Hebreos 5

1Mayur cüra cananpaj pitapis marca-masillanpita acran. Cüra cayman çhuran runa-masincunapaj Tayta Diosninchita mañacapunanpaj. Chaymi pipis juchanpita wanacuptin, runa-masinpa cuyachicuyninta, jaracuyninta Tayta Diosninchita jaran. 2Mayur cürapis runa cayninwan pantapacun. Chaymi runacuna mana musyayninwan llutanta ruraptin, pantapacuptin, llaquipan. 3Tantiyayyuj runa cashpan quiquin jucha aparicushanpita, pampa runacuna juchata aparicushanpita mañacapur, Tayta Diosninchita jaran. 4Chaura quiquillanpita pipis mayur cüra cayman mana çhayanmanchu; manchäga Tayta Diosninchi acrarcur alli cayman çhuraptinraj. Cüracunapa taytan Aarónpis quiquin Tayta Diosninchi acrarcur çhuraptinraj, mayur cüra cayman çhayaran. 5Washäcuj Jesúspis mana quiquinchu ashisha mayur cüra cananpaj. Manchäga Tayta Diosninchi alli ricar, mayur cüra cayman çhurar, musyachicuran: ‹‹Wawämi canqui. Cananpita-pacha nuwapitana cawanqui›› nir. 6Jucläçhüpis musyachicuran: ‹‹Cüra cayniquipita imaypis mana llucshinquipächu. Melquisedec-jina cüra canqui›› nir. 7Washäcuj Jesús cay pachaçhu purir, wiguinpawanraj llapan shungunwan mañacuran: ‹‹Taytallau Tayta, wañuypita jishpiycachillämay, ari›› nir. Manchapacuj captin, mañacushanta Tayta Diosninchi camacächiran. 8Chaypis Wawan carsi, sumajraj ñacasha wañuyman çhayananpaj. Chayraj wiyacuj cayta yaçhacusha. 9Wiyacuj cayta yaçhacuptinmi ichanga, Tayta Diosninchi cawarcachimuran wiyacujcunata jishpichinanpaj, imaycamanpis maquinçhu cawachinanpaj. 10Jananmanpis unay Melquisedecta çhurashan-jina mayur cüra cananpaj çhurasha. 11Sumaj wiyacamay. Achcaraj caycan yaçhachinajpaj. Ichanga upa-tucur jillanashpayqui tantiyacuyta mana atipanquichu. 12Juccunata yaçhachinayquipaj mayna tantiyacunquiman caran. ¿Imanirtaj imatapis mana tantiyacunquirächu? ¿Tayta Diosninchipa shiminta yaparir-yaparir willapänallajtachu shuyarpaycanqui? ¿Pishi wamra-jina chuchutarächu shuyarpaycanqui? Chucru micuyta mana micunquirächu. 13Chuchuj mallwa-jina Tayta Diosninchipa shungun munashanta mana tantiyacunquirächu. Mana yaçhacunquirächu. 14Sinçhi wamracunam ichanga chucru micuycunata micun. Paycuna-jina yarpay-sapacuna allitapis, mana allitapis tantiyacun. Tayta Diosninchipa shungun munashantapis tantiyacun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\