Lucas 16

1Tincuchiypa willapar, purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Puchuy-puchuy janançhu cawaj runash llapan imancunatapis capuralpa maquinman çhuraran. Chaypitaräshi capuralnin suwapashanta mayaran. 2Chaura capuralninta jayarcurshi tapuran: ‹Suwapaycämashayquita runacuna willamasha. Mä, ima-imata charashallätapis willamay. Canancamalla arushcanqui› nir. 3‹‹Chaynuy niptinshi, shungullançhu capuralnin yarpaçhacuran: ‹Jargumaptin, ¿imawanraj cawashaj? Çhacra aruyta mana jüchu. Mañapacuytapis pingacü. 4Cananga ima ruraytapis musyäna. Yarpashäta ruraptï aruy mana captinsi, marca-masïcuna alli ricamanga› nir.›› 5‹‹Yarpaçhacuriycurshi, patrunninpa jaga-tucuj runacunata jayachiran. Juc çhayaptin, tapuran: ‹¿Aycataj patrunnïpa jagan caycanqui?› nir. 6Jaga runanash niran: ‹Ishcay paçhac (200) läta wiram jagan caycä.› Capuralnash niran: ‹Cananga papilta rurashun pullallanta patrunnïta cutichinayquipaj. Paçhac (100) läta wirallatana cutichinqui.› 7Chaypita juc jagatash tapuran: ‹¿Aycataj patrunnïpa jagan caycanqui?› nir. Jucninnash niran: ‹Ishcay waranga (2,000) arüba rïgum jagan caycä.› Capuralnash niran: ‹Cananga papilta rurashun waquillanta patrunnïta cutichinayquipaj. Waranga pichga paçhac (1,500) arüba rïgullatana cutichinqui.› ›› 8‹‹Chaura capuralnin ima-imata rurashantapis mayar, patrunninshi niran: ‹Capuralnïga llutanta ruraycarsi, yarpay-sapa. Sumaj cuyachicusha marca-masin alli ricananpaj.› ›› Tincuchiypa willapariycur, purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Juchaçhu arujcuna Tayta Diosninchita mana manchapacursi, quiquin-pura alli ricanacuyta yaçhan. Jamcunam ichanga alli ricanacuyta mana yaçhanquirächu: ‹Tayta Diosninchipa wawan caycanchi› nirsi. 9Sumaj tantiyacunquiman. Cay pachaçhu llapanwan alli ricanacunquiman. Jillayniqui captin, runa-masiquita yanapanquiman. Ushyapacaptiquisi, janaj pachaçhu imaycamanpis Tayta Diosninchipa ñaupançhu cawanayquipaj.›› 10‹‹Sumaj wiyacunquiman. Ichicllata suwacur, achcatapis runa suwacun. Ichicllatapis mana yatapacur, achcatapis mana yatapacunchu. 11Sumaj tantiyacunquiman. Runa-masiquipa jillayninta yatapacuptiqui, imancunata pampata ruraptiqui, Tayta Diosninchipis mana yupachicushunquipächu. 12Jucpa imancunata yatapacuptiqui, pampata ruraptiqui, Tayta Diosninchipis irinsayquita mana jushunquipächu.›› 13‹‹Juc mincaylla ishcaj patrunpa maquinçhu mana cawanmanchu. Ishcanwan shungun mana tincunmanchu. Ishcajpa maquinçhu cawar, juc-cajpita carupayllapa purir, juc-cajllaman jillicunga. Juc-cajta pampaman çhurar, juc-cajta alli ñawinwan ricanga. Jamcunapis jillayllaman yarparar, Tayta Diosninchita jungaycärinquipaj.