Alli-tucunallanpämi: ‹‹Jïrucuy›› niycäshunqui. 14Nuwam ichanga imapitapis mana alli-tucüchu. Washäcuj Jesúspa maquinçhu cawashpä alli cawä. Paymi Taytanchi. Nuwanchi-raycur rusçhu wañuyta tarisha. Nuwa-raycur wañush caycaptin, shungü munashanta mana ruränachu. Manchäga Tayta Diosninchi munashallantana rurä. 15Jïrucuptinchipis, mana jïrucuptinchipis, mana imananchu. Llapan shungunchiwan jucha aparicuypita wanacuptinchim ichanga, Tayta Diosninchi allina ricamanchi. 16Willapashajta çhasquicushayquipita Israel runacunata-jina Tayta Diosninchi llaquipayculläshunqui. Allilla cawaycachilläshunqui. 17Canan mayganiquipis umäta ama nanächinquimanchu. Rasunpa Jesúspa shiminta willacur puriycä. Chaypita wascatapis çhasquishcä. 18Irmänucuna, llapaniquitapis Tayta Jesucristu llaquipayculläshunqui, ari. Chaynuy caycullächun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\