Hebreos 11

1Yupachicurga: ‹‹Tayta Diosninchi aunishanta çharcun›› nir llapanta çhasquicunchi. Aunishanta mana ricaycarsi, camacächinanta llapan shungunchiwan yupachicunchi. 2Unay auquillunchicunatapis sumaj yupachicushanpita Tayta Diosninchi alli ñawinpa ricaran. 3Nuwanchipis Tayta Diosninchiman yupachicunchi. Unayga mana imasi caranchu. Tayta Diosninchi rimariptinmi ichanga, janaj pachapis, cay pachapis ricacuran. Chaynuypa llapan ricashanchicunata Tayta Diosninchi camashanta tantiyacunchi. 4Abelpis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Yupachicushpan allinninta jararan. Wauguin Caínmi ichanga llutallata jararan. Chaymi Abelta Tayta Diosninchi alli ñawinwan ricar, jarashantapis cushish çhasquiran. Abel wañucushana captinpis, Tayta Diosninchiman yupachicushanta yarparanchi. 5Henocpis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Yupachicuycaptin, alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricaran. Chaymi: ‹‹Tayta Diosninchi shuntacuptin, Henoc illaricusha›› niptin, cawaycajllata janaj pachaman apacushanta musyanchi. Tayta Diosninchipa shiminpis nin: ‹‹Tayta Diosninchiwan Henoc yaçhänacuran.›› 6Sumaj tantiyacushuwan. Mana yupachicujcuna Tayta Diosninchipa shungunman mana tincunchu. Tayta Diosninchi cawashantapis, shiminta çharcunantapis yupachicurmi ichanga, shungunman tincunchi. Shimin nishannuylla tarichimäshun. 7Noépis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi Tayta Diosninchi imata ruranantapis mana musyaycar, arcata ruraran yawar-masincunatapis jishpichinanpaj. Yupachicur wiyacuptin, alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricaran. Waquin runacunatam ichanga mana yupachicushanpita wañuchiran. 8Auquillunchi Abrahampis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi: ‹‹Marcayquipita llucshiy. Juc marcaçhu çhacrata jushayqui›› nir Tayta Diosninchi auniptin, wiyacuran. Wiyacur, çhaquin çhayashanpa aywacuran. 9- 10Yupachicuycur aunishan marcaman çhayar jäpa runacunapa marcan captinsi, juyaran. Jäpa runa car, purichina jiru çhaqui wasillaçhu juyaran. Wamran Isaacpis, willcan Jacobpis auquillun Abraham-jina jäpa runacunapa marcallançhu juyaran çhacrata junanpaj Tayta Diosninchi auniptin. Abrahamga purichina jiru çhaqui wasillaçhu cawaran Tayta Diosninchipa marcancaman çhayayta yarpar. Chay marca quiquin Tayta Diosninchipa marcan. Quiquin ruraran imaypis mana ushyacänanpaj. 11Mama Sarapis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi majan Abrahamwan ishcanin chachayash carsi, wawaynaj warmi carsi, wawata tariran: ‹‹Tayta Diosninchi aunishanta çharcun›› nir. 12Chaymi Abrahampis wañush-yupay caycashançhu churiyäcuran. Willcancunapis yupaysi mana atipaypaj miraran. Istrïlla-jina, agu-jina may-may achcayaran. 13Unay yupachicujcuna jurpay-tucullar cay pachaçhu juyaran. Çhacraynaj-jina puriran. Tayta Diosninchi aunishan çhacraman mana çhayaranchu. Chaypis paypa maquinçhu cawayta munar, cushish shuyararan. Sumaj yupachicuran. Ichanga wañucuran. 14Chaymi: ‹‹Jurpay-tucullar cawä›› nirga, yawar-masinpaj marcata ashishanta musyachimanchi. 15Ichanga yurishan marcatachu mana ashiran. Yurishan pachallaman yarparar, cuticunman caran. 16Mana cuticur, juc marcata ashishanta musyachimanchi. Janaj pachaçhu alli marcacaman çhayayta munashanta musyachimanchi. Sumaj yupachicuptin, shungunman tincuptin, Tayta Diosninchipis musyachicusha: ‹‹Paycuna maquïçhu cawan. Wasintapis janaj pachaçhu camacächishcä›› nir. 17- 18Abraham yupachicushanta musyapayta munar, Tayta Diosninchi niran: ‹‹Rupachiypa wamrayqui Isaacta jaramay.›› Abraham Tayta Diosninchi aunishanman sumaj yupachicur Isaaclla wamran captinpis, pishtaj aparan. Tayta Diosninchi aunishana caran: ‹‹Abraham, wamrayqui Isaacpa wamrancunapis, willcancunapis yupaysi mana atipaypaj miranga›› nir. 19Chaymi Abraham yupachicuran: ‹‹Munarga, wañushcunatasi Tayta Diosninchi cawarachimunga›› nir. Chaynuypa Abraham Isaacninta cutichicuran: ‹‹Wamrä cawarimusha›› nir. 20Isaacpis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Yupachicushpan wamran Jacobtawan Esaúta alliman çhuraran: ‹‹Taytallau Tayta, imaçhüpis wamräcunata yanapaycullay, ari›› nir. 21Jacobpis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi tipicäcuyta camarsi Tayta Diosninchita manchapacur, garutinman tuncacushalla Josépa wamrancunata alliman çhuraran: ‹‹Taytallau Tayta, imaçhüpis willcäcunata yanapaycullay, ari›› nir. 22Josépis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi tipicäcuyta camaycarsi, Israel marca-masincunata willaran: ‹‹Cay Egipto marcapita Tayta Diosninchi jishpichishunquipaj. Jishpichishuptiqui, tullücunatasi apacapamanqui›› nir. 23Moiséspa maman-taytanpis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi wamran yuriptin: ‹‹Cuyayllapaj wamrä›› nir quimsa quillacaman pacarächicuran. Egipto marcapa mandajnin: ‹‹Llapan Israelcunapa ullgu mallwanta wañurachiy›› nir niycaptinsi, mana manchacuranchu. 