Juan 2

1Chaypita quimsa junajta Galilea quinran Caná marcaçhu juc runa warmita ashiran. Jesúspa mamanpis warmi ashiyçhu caycaran. 2Jayachish captin, purïshijnintin Jesúspis warmi ashiyçhu caycaran. 3Warmi ashiyçhu bïnu ushyacäcuran. Ushyacäcuptin, maman Jesústa niran: ‹‹Bïnu ushyacäcushana.›› 4Jesúsna niran: ‹‹Mamallau mama, ¿imanirtaj jaticanqui? Pï cashätapis ricsichicunä junaj mana çhayamunrächu.›› 5Chaypis Jesúspa maman sirbinticunata niran: ‹‹Wawä Jesús nishanta llapanta ruranqui.›› 6Chay wasiçhu rumipita sujta urpu caycaran. Cada urpuman yaycuj paçhac (100) litru-yupay yacu. Israelcuna Tayta Diosninchipa ricay ñawinchu alli cayta munar, urpucunaçhu yacuta wiñarächij. Chay yacullawan mayllacuj. 7Jesúsna sirbinticunata niran: ‹‹Urpucunaman yacuta juntachiy.›› Chaura änir yacuta juntachiran. 8Juntarcachiptin, Jesús niran: ‹‹Wallcallata çhagarcur, mayur sirbintiman apay.›› Nishanta änir ruraran. 9Mayur sirbintina mallircuran. Ichanga maypita jurgamushantapis mana musyaranchu. Waquin sirbintilla yacupita bïnuman ticrachishanta musyaraycaran. Chaura mayur sirbinti warmi ashij müsuta jayarcur niran: 10‹‹Llapanpis puntata alli bïnuta runata upuchin. Sumaj upucurcuptinraj, shigui bïnuta upuchin. Jammi ichanga ushyacänancaman pugush bïnuta çhurarächicushcanqui, ¿au?›› 11Chayraj Jesús munayniyuj cashanta musyachicuran. Galilea quinran Caná marcaçhu yacuta bïnuman ticrachishanta ricar, Tayta Diosninchipa maquinçhu Jesús purishanta purïshijnincuna tantiyacuran. Llapan shungunwanna Jesúsman yupachicuran. 12Chaypita Cafarnaún marcaman mamanwan, wauguincunawan, purïshijnincunawan-ima Jesús aywacuran. Chayçhüna ishcay-quimsa junaj juyapäriran. 13Israel runacunapa Pascua fiestan yaycaycämuptin, Jesúspis Jerusalén marcaman aywaran. 14Çhayaptin, Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninçhu runacuna türucunata, uyshacunata, palumacunata ranticurcaycaran. Jillaytapis rucanacurcaycaran. 15Jesúsna wascata aptacurcur, Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninpita uyshantinta, türuntinta jarguran. Jillaynincunatapis mashtariran. Mïsancunatapis sajtar ushyariran. 16Paluma ranticujcunatapis niran: ‹‹Imayquicunatapis jurguy. Papänïpa wasinçhu mana ranticunayquipächu.›› 17Chaynuy ruraptin, purïshijnincuna Tayta Diosninchipa shiminta yarpäriran. Shiminçhu nin: ‹‹Tayta, wasiqui-raycur imamanpis çhayäman.›› 18Mayur Israel runacunam ichanga niran: ‹‹¿Pitaj çhurashcashunqui jargumänayquipaj? Tayta Diosninchi caçhamushayquita musyanäpaj mä, imatapis ruray.›› 19Jesúsna niran: ‹‹Mä, Tayta Diosninchipa wasinta juçhurachiy. Nuwam ichanga quimsa junajllaçhu cashganman jatarachishaj.›› 20Mayur runacunana niran: ‹‹Tayta Diosninchipa wasinta çhuscu çhunca sujtawan (46) watataraj rurayta ushyash caran. ¿Imanaypash quimsa junajllata yapay jatarachinquiman?›› 21Tayta Diosninchipa wasinpaj rimarpis, wañushanpita cawarimunanpaj Jesús rimaycaran. 22Wañushanpita Jesús cawarimuptinraj, purïshijnincunapis chaynuy nishanta yarpäriran. Chayrämi Jesúspa shiminpis, Tayta Diosninchipa shiminpis shungunman çhayaran. 23Jerusalén marcaçhu Pascua fiesta wichan Tayta Diosninchipita shamushanta Jesús musyachicuran. Ima-imatapis rurashanta ricar, achcaj runa Jesúsman yupachicuran. Jesúsmi ichanga shungunta musyar, paycunaman mana yupachicuranchu. 24- 25Payga runapa shungunta musyaparan pipis mana willaycaptillan, rurashantapis mana ricaycällar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\