Lucas 14

1Diyawarda junaj mayur fariseu runa Jesústa jayachiran micupacunanpaj. Waquin fariseu-masincuna achäquita ashipällar ricapaycaran. 2Ricapaycaptin, Jesúspa ñaupanman maquin-çhaquin jacash runa içhicuycuran. 3Jacash runata ricar, fariseucunatawan Moiséspa shiminta yaçhajcunata Jesús tapuran: ‹‹Diyawardaçhu, ¿jishyaçhuta allchacächishuwanchu?›› nir. 4Paycunam ichanga upällacuycuran. Mana rimacuptin, jacash runata Jesús allchacächiran. Jinarcur wasinman caçharcuran. 5Fariseucunatana niran: ‹‹Diyawarda captin, wamrayqui, türuyqui yacu püsuman shicwaptin, ¿manachu utgaylla jurgurinquiman?›› 6Tapuptinsi, upällalla cacuran. 7Micupacuj çhayaj fariseucuna ñaupa-ñaupallaçhu jamayta ashiycaran. Chaymi tantiyachicur Jesús niran: 8‹‹Warmi ashiyman jayachishuptiqui, ñaupa-ñaupaçhu jamayta ama ashinquichu. Ñaupaçhu jamaraycaptiquishi mayur runa çhayamuptin, 9wasiyuj nishunquiman: ‹Jipaman witicuy mayur runata jamachinäpaj.› Chayrämi pingay-tucush jipaman witicunquipaj. 10‹‹Chaymi pipis jayachishuptiqui, jawa-jawallaçhu jamacunquiman. Jawaçhu caycaptiqui, wasiyuj: ‹Ruriman yaycushun› nir ñaupaman jamachishuptiquim ichanga, llapan alli ricashunquipaj. 11Tayta Diosninchi alli-tucujcunata pingayman çhuran. Tantiyacujcunatam ichanga alliman çhuran.›› 12Micupacunanpaj jayachij runatana Jesús niran: ‹‹Micuyta jaracur, ricsinacushayquicunallata, yawar-masiquicunallata, puchuy-puchuy janançhu cawajcunallata ama jayachinquichu. Micurcachiptiquipis quiquiquitaraj jayarcachir, ayniquita cutichishunquipaj. 13Micuyta jaracur, wacchacunata, cumllucunata, wijrucunata, japracunata jayachinquiman. 14Paycunata micurcachiptiqui, quiquin Tayta Diosninchi ayniquita cutichishunquipaj. Cutichishunquipaj shiminta wiyacujcunata cawarachishan junaj. Chaura jatunpa cushicunquipaj.›› 15Jesúspa shiminta wiyar, juc jurpa niran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawar quiquinwan iwal micur, imaraj cushicushun, ¿au?›› 16Chaynuy niptin, Jesús niran: ‹‹Juc runash micuyta camaricush caran. Jurpancunatapis achcajtash jayachiran. 17Micuy çhayaptin, sirbintincunata caçharan: ‹Jayachishä runacuna micuj shamuchun› nirshi. 18Jurpancunash ichanga jayachiptinsi, mana aywaranchu. Juc runash niran: ‹Rantishä çhacrata ricamushaj. Mana atipashächu.› 19Juc-cajnash niran: ‹Pichga yunta türuta rantirü. Sumajraj ricashaj. Mana atipashächu.› 20Jucninnash niran: ‹Chayraj majachacashcä. Mana atipashächu.› Llapan jayachishancuna aywayta mana munashpan chapacuran.›› 21‹‹Sirbinticunash wasiyujta llapanta willaycuran. Wasiyuj ullgur, niran: ‹Canan micupacärinanchipaj tarishayqui runata juclla jayamuy. Wacchacunatapis, macllucunatapis, wijrucunatapis, japracunatapis jayamuy.› 22Sirbinticuna nishannuylla ruraran. Jinarcur wasiyujta niran: ‹Tayta, nimashayquicunata jayamushcä. Chaypis wasiqui jäcuycanraj.› 23Chaura wasiyuj niran: ‹Çhaquiqui çhayashanpa ayway. Tincushayqui runacunata imanuypapis pushamuy wasïçhu juntay-juntay micupacunanchipaj. 24Jayachishä wasguijcunam ichanga jaracushäta imaysi mana mallingapächu.› ›› 25Jesús aywaptin, achcaj runa aywäshiran. Chaymi içhiycur Jesús niran: 26‹‹Pipis purïshimayta munar, llapan shungunwan purïshimächun. Mamanpis, taytanpis, warminpis, wamrancunapis, yawar-masincunapis jipaman ama cutichinmanchu. 27Shimïta wiyacujcuna imanuy ñacarsi, rusçhu wañuyman çhayarsi, ricay ñawïçhu alli cawanman. Manchäga purïshimayta mana camäpacungachu. 28‹‹Sumaj tantiyacushun. Wasi rurajcunapis wasinta mana jallaycachillarshi, aypäpacunanta, mana aypäpacunantapis sumaj yarpaçhacun. 29Jallarishan wasita mana ushyaptinga, runacuna pampamanshi çhuran: 30‹Mana aypäpacuycar, chican-caray wasita jallarachisha. Upa runa› nir. 31‹‹Yapaypis yarpaçhacushun. Çhunca waranga (10,000) murucucuna ishcay çhunca waranga (20,000) murucucunata maganacur, manash içhipunmanchu. 32Içhipuyta mana camäpacurshi, mayur mandaj caçhacunman: ‹Ama maganacushunchu. Allilla cawashun› nir. 33Chaymi yaparir-yaparir yarpaçhacunquiman. Purïshimayta munar llapanta jaguiriycur, nuwallata purïshimanquiman. 34‹‹Caçhipis sumaj alli. Ichanga puchguynin illariptin, ¿puchguyninman yapay cutichinquimanchuraj? Mana. 35Allpatapis mana jamyayächinnachu. Chullpamanpis mana talluchinnachu. Chaymi wicaparin. Rinriyuj carga, shimïta sumaj wiyacunquiman.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\