24Moiséspis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi sumaj runayar, Egipto marcapa mandajnin wamrachacush caycaptinsi, chincacuran. 25Yawar-masincunaman witicuran: ‹‹Egipto runacuna cushish jucha aparicuyllaçhu cawan. Yawar-masïcuna ñacayçhu cawaptinsi, paycunawan juyäshaj. Paycunataga Tayta Diosninchi acracusha›› nir. 26Egipto mandajcuna puchuy-puchuy cawaran. Moisésmi ichanga Washäcujninchi-jina pampaman çhuranantapis mana pingacuranchu. Tayta Diosninchipa acracuynin carmi, aunishanman sumaj yupachicuran. 27Tayta Diosninchiman yupachicuycur, Egipto marcapita llucshicuran. Mandaj ullguptinsi, mana manchacuranchu quiquin Tayta Diosninchiwan tincush caycar. Chaypis ñawinwan mana ricaranchu. 28Tayta Diosninchiman yupachicuycur, Israel-masincunata Moisés piñaparan: ‹‹Pascua fiestata rurashun. Uywata pishtashun. Yawarninwan wasi puncuyquipa ishcan marcuncunatapis, numralnintapis yawarchäshun. Chayta ricar, wañuchicuj anjilnin jichpa-caj ullguta mana wañuchingachu›› nir. 29Israel runacunapis Tayta Diosninchiman yupachicuran. Chaymi chaqui pachapa-jina Puca yacu püsuta chimpariran. Jaticaçhaj Egipto murucucunam ichanga yacuçhu shugupacaypa wañuran. 30Israel runacuna Tayta Diosninchiman yupachicuycur, Jericó marcatapis ushyaran. Jançhis junaj tumaycaptillan, marca juçhucäcuran. 31Mana wiyacujcunata marcantinta llapallanta Tayta Diosninchi ushyaran. Runan-runan puricuj Rahabtam ichanga jishpichiran. Payga Tayta Diosninchiman yupachicuran. Yupachicuycur, Jericó marcaman Israel runacuna ricapacuj çhayaptin alli ñawinpa ricar, pachächiran. 32Achcaj runa Tayta Diosninchiman yupachicuran. Ichanga llapanpita willapänajpaj mana jäcünachu. Gedeónpis, Baracpis, Sansónpis, Jeftípis, Davidpis, Samuelpis, unay willacujcunapis Tayta Diosninchiman yupachicuran. 33Waquinga yupachicur, jäpa marca runacunata maganacur içhipuran. Maquinçhu purichijcunata piñaparan Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawananpaj. Tayta Diosninchi aunishantapis çhasquiran. Waquin micucuj liyunpa shiminpitapis jishpiran. 34Ratataycaj ninapis mana ruparanchu. Waquintana tucsiytapis mana camäpacuranchu. Waquin jishyaçhu carpis, allchacäcuran. Maganacuyçhüpis içhipuran. Yaycapacuj jäpa murucucunatapis jarguran. 35Waquin yupachicuj warmicunapis yawar-masin cawarimuptin, cushicuran. Waquin yawar-masincunam ichanga wañuyman çhayaran. Paycuna cunçharyuncuna wañuchiptinsi, Tayta Diosninchita mana wasguiranchu. Manchäga payllaman sumaj yupachicuran: ‹‹Imayllapis cawarimur, Tayta Diosninchiwan tincushaj›› nir. 36Waquin yupachicujcunata ashllir, wirur ushyaran. Waquinta cadinawan mancurnaran. Waquintana carsilçhu wiçhgarächiran. 37Waquinta sajmar ushyaran. Waquinta sirüchuwan pullanpa muturiran. Waquinta tucsiypa wañuchiran. Waquin yupachicujcuna pishipacuyman çhayar, jalapaçhalla puriran. Uyshapa, capshipa jarachallanwan pitucuran. Yargaywan wañuran. Pampaman çhurash caran. Juyupa ñacachish caran. 38Chaymi çhaquin çhayashanpa aywacäriran. Chunyaj pacha quinranpa, chunyaj jirca quinranpa jishpicäriran. Wasita mana tarir, uçhcucunallaçhu, maçhaycunallaçhu pachacuran. Juyu runacuna ashllir ushyaran: ‹‹Chaycunata ama ricalläshunpishchu›› nir. 39Tayta Diosninchim ichanga yupachicushanpita alli ñawinwan ricaran. Yupachicujcuna llapan shungunwan yupachicursi, Tayta Diosninchi aunishan çharcushanta mayganpis mana ricaranchu. 40Ima captinpis, juc yarpaylla cawaran. Chay yarpashanta Tayta Diosninchi camacächiran unay yupachicujcunapäpis, nuwanchicunapäpis. Chaymi Tayta Diosninchi aunishanta çharcur, llapaninchita jishpichimäshun shungun munashannuylla cawananchipaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\