Juan 5

1Chaypita unayllata Jerusalén marcaçhu fiesta caycaptin, Jesúspis aywaran. 2Jerusalén marcapa puncunta jucta ricsiran: ‹‹Uysha llucshinan puncu›› nir. Puncupa ñaupançhu armacuna püsu caycaran. Hebreo rimayçhu: ‹‹Betesda›› nij. Püsuta çhuscu curidur tumaraycaran. Juc curidurna pullanta raquiran. 3- 4Curidurcunaçhu jishyaçhucunapis, japracunapis, wijrucunapis, cumllucashcunapis juturpaycaran. 5Chayçhu juc runapis jitaraycaran. Payga quimsa çhunca pusajwan (38) watana jishyaycaran. 6Unayna jishyashanta musyar, Jesús tapuran: ‹‹¿Allchacayta munanquimanchu?›› nir. 7Jishyaçhu runana niran: ‹‹Au, tayta, allchacayta munä. Ichanga anjil yacuta cuyuchiptin, mana pipis canchu yacuman yaycachimänanpaj. Imaypis yaycuyta munaptï, jucmi llalliraman.›› 8Chaura Jesús niran: ‹‹Jatariy. Mashtacuyquita shuntacurcur, aywacuyna.›› 9Chaynuy niptin, allchacäcuran. Änir, mashacunta shuntacurcur, aywacuran. Allchacashan junaj diyawarda caran. Diyawardaçhu Israel runacuna mana ima aruytapis rurajchu. 10Chaymi mayur Israel runacuna allchacaj runata piñacuran: ‹‹Diyawarda caycaptin, mashtacuyqui aysash ama purinquimanchu›› nir. 11Allchacaj runana niran: ‹‹Allchacächimaj runa nimasha: ‹Mashtacuyquita shuntacurcur, aywacuy.› ›› 12Chaura mayur Israel runacuna tapuran: ‹‹¿Pitaj nishcashunqui: ‹Mashtacuyquita shuntacurcur, aywacuy›?›› 13Allchacaraycachir juturaj runacunaman yaycurir, Jesús illaricäcuran. Chaymi allchacaj runa pï allchacächishantapis mana musyaranchu. 14Mayllanta Tayta Diosninchipa wasinçhu allchacaj runawan Jesús tincuran. Tincur, niran: ‹‹Allchacash caycar, juchata ama aparicuynachu. Yapay juchata rurar, imamanräshi çhayanquipäsi.›› 15Allchacaj runa aywarcur, mayur Israel runacunata willaycuran: ‹‹Jesús allchacächimasha›› nir. 16Chaymi mayur Israel runacuna Jesústa chiquir jatiparan: ‹‹Diyawardaçhu allchacächir arushanpita imamanpis çhayanman›› nir. 17Jesúsmi ichanga chapacuran: ‹‹Nuwapis, Papänïpis mana jamaräcushächu. Chaymi diyawarda captinpis, Tayta Diosninchi-ima runacunata yanapaycäshaj›› nir. 18Chaura mayur Israel runacuna Jesústa wañurachiyta munaran: ‹‹Diyawarda junajçhu cumllu runata allchacächisha. Jananmanpis: ‹Tayta Diosninchipa Wawan caycä› nir quiquin Tayta Diosninchiwan tincuchicuycan.›› 19Chaura Jesús niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa Wawan car, Papänïpa shungun munashallanta rurä. Papänï shacyächimashallanta, ricacushalläta imatapis rurä. 20Tayta Diosninchi shungunman tincuptï, llaquipäman. Shungun munashanta musyachiman. Mana cumllu runallatachu allchacächishaj. Manchäga mana ricashayquicunata ruraptï, tantiyacuyta mana atipanquipächu. 21Tayta Diosninchi munayniyujmi wañushcunata cawarachinanpaj. Nuwapis, Wawan cashpä munayniyuj cä shungüman tincujcunata cawachinäpaj. 22Llapan runa Tayta Diosninchipa maquinçhu cawan. Cananga wañuyman çhayachinäpäpis, cawachinäpäpis maquïman llapanta çhurasha. 23Tayta Diosninchi munan quiquinta manchapacushan-jina nuwatapis manchapacamänanta. Quiquinmi caçhamasha. Chaymi pipis nuwata mana manchapacamar, Tayta Diosninchitapis mana manchapacunchu. 24‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Shimïta wiyajcuna Tayta Diosninchi caçhamashanta çhasquicur, mana ushyacaj cawayta tarishana. Tayta Diosninchi imaycamanpis cawachinga. Juchantapis mana jurgapanganachu wañuyman çhayachinanpaj. 