Lucas 13

1Chay wichallan waquin runa Jesústa willaran: ‹‹Tayta, ¿mandaj Pilato waquin Galilea runacunata wañuchishanta musyashcanquichu? Cuyachicuynincunata jaraptinshi, Tayta Diosninchipa wasinçhu wañuycachisha. Yawarninpis pishtashan uywapa yawarninwan tallucashash›› nir. 2Willaptin, Jesús niran: ‹‹ ‹Chay Galilea runacuna jatun jucha aparicushanpitaçhi wañusha› nir yarparcaycanqui, ¿au? 3Chaypis ama chapacunquichu. Jucha aparicuypita mana wanacurga, paycuna-jina wañuyta tarinquipaj. 4Chaynuypis: ‹Jerusalén marcaçhu Siloé türi juçhuptin, çhunca pusajwan (18) runacuna wañusha jatun jucha aparicushanpitaçhi› nir yarparcaycanqui, ¿au? 5Chaypis ama chapacunquichu. Jucha aparicuypita mana wanacurga, paycuna-jina wañuyta tarinquipaj.›› 6Tincuchiypa willapar, Jesús niran: ‹‹Juc runapa çhacrançhüshi mana wayuj jïgus yüra caran. Wayuyninta ashirshi, jucnayllatasi mana tariranchu. 7Chayshi mincayninta niran: ‹Quimsa watana mana wayunchu. Çhacrallata wayaycan. Mana wayuycaptin, juclla muturiy.› 8Mincayninshi ichanga niran: ‹Tayta, juclla ama mutushunrächu. Juc watacamanraj shuyaycushun. Ujtipärir, sapincunaman chullpata jaycapäshaj. 9Chullpata jaycupaptï, wayunmanpishçhi. Mana wayuptinmi ichanga, muturishunpaj.› ›› 10Diyawarda junaj juc shuntacäna wasiçhu Tayta Diosninchipa shiminta Jesús willapäcuycaran. 11Supay curcuyächishan warmipis caycaran. Wäcacashalla puriran. Çhunca pusajwan (18) watana ñacaycaran. 12Warmita ricar jayarcur, Jesús niran: ‹‹Mamacha, jishya caçharishcashunquinam.›› 13Chaynuy nir maquinwan yataycuran. Warmina dirïchacäcur, Tayta Diosninchita alliman çhuraran. 14Diyawardaçhu curcu warmita allchacächiptin, shuntacäna wasipa mayur runa ullgucäcuran: ‹‹Sujta junaj arunchi. Alli diyaçhu shamunquiman allchacächishunayquipaj. Diyawardaçhu ama shamunquimanchu›› nir. 15Jesúsna niran: ‹‹Janan shungu runa, ¿imanirtaj alli-tucunqui? Quiquiquicunapis diyawardaçhu büruyquitawan türuyquita pascariycur, yacuta upuchinqui. 16Uywata caçharishayqui-jina cay warmitapis caçharishcä. Auquillunchi Abrahampa willcan captinsi, yawar-masinchi captinsi, çhunca pusajwan (18) watana mayur supay ñacaycächisha. Ñacaycächiptin, ¿manachu allchacächishuwan diyawarda captinsi?›› 17Jesúspa shiminta wiyar, chiqui runacuna pingayman çhayaran. Waquin runacunam ichanga Jesús allita rurashanpita jatunpa cushicuran. 18Tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹¿Imawanraj Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunata tincuchishuwan? 19Paypa maquinçhu cawajcuna ñäpus muruwan tincun. Juc runash wirtanman ñäpusta murusha. Acapalla muru captinsi, yüranshi atayäcurcusha. Callapancunaçhüpis pichuysacuna jishucärisha.›› 20Yapaypis tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹¿Imawanraj Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunata tincuchishuwan? 21Paypa maquinçhu cawajcuna libadürawan tincun. Juc warmish ichiclla libadürawan ishcay arüba arinata chapusha. Ichiclla carpis, llapan arinatash jacachisha.›› 22Jerusalén marcapa aywar, Jesús marcan-marcan puriran Tayta Diosninchipa shiminta willapäcuraycur. 23Willapäcuptin, juc runa tapuran: ‹‹Tayta, ¿rasunpachu wallcajlla Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanga?›› nir. 24Jesúsna niran: ‹‹Quiçhqui puncupa callpacuycur yaycushayqui-jina callpacunquiman Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanayquipaj. Juc junajman ama jitapanquichu. Achcaj runa maquinçhu cawayta munangapaj. Ichanga mana llapanchu camäpacunga. 25Sumaj tantiyanquiman. Wasiyuj puncunta wiçhgacurcuptin, pipis mana yaycunnachu. Chaymi juclla Tayta Diosninchipa shiminta wiyacunquiman. Manchäga llaquicuywan ninquipaj: ‹Wasillayqui, Tayta. Puncuyquita quiçhapaycallämay› nir. Jayacuptiquisi: ‹Mana ricsillajchu. ¿Maypitash cacullanquipis?› nishunquipaj. 26Chaura ninquipaj: ‹Tayta, ¿imanirtaj mana ricsimanquichu? ¿Micur, upur puriycaptinchisi, mana ricsimanquichu? Marcäcunaçhüpis Tayta Diosninchipa shiminta willacushayquita wiyashcä.› 27Chaypis nishunquipaj: ‹Mana ricsillajchu. ¿Maypitash cacullanquipis? Juchaçhu arujcuna, ricaytapis mana munallajchu. Washata ayway.› ›› 28‹‹Puncupita jargushuptiqui, carullapita auquillunchi Abrahamta, Isaacta, Jacobta, Tayta Diosninchipa unay willacujnincunatapis ricanquipaj. Paycunata Tayta Diosninchipa ñaupançhu ricar, atayparaj waganquipaj. Juyupa ñacar quiruyquitapis uçhunquipaj. 29Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunam ichanga chay-tucuypita jutucanga. Llapanmi Tayta Diosninchipa ñaupallançhu micupacungapaj. 30Chay junaj alli-tucujcunata Tayta Diosninchi pampaman çhuranga. Wiyacujcunatam ichanga alliman çhuranga runa-masincuna pampaman çhurash captinsi.›› 31Waquin Fariseucuna çhayarcur, Jesústa niran: ‹‹Tayta, jucläman aywacuy. Mandaj Herodesshi wañuchishunayquipaj yarpaycan.›› 32Jesús niran: ‹‹Chay atuj-jina Herodesta willay: ‹Ishcay-quimsa junajllana supaycunata jargushaj. Jishyaçhucunatapis allchacächishaj. Warantin llapanta çharcushaj.› 33Ima captinpis, Jerusalén marcamanraj çhayashaj. Jerusalén marcallaçhu Tayta Diosninchipa willacujnincunata wañuchin.›› 34Jerusalén marca runacunata llaquipar, Jesús niran: ‹‹Jerusalénllau Jerusalén, ¿imanirtaj Tayta Diosninchipa willacujnincunata wañuchinqui? ¿Imanirtaj caçhancunata wañuchinqui? Chipsancunata maman ujllananpaj shuntashan-jina shuntayta munashcaj. Munaptïsi, wasguipämashcanqui. 35Chay-niraj cashayquipita marcayquipis ragäman ticranga. Nuwatapis mana ricamanquipänachu. ‹Tayta Diosninchi caçhamushan runa alli ricash caycullächun› nir çhasquimashpayquim ichanga imayllapis ricamanquipaj.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\