Hebreos 2

1Chaymi Tayta Diosninchipa shiminta sumaj wiyacushun. Mana wiyacurga, llutanmanpis çhayarushuwan. 2Unay wichan anjilcuna willapämashanchita çharcunanchi caran. Mana çharcujcunata jucha aparicushanman-tupu Tayta Diosninchi ñacachiran. 3Chaymi Tayta Jesúspa shiminta mana çhasquicuptinchi, ¿ñacaypita jishpichimäshunchuraj? Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananchipaj quiquin Jesúsraj shiminta willapämashcanchi. Chaypita shiminta wiyajcunapis sumaj tantiyachimashcanchi. 4Willapämashanchi rasunpa cashanta quiquin Tayta Diosninchipis tantiyachimashanchi. Camacächir, mana imaysi runa rurashancunata Jesúswan, willacujcunawan tucuyta rurachiran. Mana imaypis ricashancunata ricar, runacuna manchariran. Tucuy-jinanpa munayniyuj cashanta Tayta Diosninchi musyachicuran. Chaynuypis acracushan runacunaman Espíritu Santuta caçhamuran juc-niraj-juc-niraj yaçhaycunata camapänanpaj. 5Chaymi Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunata mana anjilcunapa maquinman çhurashachu; manchäga Jesúspa maquinman. 6Chaymi shimin nishançhu isquirbiraycan: ‹‹Taytallau Tayta, runacuna ushyacajlla. Wañucujlla. ¿Imanirraj llaquipanqui? ¿Imanirraj llapantapis tarichinqui? 7Anjilcunaman tincunanpäpis ichiclla pishircusha. Chaypis alli ricash cananpaj çhurashcanqui. Alliçhu jurgushcanqui. 8Llapan rurashayquita runapa maquinman çhurashcanqui.›› Chaymi: ‹‹Llapanta runapa maquinman çhurashcanqui›› nirga, musyachimanchi llap-llapallanta maquinman çhurashanta. Maquinpita imapis mana jishpingachu. Chaypis paypa maquinçhu llapan cashanta cananllaraj mana tantiyanchirächu. 9Ichanga Tayta Diosninchi llaquipämashanchita sumaj tantiyacushun. Washämänanchi-raycur Wawan Jesústa wañunanpaj caçhamusha. Yupash watalla anjilcunaman mana tincushantapis camacächisha. Chaypitam ichanga alliman çhurasha. Nuwanchi-raycur wañushanpita alliçhu jurgusha. 10Tayta Diosninchipita llapanpis cawan. Llapantapis camasha maquinçhu cawananpaj. May-may wawancuna achic-achicyaycaj wasinman çhayananta munan. Wawancuna ñaupanman çhayachinan-raycur quiquin camacächisha Jesús sumaj-sumaj ñacar wañuymanpis çhayananpaj. Wawan Jesús ñacaptinraj, Tayta Diosninchipaj sumaj alli casha. Chaynuypa llapanchita jishpichimänanchipaj camacächisha. 11Wiyacushpanchi llapaninchitana Tayta Diosninchi wawanpa ricamanchi. Wawan Jesúswan juc taytallapita caycanchi. Chaymi mana pingacullar Jesús nimanchi: ‹‹Chay taytallapita caycanchi.›› 12Unaypis shiminta musyachicur niran: ‹‹Taytallau Tayta, pï cashayquitapis llapan wawayquita willapäshaj. May-chayçhu jutucaptinpis, cushicuywan alliman çhurashayqui.›› 13Jananmanpis niran: ‹‹Tayta Diosninchiman yupachicushaj.›› Yapaypis niran: ‹‹Tayta Diosninchi çhurapamash captin, wawäcunawan-ima caycä.›› 14Llapan runa wañujlla. Jesúspis wañucujlla caran. Wañurmi ichanga, wañuchicuj supaytapis içhipusha. 15Supay maquichacamaptinchi, wañuyta manchacullar cawashcanchi. Jesús wañurmi ichanga, wañuypita washämashcanchi. 16Tayta Jesús mana anjilcunatachu yanapaj shamusha. Manchäga Abrahampa willcan captinchi, yanapämänanchipaj shamusha. 17Nuwanchi-jina runa cayman çhayashpan Jesús tantiyamanchi. Chaynuypa mayur cüra cayman çhayaran. Cüra caynintapis çharcuycan. Llaquipämashapanchi mañacapaycämanchi. Jucha aparicushanchita Tayta Diosninchi mana yarparänanpaj quiquinpa bïdanta çhurasha wañuyman çhayanancaman. 18Supaypis cay pachaçhu Jesústa ñacachiran. Juchacachiytapis munaran. Chaymi ñacachimaptinchisi, juchacachiyta munamaptinchisi, Jesús washämanchi. Llaquipämashpanchi yanapaycämanchi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\