Juan 8

1Jesúsmi ichanga Ulïbus puntaman aywacuran. 2Warannin tuta-tutalla Jerusalén marcaman cutiran. Tayta Diosninchipa wasinçhu achcaj runawan tincur, sumaj willapäcuycaran. 3Willapaycaptin, Moiséspa shiminta yaçhajcunawan fariseu runacuna juc warmita Jesúsman çhayachiran. Chay warmita runanta jananpachir, juc runawan cacuycajta tarirunaj. Çhayarcachir, llapanpa ricay ñawinçhu Jesústa niran: 4‹‹Cay warmita jucwan cacuycajta tarishcä. 5Moiséspa shimin nin: ‹Majayuj caycar jucwan cacuptin, sajmaycällar wañuchinqui.› ¿Imaninquitaj jam?›› 6Paycuna achäquita ashillar tapuran. Chaymi Jesús pachaman uysucuycur, dïdunwan isquirbiran. 7Yaparir-yaparir tapuptin, içhircur niran: ‹‹Mayganiquipis juchaynaj cashpayqui mä, sajmay.›› 8Chaynuy nir, yapay uysucuycuran. Pachaman isquirbiran. 9Chaura Jesúspa shiminta wiyar, mayur runacuna aywacuran. Jipanta müsucunapis llucshicuran. Quiquillantana warmita jaguiycuran. 10Içhircur, warmitana Jesús niran: ‹‹Juchayquita ashijcuna aywacushana.›› 11Warmina niran: ‹‹Au. Aywacusha.›› Jesúsna niran: ‹‹Nuwapis juchayquita mana ashipäshayquinachu. Canan wasiquiman cuticuy. Ichanga juchata ama aparicunquichu.›› 12Juc cuti llapan runata Jesús niran: ‹‹Cay pachapa achquinmi cä. Chaymi Tayta Diosninchipa shungun yarpashanta llapan runata musyachicuycä. Shimïta wiyacur, mana chacajçhu-jinachu juchaçhu cawanquipaj; manchäga achquiçhu-jina alli cawayta tarinquipaj.›› 13Fariseucunana niran: ‹‹Alli-tucuycanqui. Yangalla rimaycanqui.›› 14Chaura Jesús niran: ‹‹Rimashäta mana çhasquicuptiquisi, rasullanta rimaycä. Pipa maquinçhu cawashätapis, pï caçhamashätapis musyä; jamcunam ichanga mana. Maypita shamushätapis, mayman cuticushätapis mana musyanquichu. 15Jamcuna ñawiqui ricashallanta: ‹Alli›, ‹Mana alli› ninqui. Pitapis ricapanqui; nuwam ichanga mana. 16Pitapis: ‹Alli›, ‹Mana alli› niyta munar-imarga, rasun-cajta nishaj. Mana quiquilläpitachu imatapis rurä. Manchäga caçhamaj Papänï yanapäman llapantapis rasun-cajta ricanäpaj. 17Jamcunapaj Moisés isquirbishanpis nin: ‹Ishcaj tistïgu ricaptinraj, rasunpa cashan musyacan.› 18Pï cashätapis rasunpa cashan musyacänanpaj quiquïmi niycä. Caçhamaj Papänïpis musyacächin.›› 19Chaura tapuran: ‹‹Papäniqui, ¿mayçhütaj caycan?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Jamcuna Papänïwanpis, nuwawanpis mana yaçhänacunquichu. Sumaj ricsinacuycaptinchi, Papänï pï cashantapis musyanquiman.›› 20Jesús llapantapis willapäcuycaran Tayta Diosninchipa wasinçhu, cuyachicuycunata jutunan ñaupallanpi. Llapanpa ricay ñawinçhu willapäcuptinsi Tayta Diosninchi mana camacächiptinraj, Jesústa mana chariranrächu. 21Jananmanpis Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchi shuntacamanga; jamcunatam ichanga mana. Ashimarsi, mana tarimanquipächu. Juchata aparicushayquipita wañuyta tarinquipaj.›› 22Chaura mayur Israel runacuna niran: ‹‹Wañucuriyta yarparçhi: ‹Mana tarimanquipächu› niycan, ¿au?›› 23Jesúsna niran: ‹‹Jamcuna cay pachaçhu yurish car, shunguyqui munashallanta ruranqui. Janaj pachapita shamush carmi ichanga, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurä. Jamcuna wañucujlla canqui; nuwam ichanga mana. 24Chaymi nishcaj: ‹Juchayqui aparicushalla wañunqui. Cawachicuj cashäta mana aunirga, wañuyllaman çhayanquipaj›.›› 25Chaura tapuran: ‹‹¿Pitaj canqui?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Pï cashätapis mayna willashcaj. 26Jucha-sapa cashayquipita sumajraj jurgapäman. Jamcunapita rimäman. Shimïta mana çhasquicuptiquisi, caçhamajpa shiminta wiyashpä llapantapis rasullanta rimä. Payga imatapis rasullanta rimaptin, llapan runata willapä.›› 27Tayta Diosninchipa maquinçhu cawashanta Jesús tantiyachiptinsi, mayur runacuna mana tantiyacuranchu. 28Chaura Jesús niran: ‹‹Jugarachimaptinraj, Papänï caçhamashanta tantiyacunquipaj. Chayraj Washäcuj cashäta musyanquipaj. Papänï tantiyachimashallanta rimashäta, shungü munashallanta imatapis mana rimashäta tantiyacunquipaj. 29Paypa maquinçhu cawä. Sumaj ricamar, mana caçharimanchu. Nuwapis shungun munashallanta imatapis rurä.