Lucas 15

1Jesús rimaycaptin, jillayta shuntaj chiqui runacunapis, waquin juchaçhu arujcunapis shiminta wiyananpaj jutucaran. 2Chaymi fariseucunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna Jesústa jamurparan: ‹‹¿Imanirtaj juchaçhu arujcunawan Jesús talluran? Iwal micunpis›› nir. 3Tincuchiypa willapar Jesús niran: 4‹‹Juc runapash paçhac (100) uyshan caran. Jucta ujraycur, ¿manachu waquinta juc pachaman jutuycur ujrashan-cajta ashin tarishancaman? 5Tarir, aparicurcurshi cushish wasinman apacun. 6Llapan yawar-masincunatawan bisïnuncunata jayachin: ‹Tünashun. Ujracash uyshäta tarirü› nirshi. 7Juchaçhu aruj runa wanacuptinpis, taricash uyshapaj cushicushan-jina Tayta Diosninchipis, anjilcunapis cushicun. Isgun çhunca isgunwan (99) alli runa captinsi juc juchaçhu aruj runa wanacuptin, janaj pachaçhu llapan sumaj cushicärin.›› 8Yapaypis tincuchiypa willapar Jesús niran: ‹‹Juc warmish çhunca jillayta chararan. Jucta ujraycur achquita ratachicuycurshi, pichananpawan tarishancaman ashin. 9Tariycur, llapan yawar-masincunata, bisïnuncunata jayachin: ‹Tünashun. Ujracash jillaynïta tarirü› nirshi. 10Juchaçhu aruj runa wanacuptin, taricash jillaypaj cushicushan-jina Tayta Diosninchipa anjilnincunapis cushicun.›› 11Juctapis tincuchiypa willapar Jesús niran: ‹‹Juc runapash ishcay wamran caran. 12Shullca wamranshi taytanta niran: ‹Papä, çhacrayquita raçhishun. Dirïchüta raquipaycamay.› Chaura papänin ishcantash ricachiran. 13‹‹Shullca wamranga manasi aycallatash imancunatapis ranticuycuran. Jinarcur caru marcapash aywacuran. Caruçhu shungun munashallanta rurarshi, jillaynintapis llapanta ushyaran. 14Jillayninta ushyashallantash muçhuypis jallacuycuran. Chaura micunanpaj imapis manash caranchu. 15Imansi mana captin arupacuyta ashir, juc runaman çhayaran. Chay runa cuchillatash michichiran. 16Muçhuy captin, juyupash yargaran. Cuchipa micuynintapis munaparan. Ichanga pipis manash jararanchu. 17‹‹Chayräshi yarpaçhacuran: ‹Papänïpa piyunnincuna micuy janançhu cawan. Nuwam ichanga yargaypita wañuycä. 18Chaymi papänïman cuticushaj. Çhayar, nishaj: ‹‹Papä, juchata aparicushcä. Shimiquitapis, Tayta Diosninchipa shimintapis mana wiyacushcächu. 19Cananga piyunllayquipis cacushaj. Jucha-sapa caycaptï, ama: ‹Wawä canqui› nimanquimanchu›› nirshi.› 20Yarpaçhacuriycur, änir papäninman cuticuran. Wamranta caruta shaycamujta ricar, papänin jucllash tariparan. Llaquipashan macallacurcuran. 21Mushçhincu wamrannash niran: ‹Papä, juchata aparicushcä. Shimiquitapis, Tayta Diosninchipa shimintapis mana wiyacushcächu. Jucha-sapa caycaptï, ama: ‹‹Wawä canqui›› nimaychu.› 22Papäninnash piyunnincunata niran: ‹Wawä ushtucunanpaj mushuj müdanata, llanguita, surtïjata juclla apamuy. 23Micupacunanchipäpis manta türituta pishtay. Canan tünashun. 24‹‹Wañucush canga›› niycaptïpis, wamrä cutircamusha. Illarish carpis, taricasha.› Chayshi mushçhincu wamra cutiyninta tüna jallacuycuran. 25‹‹Shullcan çhayaptin, mayur wauguin çhacraçhüshi aruycaran. Wasiman yaycuycashançhüshi tünaycajta wiyaran. 26Chaura papäninpa piyunnintash jayaran: ‹¿Wasiçhu imataj caycan?› nir. 27Piyunnash niran: ‹Shullcayqui taricasha. Alli çhayamusha. Cushicushpan papäniqui manta türitutapis pishtachisha.› 28‹‹Chaura mayur wauguin juyupa ullgurshi, wasiman çhayaytapis mana munaranchu. Chaymi llucshircur, papänin jayaran. 29Jayaptinsi mana munarshi, niran: ‹Papä, chay-chica wata maquiquiçhu juyä. Shimiquitapis llapanta wiyacushcä. Chaypis mana juc capshillatapis jumashcanquichu tünata rurar micupacunäpaj. 30Ñuñushniquipämi ichanga allinnin türitutaraj pishtaycachishcanqui. Payga runan-runan puricuj warmicunawanshi llapan jillayniquita ushyasha.› 31‹‹Papäninnash niran: ‹Wawallau wawa, rasunpa maquïçhu juyaycanqui. Chaymi llapan imäcunapis maquiquiçhu caycan. 32Shullcayquim ichanga wañushpita-jina cutircamusha. Ujracashpita-jina taricasha. Chaymi shungü achicyacäcuptin, tünananchi camacan.› ››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\