Juan 7

1Chaypita-pacha Galilea quinrallançhu marcan-marcan Jesús puriran. Mayur Israel runacuna wañuchinanpaj ashiycaptin, Judea quinranman mana aywaranchu. 2- 3Tacma ruray fiesta çhayaycämuptin, wauguincuna Jesústa niran: ‹‹Judea quinran Jerusalén marcaman fiestata ruraj aywanquiman. Tayta Diosninchipa maquinçhu purir, ima-imata rurashayquitapis llapan jatiräshujniquicuna ricanman. 4Llapan runa ricsimänanchita munar, llapan ricay imatapis ruranchi. Runa captiqui, jamtapis llapan runa ricashunquiman.›› 5Wauguincuna chaynuy niran Jesústa Tayta Diosninchi caçhamushanta mana çhasquicur. 6Jesúsna niran: ‹‹Mana aywashärächu. Tayta Diosninchi caçhamashanta mana musyachicümanrächu. Jamcunam ichanga juclla aywanquiman. 7Pipis mana chiquishunquichu. Jucha aparicushanta jurgapaptïmi ichanga, chiquiman. 8Jamcunalla fiestaman ayway. Aywanä mana camacanrächu.›› 9Chaynuy nir Galilea quinranpita Jesús mana llucshiranrächu. 10Wauguincuna fiestaman aywacuriptin, Jesúspis pacayllapa aywaran. Pitapis mana willaparanchu. 11Fiestaçhu mayur Israel runacuna Jesústa ashiycaran: ‹‹¿Mayçhüraj chay runa jatiraycan?›› nir. 12Pampa runacunapis Jesús-janan tincupänacurcaycaran. Waquin runa Jesúspaj niran: ‹‹Pay alli runa.›› Waquinna niran: ‹‹Mana. Runacunata pantaycächin.›› 13Ichanga mayur Israel runacunata manchacushpan pacayllapa parlanacurcaycaran. 14Pullan fiestaçhu caycaptinna, Tayta Diosninchipa wasinman Jesús aywaran. Willapäcuyta jallaycuran. 15Yarpay-sapa cashanta tantiyar, mayur runacuna manchariran: ‹‹Cay runa mana istudiash caycarçhi, llapanta musyan›› nir. 16Jesúsna niran: ‹‹Tayta Diosninchi caçhamasha. Paypa shiminta willapäcuycä; mana shungü munashallantachu. 17Wiyacujcuna Tayta Diosninchipa shiminta willacushäta tantiyacunga. Mana umä yarpashallantachu rimaycä. 18Shungun munashallanta willapäcujcuna quiquillan alli-tucun. Nuwam ichanga mana llullacüchu. Manchä Tayta Diosninchi yarpashallanta willapäcuycä. Payllata alliman çhurashun. 19Taytacuna, Moiséspa shiminta çhasquicushcanqui, ¿au? Çhasquicush carga, ¿imanirtaj mana çharcunquichu? ¿Imapitataj wañuchimayta ashiycanqui?›› 20Chaura runacuna japariran: ‹‹¿Piraj wañuchiyta munaycäshunqui? Supay pucllacushcashunqui›› nir. 21Jesúsna niran: ‹‹¿Diyawardaçhu jishyaçhuta allchacächishalläpitachu wichaypa-uraypa rimarcaycanqui? 22Mä, tantiyacushun. Moiséspa shiminçhu nin: ‹Ullgu wamra yuriptin, pusaj junajyujllata jïrunqui.› Chaymi jïrucuy junaj çhayamuptin diyawarda captinsi, jïruyçhu aruycanqui. Ullgu wamrata jïrunanpaj Tayta Diosninchi auquillunchi Abrahamta, Isaacta, Jacobta willaparan. Jipataraj Moisés yuriran. 23Moiséspa shiminta çharcunayqui-cashan diyawardaçhüpis jïruyçhu aruycar, ¿imanirtaj diyawardaçhu jishyaçhu runata allchacächishäpita chiquircaycämanqui? 24Imatapis sumaj mana tantiyar, ama rimacunquimanchu. Sumajraj tantiyacunquiman.›› 25Waquin Jerusalén runacuna Jesúspaj parlaran: ‹‹Mayur runacuna tagay runata wañuchiyta munarcaycan, ¿au? 26Canan llapanpa ñaupançhu willapäcuptinsi, mana rimapanchu, ¿au? ¿Mayur runacunapis çhasquicushachuraj: ‹Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj› nir? 27Payga mana Washäcuj canmanchu; manchäga marca-masillanchi. Washäcuj shamuptinmi ichanga, maypita ricarimunantapis mana musyashunchu›› nir. 28Chay wichan Tayta Diosninchipa wasinçhu Jesús willapäcuycaran. Chaymi runacuna wasguipashanta wiyar, wiyächipaypa niran: ‹‹May marcaçhu yurishätapis, pï cashätapis musyanqui. Ichanga mana shungü munashanta rurarchu puriycä. Shiminta çharcushpan Tayta Diosninchi caçhamasha. Jamcuna Tayta Diosninchi pï cashantapis mana musyanquichu. 