Juan 18

1Tayta Diosninchita mañacurir, purïshijnincunawan-ima Jesús aywacuran ‹‹Cedrón›› nishan rajra chimpanman. Juc çhacraman çhayar, yaycuran. 2Shuntacänan pacha captin, chay çhacrata Jesústa wañuyman jitarpuj Judas Iscariotipis ricsiraran. 3Chaymi Jesústa charinanpaj murucucunata Judas çhayachiran. Mayur cüracunawan fariseucuna caçhaptin, Roma marcapa mandaj murucuncunapis, Tayta Diosninchipa wasinta täpajcunapis achquincunawan-caman, cuchilluncunawan-caman çhayaran. 4Charij çhayananta Jesús mayna musyaran. Chaymi tariparcur çhayajcunata tapuriran: ‹‹¿Pitataj ashircaycanqui?›› nir. 5Murucucunana niran: ‹‹Nazaret runa Jesústa.›› Jesúsna niran: ‹‹Nuwa cä.›› Jesústa wañuyman jitarpuj Judaspis caycaran. 6‹‹Nuwa cä›› niptin, llapan runa jipapa tunicuran. 7Jesús yapay tapuran: ‹‹¿Pitataj ashircaycanqui?›› nir. Murucucunana niran: ‹‹Nazaret runa Jesústa.›› 8Jesúsna niran: ‹‹Mayna willashcaj. Nuwata ashimar, quiquilläta apamanquiman. Purïshimajnïcunata ama yatapanquimanchu.›› 9Jesús rimashan çharcucänanpaj nish caran: ‹‹Jammi llapan runata maquïman çhurashcanqui. Jucpis mana ushyacayman çhayashachu.›› 10Simón Pedruna cuchilluwan juc runapa dirïcha-caj rinrinta rugupariran. Ruguparishan runapa jutin caran Malco. Payga mayur cürapa uywaynin caran. 11Jesúsna niran: ‹‹Cuchilluta ama jugariychu. Cashgallaman çhuraycuy. Papänï camacächiptin, ¿ñacaypita jishpishächuraj?›› 12Chaura murucucuna mandajnintin Tayta Diosninchipa wasinta täpaj Israel runacuna-ima Jesústa charircur, watarcäriran. 13Nircur Anáspa wasinman aparan. Anásga mayur cüra Caifáspa suydun caran. 14Caifásmi waquin mayur runacunata willapash caran: ‹‹Alli canman juc runalla llapanchipa rucanchi wañuptin›› nir. 15Chaura Jesústa apaycaptin, caru jipallanta aywaran juc purïshij-masinwan Simón Pedro. Chay purïshijga mayur cürawan ricsinacuran. Ricsinacur, Jesúspa jipanta sawan ruricaman yaycuran. 16Pedrum ichanga puncu wajtapita mana yaycuranchu. Chaymi ruriman yaycuj purïshijga puncu quiçhaj warmita ruwacuran Pedrutapis ruriman yaycuchinanpaj. 17Puncu quiçhaj warmi Pedruta tapuran: ‹‹¿Manachu chay Jesúspa purïshijnin canqui?›› nir. Pedruna niran: ‹‹Mana.›› 18Juyupa jasaptin, ninata ratarcachir uywaycunapis, Tayta Diosninchipa wasinta täpajcunapis mashacurcaycaran. Pedrupis mashacuycaran. 19Mayur cürana Jesústa tapuycaran imata yaçhachishantapis, purïshijnincuna pï cashantapis. 20Jesúsna niran: ‹‹Llapan wiyay Tayta Diosninchipa shiminta willapäcushcä. Shuntacäna wasicunaçhüpis, Tayta Diosninchipa wasinçhüpis tantiyachicushcä. Israel-masinchicuna llapanmi chay wasicunaçhu jutucan. Mana pacayllapachu willapäcushcä. 21¿Imanirtaj tapumanqui? Shimïta wiyajcunata mä, tapuy. Paycuna imata rimashätapis musyan.›› 22Chaynuy niptin, Tayta Diosninchipa wasinta täpaj runa Jesústa cutariran: ‹‹¿Imanirtaj mayur cürapaj shimiquita jugarishcanqui?