Juan 12

1Pascua fiestapaj sujta junaj pishiycaptin, Betania marcaman purïshijnincunawan-ima Jesús aywaran. Chay marcaçhu Lázarupis tiyaran. Paytaga wañushanpita Jesús cawarachimush caran. 2Jesús çhayaptin, micupacunanpaj yanucuran. Marta jaracuptin, Lázarupis Jesúswan-ima micurcaycaran. 3Micurcaycaptin, María alli pirjümita çhayachiran. Tacshalla butïllan captinsi, sumaj çhaninyuj caran. Pirjümita Jesúspa çhaquinman jaycapurir, ajchanwan chaquichipuran. Wasi junta pirjümi asyacurcuran. 4Chaura Jesústa wañuyman jitarpuj Judas Iscariote niran: 5‹‹¿Imapätaj alli cuyayllapaj pirjümita jiçhaycächinqui? Juc wata aruypa çhaninçhu ranticunman caran. Chay jillaywan wacchacunata, pishipacujcunata aypunman caran.›› Judas Iscariote Jesúspa purïshijnin caycarpis, 6mana pishipacujcunata llaquiparchu rimaran; manchäga suwa carmi. Paymi Jesúspa tisurïrun caran. Ichanga wallca-wallcalla jillayta raquicurij. 7Chaura Jesús niran: ‹‹Pirjümita jiçhapämänanta ama miçhanquichu. Cawaycaptillä, pampacunäpaj armaycächiman. 8Pishipacujcunatawan wacchacunata imaypis ricanquipaj. Nuwatam ichanga waran-waran mana ricamanquipächu.›› 9Betania marcaçhu Jesús caycashanta mayar, chay-chicaj Israel runacuna aywaran. Mana Jesúsllamanchu aywaran; manchäga Lázarutapis ricäcuj. Payta Jesús cawarachish caran. 10- 11Lázaruta cawarachishanpita runacuna cüracunapa shiminta mana çhasquirannachu; manchäga Jesúspa shimillanta. Payllaman yupachicuran. Chaymi mayur cüracuna Lázarutapis, Jesústapis wañurachiyta munaran. 12Warannin Jerusalén marcaçhu chay-chicaj runa fiestata rurananpaj caycashançhu Jesús çhayaycashantapis mayaran. 13Mayar, runacuna palmapa üjanta cuchuran. Jesústa çhasquicuj llucshir, cushicushpan japarpararan: ‹‹Taytallau Tayta, washaycallämay, ari. Tayta Diosninchi caçhamushan runa alli ricash caycullächun. Israel runacunapa mandajnin alli ricash caycullächun›› nir. 14Jesúsna Tayta Diosninchipa shimin çharcucänanpaj mañacushan manta bürun muntash çhayaran. Tayta Diosninchipa shiminçhu isquirbiraycan: 15‹‹Jerusalén marca runacuna, Ama manchariychu. Mandajniqui shaycämun. Manta bürullan muntash yaycaycämun›› nir. 16Chay wichan purïshijnincunapis Jesús mandaj cashanta mana tantiyaranchu. Cawarircamur janaj pachaman aywacuptinraj, Jesús rurashancuna Tayta Diosninchipa shiminçhu isquirbishanwan tincushanta yarpäriran. 17Lázaruta Jesús cawarachishanta ricajcunam ichanga willacur cushish purircaycaran: ‹‹Wañush Lázaruta Jesús jayaptin, pamparaycashan uçhcupita cawaycaj llucshimuran›› nir. 18Chaymi: ‹‹Tayta Diosninchi sumaj Jesústa yanapan›› nir waquin runacunapis Jerusalén marcapita Jesústa çhasquij llucshiran. 19Fariseucunam ichanga ninacuran: ‹‹Llapan runa payman yupachicun. ¿Canan imatataj rurashun? ¿Pïnaraj nuwanchita alli ricamäshun?›› nir. 20Pascua fiesta caycaptin, jäpa runacunapis Jerusalén marcaman aywaran Tayta Diosninchita alliman çhuraj. 21Jäpa runacuna Felipita niran: ‹‹Jesústa ricsichimay, ari.›› Felipiga Galilea quinran Betsaida marcapita caran. 22Felipina Andrésta willaran. Ishcaninna Jesústa willaran. 23Willaptin, Jesús niran: ‹‹Cananga Tayta Diosninchipa caçhan cashäta llapan runa musyanga. Llapanmi alliman çhuramanga. 24Sumaj tantiyacunquiman. Rïgu murutash mana pampaptinchi, mana wiñamunchu. Murullash jitaräcun. Pampaptinchishi ichanga wañush-yupay captin, mamayrunta mana ricanchinachu. Wiñamurshi ichanga, atayar sumaj wayun. 25Jamcunapis shunguyqui munashallanta rurar mana wiyacamar, ushyacayman çhayanquipaj. Shunguyqui munashanta jungaycur shimïta wiyacurmi ichanga, cay pachaçhüpis, janaj pachaçhüpis mana ushyacaypa cawanquipaj. 26Maquïçhu cawayta munar, wiyacamar nuwa-jina cawanquiman. Wiyacamar, çhayashäman çhayanquipaj. Wiyacamaptiqui, Papänïpis alliçhu jurgushunquipaj. 