29Nuwam ichanga ricsinacü. Paypita cawä. Quiquin caçhamasha.›› 30Chaynuy niptin, runacuna ullgucäcuran. Rïsu charicurcuyta munaran. Tayta Diosninchim ichanga mana camacächiranchu. 31Waquin runacuna Jesúspa shiminta çhasquicur, niran: ‹‹¿Jesús rurashanta lluta runa rurangachuraj? Mana. Payga Washäcujçhi canga. Tucuyta rurar, Tayta Diosninchipa maquinçhu purishanta musyachicun.›› 32Runacuna parlanacushanta mayar, fariseucunapis, mayur cüracunapis ullgucurcuran. Tayta Diosninchipa wasinta täpajcunata niran: ‹‹Jesústa rïsu chariy.›› 33Jesúsna niran: ‹‹Unayllaraj juyapärishun. Jinarcur caçhacamashanman cuticushaj. 34Ashimashpayquipis mana tarimanquipächu. Mayman aywashämanpis mana çhayamunquipächu.›› 35Chaura mayur runacuna tapunacuran: ‹‹Mana tarinanchipaj, ¿mayparaj aywacunga? ¿Jucläçhu tiyaj marca-masinchicunamanchuraj willapaj aywanga? ¿Jäpa runacunatachuraj willapämunga? 36¿Imanirtaj nimanchi: ‹Ashimashpayquipis mana tarimanquipächu. Mayman aywashämanpis mana çhayamunquipächu› nir?›› 37Tacma ruray fiestaçhu ushyanan junajraj jatun diya caran. Chay junaj llapan wiyananpaj tincuchiypa Jesús niran: ‹‹Pipis yacunar, mañacamächun mishquilla upunanpaj. 38Tayta Diosninchipa shiminpis nin: ‹Nuwaman yupachicamajcuna mana yacunangachu. Nuwapita upuptin, quiquincunapita cawachicuj yacu pashtamunga.› ›› 39Chaynuy tantiyachicur, tincuchiyllapa Espíritu Santupita rimaycaran. Ichanga Espíritu Santuta mana caçhamuranrächu. Jesús wañushanpita cawarcamur janaj pachaman cuticurraj, Espíritu Santuta caçhamunan caran. Caçhamuptinraj, Jesúsman yupachicujcunata Espíritu Santu maquinçhu purichinga. 40Jesúspa shiminta wiyar, waquin runa niran: ‹‹Jesús Tayta Diosninchipa willacujnin canga.›› 41Waquinna niran: ‹‹Payga Washäcuj canga.›› Waquinnam ichanga niran: ‹‹Galilea marcapita Washäcujga mana yurimunmanchu, ¿au? 42Tayta Diosninchipa shiminpis nin: ‹Washäcujga unay mandaj Davidpa yawar-masillanpita yuringa. Paypa marcan Belén marca›.›› 43Runacuna Jesús-janan wichaypa-uraypa rimaran. Mayganinpis mana tantiyanacuranchu. 44Chaymi waquin runa Jesústa chariyta munaran. Ichanga pipis mana yataparanchu. 45Tayta Diosninchipa wasinta täpajcuna cutiptin, fariseucunawan mayur cüracuna tapuran: ‹‹¿Imanirtaj Jesústa mana charishcanquichu?›› nir. 46Chaura täpajcuna niran: ‹‹Payga rasunpa Tayta Diosninchipa shiminta willapäcun. Payman pipis mana tincunchu.›› 47Fariseucunana niran: ‹‹¿Jamcunapis Jesúspa shiminta çhasquicurcushcanquiçhi? 48Nuwacunam ichanga mayur cüra cashpä, fariseu cashpä imanillarpis mana çhasquicushächu. 49Upa runacunalla paypa shiminta çhasquicun. Moiséspa shiminta pampaman çhurashanpita paycunata Tayta Diosninchi ñacayman çhayachinga.›› 50Chaura chacaypa Jesúsman aywaj Nicodemo mayur Israel runa carpis, niran: 51‹‹Moiséspa shimin nin: ‹Pitapis ñacachinayquipaj juchantaraj sumaj ashinqui.› Chaymi sumajraj tapupäshun.›› 52Waquin fariseucunana niran: ‹‹¿Jampis Galilea marcapita Washäcuj ricarimunantachu riguinqui? Tayta Diosninchipa shiminta mä, sumaj liguiy. Willacujcunapis Galilea marcapita mana ricarimunmanchu.›› 53Chaypita llapan runa wasinman-caman cuticäriran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\