25Canan tantiyacunquiman. Tayta Diosninchita mana wiyacujcuna wañush-yupay caycan. Shimïta wiyar çhasquicamajcunatam ichanga Tayta Diosninchipa Wawan car, imaycamanpis cawachishaj. Cawachinä wichan çhayamushana. 26Tayta Diosninchi cawachicujmi. Nuwapis Wawan car, cawachicuj cä. 27Caçhan captï, llapan runata maquïman çhurasha cawachinäpäpis, wañuyman jitarpunäpäpis. 28Ama mancharinquichu. Imay junajlla wañushcunapis shimïta wiyanga. 29Pamparashanpita cawarimunga. Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurajcuna maquinçhu imaycamanpis cawanga. Juchallaçhu arujcunam ichanga cawarimurpis, imay-imaypis ñacayllaman çhayanga.›› 30‹‹Nuwa mana shungü munashallantachu rurä; manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashanta. Quiquinmi caçhamasha. Paypa shiminta çharcur, waquin runata mana ushyacaj cawayta tarichishaj. Waquintana ñacayman jitarpushaj. 31Tayta Diosninchi caçhamashanta mana shimilläpitachu rimä. Ishcay tistïgu caycaptinraj, çhasquicamanquiman. 32Caçhan cashäta quiquin Tayta Diosninchipis musyachicuycan. Payga llullacuyta mana yaçhanchu. 33‹‹Pï cashätapis musyanayquipaj Ushyachicuj Juanmanraj caçhacamushcanqui, ¿au? Payga rasullanta nuwapita willashcashunqui. 34Rasunpa Tayta Diosninchipa caçhan caycä. Rasunpa cashäta musyachicunäpaj tistïguta mana ashïchu. Ima captinpis, Tayta Diosninchi washäshunayquipäpis, maquinçhu cawanayquipäpis Juan willapäcushanta yarpaycächij. 35Ushyachicuj Juan achqui achicyashan-jina Tayta Diosninchipa shiminta willacur, shamunäta musyachicuran. Paywan tincur, jatunpa cushicupärishcanqui. 36Tayta Diosninchi caçhamashanta mana Ushyachicuj Juanllachu musyachicun; manchä quiquin Tayta Diosninchipis musyachicuycan. Chaymi camacächiyninpa jishyaçhucunata allchacaycächï. Supaycunatapis jarguycä. Chayta ruranäpaj caçhamasha. 37Caçhan cashäta quiquin Tayta Diosninchi musyachicusha. Jamcunam ichanga shiminta mana wiyashcanquichu. Quiquinwan mana ricanacushcanquichu. 38Caçhamashanta mana çhasquicuptiqui, shiminpis shunguyquiman mana çhayanchu. 39‹‹Jamcuna mana ushyacaj cawayta yarpar, Tayta Diosninchipa shiminta sumaj liguinqui. Paypa shimin sumaj nuwapita willacun. 40Chaypis mana ushyacaj cawayta tarinayquipaj mana wiyacamanquichu. Manchä wasguircaycämanqui. 41Runacunapa ricay ñawinçhu mana alli caytachu ashiycä. 42Jamcunata musyapä. Mana llapan shunguyquiwanchu Tayta Diosninchita wiyacuycanqui. 43Papänïpa Wawanmi caycä. Paypita shamushcä. Jamcunam ichanga mana çhasquicamanquichu. Juc runa shungun yarpashanta rimaptinmi ichanga, juclla çhasquicärinqui. 44Quiquiqui-puralla alli ricanacuyta ashinqui. Tayta Diosninchiwan alli ricanacuytam ichanga imasi mana jucunquichu. Imasi mana jucurga, paypa shungun munashannuychu mana cawaycanqui. 45Chaypis mana nuwachu Tayta Diosninchipa ñaupançhu juchayquita jurgapushayqui; manchä quiquin Moisésmi. Jamcuna: ‹Moiséspa shiminta llapanta çharcushcä. Chaymi Tayta Diosninchi alli ñawinwan ricamanga› nirpis, mana llap-llapantachu çharcushcanqui. Chaymi payga juchayquita jurgapushunquipaj. 46Moiséspa shimin sumaj nuwapita riman. Chaymi Moiséspa shiminta çhasquiycar, nuwamanpis yupachicamanquiman. 47Moiséspa shiminta mana çhasquicur, ¿imanuyparaj shimïman yupachicunquiman?››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\