27‹‹Cananga juyupa llutäpacuycä. ¿Imataraj rurashaj? ‹Papä, wañuypita washaycallämay› niyta munarsi, mana nishächu. Papänïpa shungun munashallanta ruranäpaj cay pachaman shamushcä. 28Chaymi Papänïta imaypis alliman çhurashaj.›› Chaura janaj pachapita nimuran: ‹‹Munayniyuj cashäta mayna musyachicushcä. Yapaypis musyachicushämi.›› 29Chayta wiyar, waquin juturajcuna niran: ‹‹Räyu-imaçhi pashtamusha.›› Waquinna niran: ‹‹Anjil-imaçhi rimamusha.›› 30Jesúsna niran: ‹‹Mana nuwatachu jayacamasha. Manchäga jamcunata jayacamusha sumaj tantiyacunayquipaj. 31Canan llapan runapa shungunta Tayta Diosninchi musyapanga. Supayta jargunga. Cay pachaçhu mandaj cayninta jiçhunga. 32Jugarachimaptin, janaj pachaman Tayta Diosninchi shuntacamaptin, camacächishaj llapan runa yupachicamänanpaj.›› 33‹‹Jugarachimaptin›› nir imanuypapis rusçhu wañuyman çhayananta musyachicuycaran. 34Runacunana niran: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminta isquirbir, Moisés niran: ‹Washäcujga imaycamanpis cawanga.› Jammi ichanga niycanqui: ‹Tayta Diosninchipa caçhan captïsi, rusçhu jugarachimanga.› ¿Pitaj canqui? Mä, Tayta Diosninchipa caçhamushan Washäcujpita tantiyachimay.›› 35Jesúsna niran: ‹‹Ishcay-quimsa junajlla ricanacushun. Achqui achicyashan-jina Tayta Diosninchipa shungun munashanta tantiyachishayqui. Chaymi shimïta sumaj wiyacunquiman. Manchä chacay çhayapushunquipaj. Chacaypa purijcuna imamanpis çhayashanta mana musyanchu. 36Chaymi ricay ñawiquiçhu purishäcaman çhasquicamanquiman. Tayta Diosninchipis: ‹Wawämi canqui› nir alli ñawinwan ricashunquipaj.›› Willapäcuyta ushyariycur, Jesús aywacuran. Runacuna ricay mana puriranchu. 37Chaura ricay ñawinçhu Tayta Diosninchi camacächiyninpa jishyaçhucunata allchacaycächiptinsi, wañushcunata cawariycachiptinsi, runacuna Jesúsman mana yupachicuranchu. Shiminta mana çhasquicuranchu. 38Mana çhasquicuranchu unay willacuj Isaíaspa shimin çharcucänanpaj. Payga unay niran: ‹‹Taytallau Tayta, shimiquita willaptïsi, ¿pillapis çhasquicushachuraj? Munayniyuj cashayquita musyachicuptiquisi, ¿yupachicushachuraj?›› 39Chay-jina Jesúsmanpis mana yupachicuranchu. Isaíaspa shimin niycaran: 40‹‹Runacunapa ñawinta Tayta Diosninchi japrayächisha. Shunguntapis chucruyächisha. Japrayächisha mana imatapis ricananpaj. Shunguntapis chucruyächisha mana imatapis tantiyacunanpaj. Jucha aparicushanpitapis mana wanacunanpaj camacächisha. Wanacuptinmi ichanga, Tayta Diosnin cashpan allchacächïman caran.›› 41Unayga Jesús munayniyuj cashanta Isaíasta ricachiptin, rimash caran. 42Achcaj runa Jesústa wasguipaptinsi, waquin Israel runacuna Jesúsman yupachicuran. Waquin mayur runacunapis Jesúspa shiminta wiyacuran. Ichanga shuntacäna wasipita jargunanta manchacur, runa wiyay mana rimacuranchu. 43Paycuna Tayta Diosninchi alli ricananta munarsi, runa-masin alli ricanantaraj sumaj munaran. 44Chaura wiyächipaypa Jesús niran: ‹‹Pipis yupachicamar, Tayta Diosninchimanpis yupachicun. Paymi caçhamasha. 45Ricamarpis, caçhamaj Tayta Diosninchitapis rican. 46Achqui achicyashan-jina Tayta Diosninchipa shungun yarpashanta tantiyachicunäpaj shamushcä. Yupachicamajcuna Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga. Mana chacajçhu-jina supaypa maquinçhu cawanganachu. 47Runacuna shimïta mana wiyacuptinsi, mana ñacayman çhayachinäpächu shamushcä; manchäga llap-llapanta washänäpämi. 48Wasguimajcunam ichanga, shimïta mana çhasquicujcunam ichanga, quiquillanpita imamanpis çhayangapaj. Shimïta wiyacushanman-tupu ushyacay junajçhu juchanta jurgapash canga. 49Mana umäpita jurgurcullarchu rimä; manchäga quiquin Tayta Diosninchipa shiminta. Paymi caçhamasha: ‹Shimïta llap-llapanta willay› nir. 50Paypa shiminta wiyacuptinchi, mana ushyacaj cawayta tarichimanchi. Chaymi rimashäga Tayta Diosninchipa shimillan. Nimashannuylla willacuycä.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\