Hebreos 6

1Chaymi mana tantiyashanchicunata tantiyacushun. Washäcuj Jesúspa willapanta ichic-ichicllata yaçhacushallanchiwan ama cacushunchu. Unay yaçhacushanchinuylla ama cawashunchu. Mayna musyanqui juchaçhu cawar wanacuypita, Tayta Diosninchiman yupachicuypita, 2ushyacuypitawan awicuypita, pipa umanta yataycur mañacuypita, wañushcunata cawarachimunanpita, Tayta Diosninchi llapan runapa juchanta jurgapänanpita. 3Chaymi Tayta Diosninchi camacächiptin, waran-waran paypita sumaj tantiyacuycäshun. 4- 6Ichanga sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipita ashucush runacuna yapay wanacuyta mana camäpacungachu. Chay runapa shungunman Tayta Diosninchipa shimin çhayaran. Manchapacur cawaran. Espíritu Santupis yanaparan. Tayta Diosninchipa shiminta wiyacur, cushish juyaran. Paypa maquinçhu juyar, alli cawaytapis tariran. Chaynuy caycaptinsi, chay runacuna Tayta Diosninchipita ashucärisha. Ashucärir, Tayta Diosninchipa Wawan Jesústapis sumaj pampaman çhuran. Pampaman çhuraptin, rusman läbaycaj-yupay ricacun. Chaynuy rurariycur, wanacuyta mana camäpacungachu. 7- 8Çhacrata-yupay Tayta Diosninchi ricamanchi. Payga llapan çhacraman tamyachimun. Waquin çhacraçhu sumaj micuy wayun. Waquin çhacraçhümi ichanga juyu casha jaçhacunalla wiñan. Çhacra-yupay waquin runapis Tayta Diosninchipa shiminta wiyacun. Wiyacuptin, sumaj yanapan. Waquin runam ichanga mana wiyacunchu. Paycunata Tayta Diosninchi juyu ñawinpa rican. Ninawan ushyaringa. 9Wawallau wawa, tincuchiypa piñapäshaj manash nanashcashunquichu. Jamcuna Tayta Diosninchita wiyacurcaycanqui. Washäshushpayqui maquinçhu cawarcaycanqui. Chaymi shungun munashanta imatapis rurarcaycanqui. 10Shiminta wiyacur quiquiqui-pura yanapänacärishayquita Tayta Diosninchi musyan. Ima-imata rurashayquitapis mana junganchu. Irmänu-pura llaquinacärishayquitapis yarparäcun. Chaynuy cawaptiqui, ¿Tayta Diosninchi jungaycushunquichuraj? Mana. 11Chaymi cawashayquicaman irmänu-pura sumaj yanapänacunquiman. Alli cawashayquinuylla imay-imaypis juyanquiman. Chaynuy cashayquipita Tayta Diosninchi shuyarächishushayquita tarichishunquipaj. 12Chaymi jillacuna-jina janan shungulla ama canquichu. Manchäga unay auquillunchicuna yupachicushan-jina Tayta Diosninchiman yupachicushun. Paycuna mana ishcay-quimsatachu yarpaj. Manchäga Tayta Diosninchi aunishanman mana yamacaypa sumaj yupachicuran. Chayrämi shuyarashantapis çhasquiran. 13Pipis Tayta Diosninchiman mana tincunchu. Chaymi auquillunchi Abrahamta aunir, pitapis mana ashiranchu shiminta çharcuchinanpaj. Manchäga quiquillan auniran: 14‹‹Allipa ricashayqui. Sumaj yanapäshayqui. Wamrayquipis, willcayquicunapis yupaysi mana atipaypaj miranga›› nir. 15Chaymi Abraham mana yamacällar shuyaran. Tayta Diosninchi aunishantapis çhasquiran. 16Runacunam ichanga imatapis aunir çhasquinanpaj juc mayur runataraj shiminta çharcuchinanpaj ashin. Chayraj jucninpis aunishan çharcunanta yupachicun. 17Chaynuy caycaptin, imata rurananpäpis auquillunchicunata aunir, Tayta Diosninchi quiquillan auniran. Chaymi auquillunchicuna yupachicuran: ‹‹Quiquin aunishanta Tayta Diosninchi llapanta çharcunga. Aunishantapis mana imaysi cutiricungapächu›› nir. 18Canan sumaj tantiyacushun. Tayta Diosninchi imata rurananpäpis quiquillan aunin. Pitapis mana ashinchu shiminta çharcuchinanpaj. Payga mana llullacunchu. Chaymi jishpichimänanchipaj aunimashanchipis, maquinçhu charämänanchipis jatun cushicuyman çhuramanchi. 19- 20Chaymi mana yamacällar payman yupachicushun. Unay mayur cüra Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayashan-jina nuwanchipis çhayashunpaj. Unay cüracuna Tayta Diosninchiwan tincuj aywar, wasinçhu raquiraycaj bayïta wajtancaman yaycuran. Jesúsmi ichanga mayur cüra cayman çhayar, Tayta Diosninchipa ñaupanman mayna çhayasha nuwanchi-raycur mañacapamänanchipaj. Melquisedec-jina mayur cüra cayninpita mana imaysi llucshingachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\