Lucas 17

1Purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Imallapis canga runa juchaman çhayananpaj. Chaypis juchaman jançhacujcunata chigaypa Tayta Diosninchi ñacachinga. 2Wamra-jina llapan shungunwan nuwaman yupachicujcunata juchaman jançhajcunaga wañuyman çhayachun. Jatun-caray marayta cuncanman wallgaparcur, yacu ruri-ruricaman wicaparinman. 3Chaymi juchaman ama jançhanacunquichu. ‹‹Runa-masiqui juchata aparicuptin, piñacunqui. Piñacushayquita wiyacuptin, allina ricanacunqui. Juchanta ama yarparanquinachu. 4Juc junajllaçhu jançhis cutipis juchata aparicuriycur: ‹Mana llutanta rurashänachu› nishuptiqui, imaypis junganquiman. Alli ñawiquiwan ricanquiman.›› 5Caçhancuna Tayta Jesústa mañacuran: ‹‹Tayta, llapan shungüwan yupachicunajpaj yanapaycallämay›› nir. 6Jesúsna niran: ‹‹Yangallapis yupachicur, tagay jatun yürata ninquiman: ‹Caypita washaman witicuy.› Niptiqui änir, llupicäcur jatun yacu püsucamansi witicaramunman. 7‹‹Piyuncuna yapyashanpita, michipacushanpita çhayaptin, patrun manash ninchu: ‹Jamacuy. Micushun.› 8Manchäga nin: ‹Canan yanucaraycamuy. Micucurcuptïraj, micunqui.› 9Nishanta llapanta ruraptinsi, manash ninchu: ‹Ima allish yanapämashcanqui.› 10Chay-jina jamcunapis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawarcaycanqui. Shungun munashanta rurar, ninquiman: ‹Tayta Diosninchipa maquinçhu cawaycä. Nimashallanta imatapis rurashcä.› ›› 11Jerusalén marcaman aywar, Galilea uranpa, Samaria uranpa Jesús yarpuran. 12Juc marcaman çhayaycaptin, çhuncaj jaraçhu jishyawan jishyajcuna ricaripuran. 13Carullapita jayacuran: ‹‹Tayta Jesús, llaquipaycallämay, ari. Allchacaycachillämay›› nir. 14Jesúsna niran: ‹‹Cüracunaman ayway. Allchacashayquita ricachiy.›› Cüraman aywaycashallançhüna jaraçhu jishyawan jishyajcuna änir allchacäcuran. 15Jucnin allchacashanta tantiyacurir, cushish cuticullaran. Sumaj wiyächipaypa Tayta Diosninchita alliman çhuraran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish llaquipämashcanqui›› niycar. 16Jesúspa ñaupanman çhayar, jungurpacuycuran: ‹‹Tayta Jesús, ima allish allchacächimashcanqui›› nir. Jesúsman cutij runaga Samaria runa caran. 17Jesúsna juturajcunata tapuran: ‹‹¿Manachu çhuncaj jaraçhu jishyawan jishyajcuna allchacasha? Waquin, ¿maytaj? 18¿Cay jäpa runallachu Tayta Diosninchita alliman çhuran? Waquinga Israel runa caycarsi, Tayta Diosninchita jungaycushaçhi›› nir. 19Jungurparaj jäpa runata niran: ‹‹Jatariy. Yupachicamashayquipita allchacashcanqui. Aywacuyna.›› 20Waquin fariseucuna Jesústa tapuran: ‹‹¿Imaypitataj Tayta Diosninchipa maquinçhu cawashun?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Maquinçhu cawashanchita musyananchipaj mana Tayta Diosninchitarächu ricananchi. 21Mana pipis ninmanchu: ‹Cayçhu runacunata maquinçhu puriycächin. Washaçhu maquinçhu puriycächin.› Mana ricarpis, waquinninchi Tayta Diosninchipa maquinçhu cawarcaycanchi.›› 22Jinarcur purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Ñacay captin, maquïçhu cawapäriytasi munanquipaj. Washänajtapis munanquipaj. Chaypaj Tayta Diosninchi caçhamasha. Ichanga mana ricamanquipänachu. 23‹Tayta Diosninchipa caçhan cayçhu caycan› nishuptiquisi: ‹Washaçhu caycan› nishuptiquisi, ashij ama aywanquichu. 24Cutimuptï, illaguta llapan ricashan-jina llapan runa ricamanga. 25Chaypis cananllaraj runacuna wasguimanga. Ñacachir ushyamanga. 26‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi caçhamasha. Yapay caçhamänan wichan runacuna cawashanwan cawarcaycangapaj. Noé cawashan wichanpis runacuna chaynuy cawarcaycaran. 27Lücu tamya mana jallarishancaman runacuna cawashanwan cawacurcaycaran. Jaucalla micucurcaycaran. Upucurcaycaran. Waquinpis majachacaycaran. Bütiman Noé jigacurcuptinmi ichanga, lücu tamya jallacuycuran. Yacu limbucurcuptin, llapan runa shugupacaypa wañuran. 28Lot cawashan wichanpis runacuna cawashanwan cawarcaycaran. Cushish micucuran. Upucuran. Rantipacuran. Murupacuran. Wasintapis rurapacuran. 29Sodoma marcapita Lot llucshicuriptinmi ichanga, nina tamya jallacuycuran. Llapan runata ushyaran. 30Tayta Diosninchi caçhamaptin, cutimushä junajpis runacuna cawashanwan cawarcaycangapaj. 31‹‹Chay junaj wasi puncullaçhu caycarsi, ruriman ama yaycunmanchu. Imancunatapis ama jurgunmanchu. Çhacrapitapis wasiman ama cutinmanchu. 32Lotpa warmin imaman çhayashanta jungarunquiman. Payga jipaman ticrärishançhu caçhi rumiman ticracuriran. 33Pipis shungun munashallanta rurar, ushyacayman çhayangapaj. Shimïta wiyacurmi ichanga runa ñacachiptinsi, wañuchiptinsi, imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawangapaj. 34‹‹Chay junaj juc cämallaçhu ishcaj puñuycaptin, juc-cajllata shuntacushaj. Jucnintam ichanga jaguiycushaj. 35Ishcaj warmi agacurcaycaptinpis, juc-cajllata shuntacushaj. Jucnintam ichanga jaguiycushaj.›› 36Chaura purïshijnincuna Jesústa tapucuran: ‹‹¿Maymantaj cutimuj aywanqui?›› nir. 37Jesúsna niran: ‹‹Rimaypis purin. ‹Siucacunash micunanta ricar, maymanpis jutucan.› Cutimushätapis llapan runa mayanga.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\