Hebreos 13

1Irmänucuna, yawar-masi-pura-jina llaquinacunquiman. 2Pachächinacunquiman. Unaypis pachächicujcuna mana musyayninwan anjilcunata pachächiran. 3Carsilarajcunatapis quiquiquicuna carsilçhu caycaj-yupay ama junganquichu. Ñacajcunatapis quiquiquicunapis ñacayçhu caycaj-yupay llaquipanquiman. 4Majayquiwan alli ricanacunqui. Ama jananpachinquichu. Jananpachicujcunata, jucwan-jucwan puricujcunata Tayta Diosninchi juchanta jurgapanga. 5Jillayllapaj ama wañunquichu. Manchäga tarishallayquita aypächicunquiman. Tayta Diosninchipis nin: ‹‹Mana imaypis jungashayquichu. Mana imaypis jaguirishayquichu.›› 6Chaymi payman yupachicur, shacyächinacushun: ‹‹Tayta Diosninchi yanapaycämanchi. Runa-masinchi imatapis mana ruramäshunchu. Chaymi imatapis ama manchacushunchu›› nir. 7Ricashujniquicunata sumaj ricacunquiman. Paycuna Tayta Diosninchipa shiminta willapäshurayqui. Wañuy janançhu caycarpis, Tayta Diosnillanchiman yupachicuran. Chaymi paycuna-jina cawanquiman. Shimintapis ama junganquimanchu. 8Taytanchi Jesucristu pï cashanpis mana ushyacanchu. Unay wichanpis, canan wichanpis, imaycamanpis cashannuylla cawacun. 9Chaymi pantachicujcunapa shiminta ama çhasquipanquichu. ‹‹Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu alli juyänayquipaj ricsishllata micuy›› nirpis, manacajcunallata yaçhachishunqui. Mana ricsish micuycunallata micuptiquirächu, Tayta Diosninchi alli ñawinpa ricashunqui. Manchäga llaquipäcuj car, imaçhüpis yanapäshunqui. 10Chaypita unay cüracuna rurashanta mana ruranchinachu. Paycuna Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhu alli ricash cayta munar, uywacunata rupachiypa jarar, ricsish micuycunallata micuj. Nuwanchi-raycur Jesús caway-bïdanta jarashanta yarparmi ichanga, jutucaycur micupacunchi. Chaypita unay yarpashanta rurajcuna mana micüshimanchichu. 11- 12Unay cüracuna Tayta Diosninchi runacunapa juchanta mana yarparänanpaj uywacunata pishtaran. Mayur cüra Tayta Diosninchipa wasin rurin-cajman yaycur uywapa yawarninta jararan. Aychanta wajtaman jurguycur, ushyajpaj ruparachiran. Maygan cürapis mana malliranchu. Nuwanchipa juchanchita jungananpämi ichanga Tayta Jesús caway-bïdanta jararan. Marca wajtançhu wañuchish caran. Yawarninwan juchanchita illarachisha Tayta Diosninchiwan alli ricanacunanchipaj. 13Chaymi unay auquillunchicuna yarpashanta jucläman çhurashun. Ñacachimänanchi, ashllimänanchi captinsi, Jesúsllata ricacushun. 14Cay pachaçhu marcanchi ushyacanga. Shuyaycächimashanchi marcam ichanga mana imaypis ushyacangachu. Chay marcaga janaj pachaçhu caycan. 15Chaymi Jesús allita rurashanpita mana jamallar Tayta Diosninchita alliman çhurashun. Shiminchiwan alliman çhuraptinchi, imatapis jarashanchita-yupay çhasquin. 16Allita rurashanchitapis, runa-masinchiwan yanapänacushanchitapis jarashanchita-yupay çhasquin. Chaynuy cawashanchi Tayta Diosninchipa shungunman tincun. 17Irmänucuna, mayur irmänucunapa shiminta çhasquicushun. Paycuna ricarcaycämanchi. Alli cawananchita munar, jamaytapis mana tarinchu: ‹‹Tayta Diosninchi ricaycäman›› nir. Chaymi cushi-cushilla arunanpaj yanapanqui. Chapata ama ruranquichu. Chapata ruraptiqui, willapäshushayquipis yangallapaj canga. 18Irmänucuna, nuwacunapäpis Tayta Diosninchita mañacunqui. Shungun munashannuy cawayta munä. Shungütapis musyaraycan. 19Manasi aycällatana jamcunawan tincuyta yarpaycä. Chaymi Tayta Diosninchita sumaj mañacärinqui. 20- 21Allilla cawanayquipaj Tayta Diosninchi yanapayculläshunqui. Paymi wañuypita Taytanchi Jesústa cawarachimusha. Jesúsga uyshata michij-jina sumaj ricaycämanchi. Tayta Diosninchi parlanacushan imaycamanpis çharcunanpäpis nuwanchi-raycur wañuyman çhayasha. Cananga Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurananchipäpis, shungunman tincushanta rurananchipäpis yanapaycämanchi. Imay-imaypis Washäcuj Jesústa alliman çhurayculläshun. Chaynuy caycullächun. 22Irmänucuna, anyapashajta wiyacunqui, ari. Cartacur chayllata willapärij. 23Irmänunchi Timoteo carsilpita llucshishana. Çhayamuptin, watucuj shamur, pushamushaj. 24Tayta Diosninchipa acracushan caycar, llapan ricashujniqui mayur irmänucunata, llapan irmänunchicunata wamayapämanqui. Italia marcaçhu jutucaj irmänunchicunapis wamayäshunqui. 25Tayta Diosninchi llaquipäshushpayqui llapallayquita yanapayculläshunqui, ari. Chayllana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\