Santiago 5

1Puchuy-puchuy janançhu juyajcuna, sumaj wiyacäriy. Tayta Diosninchi ñacachishunayqui junaj janayquiçhünam. Ñacayman çhayanayquita musyaycar, atar cawanquiman. 2Ima-aycayquicunapis ismur ushyacaycan. Achic-achicyaj müdanayquicunatapis puyu ushyaycan. 3Wañuy janayquiçhu caycaptinsi, jutucushayqui juriquipis, jillayniquipis ushyacaycan. Quiquillayquipaj jutucushayqui achäqui canga Tayta Diosninchi ñacayman jitarpushunayquipaj. 4Mincayniquicunatapis llullaparcur-llullaparcur mana pägallar aruchishcanqui. Wiguinpawan mañacushanta Munayniyuj Tayta Diosninchi mayna wiyasha. 5Cay pachaçhu shunguyqui munashallanta imatapis rurashcanqui. Llapanpa janançhu cushi-cushilla cawashcanqui. Shunguyqui munashallanta rurar, quiquillayqui camaricushcanqui ñacayman çhayanayquipaj. 6Chapacuyta mana camäpacuptin, alli runacunatapis ñacachishcanqui. Wañuchishcanqui. 7Irmänucuna, ñacarsi, mana yamacällar Tayta Jesústa shuyanquiman. Payga cutimungapänam. Çhacra runapis murupacuynin sumaj wayunanpaj tamyanantaraj shuyan. 8Çhacra runa-jina mana yamacällar jamcunapis shuyanquiman. Llapan shunguyquiwan yupachicunquiman. Washäcuj Jesús cutimungana. 9Irmänucuna, quiquiqui-pura ama jagayächinacunquichu. Jagayächinacuptiqui, juchata aparicushayquipita Tayta Diosninchi jurgapäshunquipaj. Payga jurpa puncuman çhayaycämuj-yupayna çhayaycämun. 10Chaymi irmänucuna, ama jagayächinacunquichu. Manchäga unay willacujcuna ñacashanta ricacunquiman. Ñacachiptinsi, shiminta mana amucurcuranchu. Manchäga Tayta Diosninchipa shiminta willapäcuran. 11Ñacachiptinsi, canancaman shiminta mana amucurcujcunata yarparaycanchi. Alli ñawinwan Tayta Diosninchi ricashantapis musyanchi. Jobpa unay willapantapis mana junganchichu. Sumaj ñacarsi, Tayta Diosninchipita mana witicuranchu. Chaypitam Tayta Diosninchi sumaj llaquiparan. Sumaj yanaparan. 12Irmänucuna, ima captinpis, rimashayquita quiquillayqui auninqui. Tayta Diosninchipa jutintasi, runa-masiquipa jutintasi ama jugarinquichu. ‹‹Au›› nirga, ama cutiricunquinachu. ‹‹Mana›› nirpis, ama auninquinachu. Shimiquita mana çharcuptiqui, Tayta Diosninchi juchayquita taripushunquipaj. 13Chaymi ñacayman çhayarpis, Tayta Diosninchita mañacunqui. Shacya-shacyalla caycarna, Tayta Diosninchita alliman çhuranqui. 14Jishya charishuptiquisi, mayur irmänucunata jayachinqui. Paycuna Tayta Diosninchita mañacuriycur wirawan jagushunquipaj. 15Yupachicur mañacuptin, Tayta Diosninchi allchacächishunquim. Juchayquitapis jungar, mana yarparanganachu. 16Chaymi juchata aparicusha carga, mayganiquipis ama chapacunquichu. Allchacänayquipaj jucniquipaj-jucniquipaj Tayta Diosninchita mañacapunqui. Manchapacuj runacuna mañacushanta Tayta Diosninchi wiyan. 17Unay willacuj Elíaspis runa-masillanchi caran. Llapan shungunwan mañacuptin, quimsa wata pullan Tayta Diosninchi mana tamyachimuranchu. 18Yapay tamyananpaj mañacuptinna, janaj pachapita tamyamuran. Chayraj cay pachaçhu micuypis wayuran. 19Irmänucuna, pipis juchata aparicuptin, shacyächinqui Tayta Diosninchita wiyacunanpaj. 20Pipis juc irmänuta juchanpita wanacachir, allita ruraycan. Wañuypita jishpichin. Wanacuptin, Tayta Diosninchipis tucuy-niraj juchanta jungaycur mana yarparanganachu. Chayllana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\