›› nir. 23Jesúsna niran: ‹‹¿Imatataj llutanta rimashcä? Mä, nimay. Llutanta mana rimaycaptï, ama magamanquimanchu.›› 24Chaypita mayur cüra Caifásmanna watashta Jesústa Anás apachiran. 25Jinallaraj Simón Pedro mashacuycaran. Mashacuycaptin, waquin runa tapuran: ‹‹Jesúspa purïshijnin canqui, ¿au?›› nir. Pedruna chapacuran: ‹‹Mana.›› 26Mayllanta mayur cürapa uywayninpis niran: ‹‹Çhacraçhu Jesústawan ishcaniquita ricashcaj.›› Tapuj runapa yawar-masinpa rinrinta Pedro rugush caran. 27Chaynuy niptin, yapay Pedro Jesústa wasguiran. Niycaptillan, gällu cantariycuran. 28Manaräpis pacha waraptillan, mandaj cüra Caifáspa wasinpita mandaj Pilatupa dispächunman Jesústa aparan. Mandaj Pilatuta Roma marca mandaj çhuraran Jerusalén marcaçhu mayur auturdä cananpaj. Israel runacunam ichanga dispächunman mana yaycuranchu: ‹‹Roma runapa wasinman yaycur, juchata aparicushun. Tayta Diosninchipis juyu ñawinwan ricamäshun. Pascua fiesta micuyta mana micushunpächu›› nir. 29Chaymi dispächunpita llucshirir, mandaj Pilato tapuran: ‹‹¿Imaçhütaj juchata aparicush dispächüman apamunayquipaj?›› nir. 30Runacunana niran: ‹‹Jatunpa juchata aparicusha captin, apamushcä. Juchaynaj captinga, mana apamümanchu caran.›› 31Mandaj Pilatuna niran: ‹‹Jucha aparicush caycaptin, quiquiquicuna yarpashayquita ruray.›› Chaura Israel runacuna niran: ‹‹Israel runacuna pitapis mana wañuchinmanchu.›› 32Llapanpis camacaran Jesúspa shimin çharcuptin, imanaypapis wañuyman çhayananpaj. 33Dispächunman cutircur, mandaj Pilato Jesústa tapuran: ‹‹¿Rasunpachu Israel runacunapa mandajnin canqui?›› nir. 34Jesúsna niran: ‹‹¿Yarpayllayquipitachu rimaycanqui? ¿Jucchu willashcashunqui?›› 35Mandaj Pilatuna niran: ‹‹Mana Israel runachu cä. Marca-masiquicunawan cüracunapa mandajnincuna apamushcashunqui. ¿Imataj juchayqui?›› 36Jesúsna niran: ‹‹Mana cay pachaçhüchu mandaj cayta ashiycä. Mandaj cayta ashiptï, mayur Israel runacunapita alli ricamajcuna tucuy-jinanpa washämanman caran. Washämänan-janan maganacuyta jallaycärinman caran. Ichanga mana cay pachaçhüchu runacunata maquïçhu purichï.›› 37Mandaj Pilatuna tapuran: ‹‹¿Chaura rasunpachu mandaj canqui?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Rasunpa cä. Quiquiqui rimashcanqui. Tayta Diosninchipa shiminta willacunäpaj cay pachaçhu yurishcä. Paypa shungun munashanta rurajcuna shimïta çhasquicun.›› 38Mandaj Pilatuna niran: ‹‹¿Piraj Tayta Diosninchipa shungunta musyan?›› Jesústa tapupärir, mayur Israel runacunatana mandaj Pilato niran: ‹‹Cay runapa juchanta mana tarïchu. 39Ichanga imaypis Pascua fiestaçhu juc runata caçharishäta musyanqui. ¿Jesústa caçharinäta munanquichu? Paypa maquinçhüshi cawanqui.›› 40Chaura llapan runa japararan: ‹‹Mana. Jesústa ama caçhariychu. Barrabásta caçhariy›› nir. Barrabásga asaltanti caran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\