Juan 10

1- 2Chaura Jesús niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Suwacunash, asaltanticunash chicuta wacman-cayman jiwirir, uyshaman yaycun. Uysha michijshi ichanga puncunpa yaycun. 3Michijpa shiminta chicu täpajpis, uyshacunapis wiyanshi. Llapan uyshantapis jutinpa-caman jayan. 4Chicupita jurgurir, uyshancunata jaticun. Uyshancunapis michijta ricsir, ñaupallantash aywan. 5Mana ricsishcunatash ichanga manchacun. Jayaptinpis, jishpirshi aywacärin.›› 6Tincuchiypa Jesús willapaptinsi, fariseucuna mana tantiyacuranchu. 7Chaymi runata uyshawan tincuchir, Jesús niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Uyshapa chicunpa puncun-yupay caycä. Uyshacuna maquïçhu purin. 8Ñaupata purijcuna michij-tucursi, suwa casha. Asaltanti casha. Chaymi uyshacuna mana wiyashachu. 9Nuwaga puncu-yupay caycä. Uyshacuna maquïçhu puriptin, sumaj ricä. Pipis nuwaman yupachicur, Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga. Imapitapis washäshaj. Cawananpaj imatapis mana pishïchishächu. 10Suwacuna suwacullar, uyshacunata wañuchillar purin. Nuwam ichanga llapaniquita alli cawayta tarichinajpaj shamushcä. Cushi-cushilla cawayta tarichishayqui.›› 11‹‹Alli michij caycä. Llaquipäcuj cä. Llaquipäcuj michijga uyshancuna-raycur wañuytapis tarin. 12Paytacushan uyshata michijcunam ichanga liyunta ricar, jishpir aywacärin. Quiquinpa uywan mana captin, caçhariycur aywacun. Chaura liyun uyshata apacun. Waquin uyshacuna wacpa-caypa jishpicärin. 13Paytacushan michipacujpis jishpir aywacun. Uyshata liyun micuptinsi, mana imasi jucunchu. 14Nuwam ichanga alli michij caycä. Uyshäcuna shimïta ricsin. Nuwapis llapanta ricsï. 15Chay-jinapis Tayta Diosninchiwan sumaj ricsinacü. Chaymi uyshäcuna-raycur imamanpis çhayäman. 16Uyshäcuna mana juc pachallaçhüchu caycan. Jucläçhüpis caycan. Paycunapis shimïta ricsinga. Imayllaga juc pachallaman llapanta shuntashaj. Nuwalla llapanta michishaj. 17Uyshäcunata wañuy-caway llaquipaptï, Tayta Diosninchi sumaj llaquipäman. Wañuyta tarirsi, cawarishaj. 18Mana pipis wañuchimangachu. Manchäga quiquïmi wañuymanpis aywapushaj. Wañuypis, cawaypis maquïçhu caycan. Papänï llapantapis maquïman çhurasha.›› 19Chaura chaynuy niptin, Israelcuna yapay quiquin-pura apaycaçhänacuran. 20Waquin niran: ‹‹¿Imapätaj Jesúspa shiminta wiyashunpis? Supay pucllacusha. Jishyayächisha.›› 21Waquinna niran: ‹‹Mana supaychu rimaycächin. ¿Yuriyninpita-pacha japrata supay allchacächinmanchuraj?›› 22Jerusalén marcaçhu Tayta Diosninchipa wasinpa diyanta fiestata rurashan wichan sumaj jasay caran. 23Paypa wasinçhu ‹‹Salomónpa curidurnin›› nishan curidurçhu Jesús puriycaran. 24Shuntacarcur, Israelcuna tapupäcuran: ‹‹¿Imaycamantaj yarpaçhacuyman çhuramanqui? Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj caycar, juclla willamay›› nir. 25Jesúsna niran: ‹‹Mayna willashcaj. Willaptijpis, mana çhasquicunquichu. Papänï camacächiptin, jishyaçhucunata allchacächishäpis, runacunata jarashäpis Washäcuj cashäta musyacaycächin. 26Jamcunam ichanga Tayta Diosninchita wasguipar, shimïta mana wiyacunquichu. Mana uyshächu canqui. 27Uyshäcunam ichanga shimïta wiyacun. Paycunata ricsïmi. Jatishäpa aywan. 28Mana ushyacaj cawaytapis tarichï. Ushyacayman imaypis mana çhayangachu. Maquïpita pipis mana jiçhumangachu. 29- 30Papänïwan juc shungulla cawä. Payga llap-llapanpita mas munayniyujmi. Shimïta wiyacujcunata maquïman çhurasha ricanäpaj. Maquïçhu cawar, Papänïpa maquinçhüpis cawaycan. Chaymi Papänïpa maquinpita pipis mana jiçhungachu.›› 31Chaynuy niptin, mayur Israel runacuna rumita chariran Jesústa sajmananpaj. 32Jesúsna niran: ‹‹Papänï camacächiptin, jishyaçhucunata allchacächishäta, supaycunata jargushäta, chay-chicaj runata jarashäta ricashcanqui, ¿au? Cananga, ¿allita rurashäpitachu wañuchimayta munarcaycanqui?›› 33Mayur runacunana niran: ‹‹Mana allita rurashayquipitachu wañuchishayqui; manchäga Tayta Diosninchita apärishayquipita. Runalla caycar, Tayta Diosninchi-tucuycanqui.›› 34Jesúsna niran: ‹‹¿Shiminçhu Tayta Diosninchi manachu nin: ‹Nuwa-jina carcaycanqui›? 35Unay wichan shiminta çhasquicuptin, Tayta Diosninchi niran: ‹Nuwa-jina carcaycanqui.› Paypa shiminta pipis juc-nirajman mana rucanmanchu. 36Quiquinmi acracamasha. Cay pachaman caçhacamasha. Chaymi: ‹Tayta Diosninchipa Wawan caycä› niptï, ama ullgunquimanchu: ‹Tayta Diosninchita apäriycan› nir. 37Imata rurashäpis Papänïpa shungunwan mana tincuptinmi ichanga, shimïtapis ama çhasquicunquimanchu. 38Shimïta mana aunirpis Papänï camacächiptin, ima-imatapis rurashäta auninquiman. Camacächiyninpa jishyaçhucunatapis allchacächishcä. Supaycunatapis jargushcä. Runacunatapis jarashcä. Chaymi Papänïwan juc shungulla cawashäta tantiyacunquiman.›› 39Chaura yapay Jesústa chariyta munaran. Chariyta munaptinsi, llucshir aywacuran. 40Chaypita Juan ushyachicushan quinranman Jesús cuticuran. Ishcay-quimsa simäna Jordán mayu chimpançhu juyaran. 41Chay-chicaj runa Jesústa çhayapuran. Paycuna quiquin-puralla ninacuran: ‹‹Tayta Diosnillanchi camacächishancunata Ushyachicuj Juan mana ruraranchu. Jesúspaj rimashanmi ichanga llapanpis çharcucaycan.›› 42Chaymi achcaj runa Jesústa çhasquicuran: ‹‹Payga Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj›› nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\