›› 30Chaynuy niptin, achcaj runa Jesústa çhasquicuran: ‹‹Taytallau tayta, Washäcujmi canqui›› nir. 31Shiminta çhasquicuj Israelcunata Jesús niran: ‹‹Shimïta wiyacur, shungüman tincunqui. Maquïçhümi purinquipaj. 32Çhasquicamaptiqui, jucpa maquinpita jurgushayqui Tayta Diosninchipa maquillançhu purinayquipaj.›› 33Chaura Jesústa ticrapuran: ‹‹Auquillunchi Abrahamta quiquin Tayta Diosninchi wamrachacuran. Abrahampa willcan carcaycä; mana jucpa uywayninchu. ¿Imanirtaj: ‹Jucpa maquinpita jurgushayqui› nimanqui?›› nir. 34Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Pipis juchallaçhu arur, uyway jucpa maquinçhu cawashan-jina juchacachicuj supaypa maquinçhu cawan. 35Uywayga mana wasiyujpa wamranchu. Wamranmi ichanga taytanpa wasinpita imaypis mana llucshinchu. 36Chaymi Tayta Diosninchipa Wawan cashpä washaptij, supaypa maquinçhu mana cawanquipänachu. 37Abrahampa willcan cashayquita musyä. Chaypis shimïta mana çhasquicunquichu. Manchäga wañuchimayta munarcaycanqui. 38Papänï yaçhachimashallanta willapaycaj. Jamcunapis taytayqui yaçhachishushayquillata rurarcaycanqui.›› 39Chaura niran: ‹‹Abrahampa willcan carcaycä. Payga taytämi.›› Jesúsna niran: ‹‹Rasuypa Abrahampa willcan cashpayqui Abraham-jina cawanquiman. 40Jamcunam ichanga Tayta Diosninchipa shiminta willapaptijsi, wañuchimayta ashircaycanqui. Abraham mana imaypis wañuchicuranchu. 41Taytayquiga jucmi. Taytayqui rurashan-jina rurarcaycanqui.›› Chaura paycuna niran: ‹‹Mana jucpa churinchu cä. Tayta Diosninchipa wawanmi carcaycä.›› 42Jesúsna niran: ‹‹Tayta Diosninchipa wawan caycar, nuwatapis alli ñawiquipa ricamanquiman. Paymi caçhamasha. Mana shungü munashanta rurarchu puriycä. 43Chaypis upa-tucur, shimïta mana çhasquicunquichu. Tantiyacuyta mana munar, willapashäta mana wiyacunquichu. 44Llapantapis ruranqui supaypa maquinçhu cawar. Paymi taytayqui. Paypa shungun munashallanta imatapis rurarcaycanqui. Taytayqui supayga unaypita-pacha wañuchicuj. Llullacuj. Rasun-caj rimaytapis mana junchu. Llullacuyllata shungun yarpan. Llulla cashpan runacunatapis llullacachin. 45Chaymi shimïta mana çhasquicunquichu. Rasunpa Tayta Diosninchipa shiminta willapaycaj. Paypa shimin rasullanta riman. 46Ima juchatapis mana aparicushcächu. Munar, mä, mayganiquipis ashipämanquiman. Tayta Diosninchipa shiminta willacuptïsi, mana yupachicamanquichu. 47Tayta Diosninchipa wawancuna shiminta cushish wiyacun. Jamcunam ichanga jucpa churin cashpayqui imasi mana jucunquichu.›› 48Chaura chaynuy niptin, Israel runacuna Jesústa ashllir ushyaran: ‹‹Samaria runapa churin canqui. Supay pucllacushcashunqui›› nir. 49Jesúsna niran: ‹‹Mana pucllacamashachu. Manchäga Papänïta alliman çhuraycä. Jamcunam ichanga pampaman çhuraycämanqui. 50Pitapis mana mañacüchu: ‹Alliman çhuramay› nir. Tayta Diosninchim ichanga alliman çhuramänayquita munan. Paymi ima-imata rurashanchitapis jurgapämäshun. 51Sumaj tantiyacunquiman. Shimïta wiyacujcuna wañuyman mana imaypis çhayangachu.›› 52Chaura runacuna niran: ‹‹Supay pucllacushcashunqui, ¿au? Auquillunchi Abrahampis, unay willacujcunapis llapanmi wañucuran. Chaypis niycanqui: ‹Shimïta wiyacujcuna wañuyman mana imaypis çhayangachu.› 53Auquillunchi Abrahampis, unay willacujcunapis Tayta Diosninchipa shiminta sumaj-sumaj wiyacuran. Chaypis wañuyta tariran. Paycunata apärinayquipaj, ¿pitaj canqui?›› 54- 55Jesúsna niran: ‹‹Quiquillä alli-tucuptï, pipis mana alli ricamanmanchu. Papänïmi ichanga alliman çhuraycäman. Paypa maquinçhu cawä. Jamcunam ichanga: ‹Tayta Diosninchita manchapacü› nirpis, mana wiyacunquichu. Nuwam ichanga wiyacü. ‹Wiyacü› nir rasun-cajta rimaycä. Mana jamcuna-jinachu llullacuycä. 56Auquilluyqui Abraham shamunäta musyar, jatunpa cushicuran. Ricamar, sumaj-sumaj cushicuran.›› 57Chaura runacuna niran: ‹‹Pichga çhunca (50) watatapis mana ushyanquirächu. ¿Imanuypataj auquillunchi Abrahamta ricsinquiman caran?›› 58Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Abraham manaraj yuriptin, cawaycarä. Cawajmi cä.›› 59‹‹Cawajmi cä›› niptin, runacuna sajmariyta munaran. Chaypis achcaj runapa çhaupinman yaycur, Jesús illaricäcuran. Tayta Diosninchipa wasinpita aywacuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\