›› 14Fariseucuna jillay-raycullar imatapis ruran. Chaymi Jesúspa shiminta wiyar, ashllir ushyaran: ‹‹Yangalla rimacun›› nir. 15Jesúsna niran: ‹‹Runacunapa ricay ñawillançhu jamcuna juchaynaj-tucunqui. ‹Alli runa› nishuptiquisi, Tayta Diosninchi musyapäshunqui. Yarpashayquita millanäcun. 16‹‹Ushyachicuj Juan willapäcushan wichancaman runacuna Moiséspa shimintapis, unay willacujcunapa shimintapis wiyacuran. Cananmi ichanga Tayta Diosninchipa shiminta willacuycä. Maquinçhu cawachinäpaj caçhamasha. Waquin runa imanuypapis llapan shungunwan shimïta wiyacurcaycan. 17‹‹Cay pachawan janaj pacha ushyacaptinsi, Moiséspa shimin mana ichicllapis jungacangapächu. Llapanta çharcucänan. 18‹‹Juc runa majanta jaguiriycur juc warmiwan majachacar, juchata aparicun. Raquicash warmiwan majachacarpis, jucpa warminta llallipaycan.›› 19Juc willapata willapar, Jesús niran: ‹‹Juc puchuy-puchuy janançhu cawaj runash achic-achicyaj müdanallata ushtucuj. Waran-waranshi tünaj. Sillullatash micuj. 20Puchuy-puchuy janançhu cawaj runapa wasin puncunçhünash pishipacuyçhu cawaj jiri ushyash Lázaro jitaraycaran. 21Jirintasi allgucunash llajwar ushyaran. Yargaypita wañurshi, Lázaro yarpaçhacuran: ‹Puchuy-puchuy janançhu cawaj runapa usupallantasi micurcüman› nir. 22Unayllata Lázaro wañucuranshi. Wañucuptin, anjilcunash janaj pachaman Abrahampa ñaupanman shuntacuran. Manasi aycällatash puchuy-puchuy janançhu cawaj runapis wañucuran. Wañucuptin, pampaycuranshi. 23‹‹Puchuy-puchuy janançhu cawash runa chacaj pachaçhu ñacaycashançhüshi Lázaruta ricaran Abrahamwan-ima janaj pachaçhu jamaraycämujta. 24Ricarshi, Abrahamta jayacuran: ‹Tayta Abraham, llaquipaycallämay. Lázaruta caçhamuy. Maquinta ushmarcachir, shamuchun jallüta ushmarcachinanpaj. Cay ninaçhu juyupa ñacaycä› nir. 25‹‹Abrahamnash niran: ‹Wawallau wawa, ¿pachaçhu cawashayquita yarpanquirächu? Pachaçhu puchuy-puchuy janançhu cawashcanqui. Cananmi ichanga ñacaycanqui. Lázaruna pachaçhu ñacash carsi, canan alliçhu caycan. 26Jananmanpis chimpayta mana camäpacüchu. Jatun rajra raquiraycämanchi. Chaymi wacman-cayman pipis mana chimpanmanchu.› 27‹‹Chaura puchuy-puchuy janançhu cawaj runash niran: ‹Tayta Abraham, jatunpa mañacuycushayqui. Papänïpa wasinman Lázaruta caçhaycullay. 28Wauguïcuna pichgajraj cawaycan. Wauguïcuna juchata ama aparicuchunnachu. Mana piñacamuptin, ñacayman paycunapis çhayamunga.› 29Abrahamnash niran: ‹Wauguiquicuna Moiséspa shimintapis, Tayta Diosninchipa willacujnincunapa shimintapis musyan. ¿Imanirtaj mana wiyacunchu?› 30Puchuy-puchuy janançhu cawaj runanash niran: ‹Tayta Abraham, paycunapa shimillanta mana wiyacunmanchu. Wañushanpita cawarircamur piñapaptinmi ichanga, rasunpa wanacäringa.› 31‹‹Abrahamnash niran: ‹Moiséspa shiminta, willacujcunapa shiminta mana wiyacur, wañushanpita cawarircamur piñapaptinsi, manam wiyacungapishchu.› ››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\