Lucas 18

1Purïshijnincuna mana yamacällar Tayta Diosninchita mañacunanpaj willapar, tincuchiypa Jesús niran: 2‹‹Juc marcaçhüshi juyu juis caran. Tayta Diosninchita manash manchapacujchu. Runa-masintapis manash llaquipajchu. 3Biyüda warmipis dimandacurshi puriycaran. Waran-waranshi juisman aywaj: ‹Dimandüta juclla ushyacaycachipämay, ari› nir. 4Juisga manash wiyaj-tucuranchu. Chaypita unayllatash yarpaçhacuran: ‹Mana Tayta Diosninchipitachu cawä. Runa-masïpis mana imanämanchu. 5Chaypis cay warmita umäta mana nanächinanpaj mañacamashanta wiyashaj. Waran-waran mana yaycaycämunanpaj yanapaycushaj› nir.›› 6Willapariycur, Jesús niran: ‹‹Juyu juispita tantiyacunquiman. Juyu carsi, biyüda mañacushanta wiyashash. Washashash. 7¿Chayrächuraj Tayta Diosninchi mana wiyashunquimanchu? Acracushan wawan caycaptiqui, ¿upa-tucungachuraj? Mana. 8Pagas-junajpis mana yamacällar mañacuptiqui, juclla washäshunqui. Chaypis janaj pachapita washänäpaj Tayta Diosninchi caçhamaptin, ¿cay pachaçhu tiyaj runacuna Tayta Diosninchipa maquinçhüchuraj cawaycangapaj?›› 9Alli-tucuj runacuna juchaynaj-tucur waquinta pampaman çhuraptin, wiyächipaypa Jesús niran: 10‹‹Ishcaj runash Tayta Diosninchipa wasinman aywaran. Juc-caj caran fariseu, juc-cajna jillayta shuntaj chiqui runa. 11Fariseu runaga içhicuycurräshi Tayta Diosninchita mañacuran: ‹Taytallau Tayta, jatunpa cushicullä. Waquin runa-jinachu mana juchata aparicü. Mana suwacüchu. Llutanta mana rurächu. Warmïtapis mana jananpachïchu. Tagay chiqui runa-jinachu mana caycä. 12Manchäga allillata rurä. Simänaçhu ishcay cuti ayunä. Gänashäman-tupu jampa-cajta raquir, wasiquiman çhurä› nirshi. 13‹‹Jillayta shuntaj runash ichanga juyupa llaquicuran. Pingacuywan uysucuycur mañacuran: ‹Taytallau Tayta, llaquipaycallämay, ari. Pasaypa jucha-sapa runa cä› nir.›› 14Willapariycur, Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchi chiqui runata llaquiparan. Juchantapis jungaycuran; fariseu runatam ichanga mana. Alli-tucujcunata Tayta Diosninchi pampaman çhuran. Mana alli-tucujcunatam ichanga alliman çhuran.›› 15Waquin runacuna Jesúsman çhayaran: ‹‹Yataycur mallwa wamräcunapaj Tayta Diosninchita mañacapamay, ari›› nir. Wamracunata çhayachijta ricarmi ichanga, purïshijnincuna piñacuran. 16Chaura Jesús niran: ‹‹Ama miçhaychu. Wamracunata apamuchun. Shacamuchun. Wamra alli shungu cawashan-jina alli shungu runacunallapis Tayta Diosninchiman yupachicushpan maquinçhu cawan. 17Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanayquipaj wamracuna-jina wiyacunquiman. Manchäga mana camäpacunquipächu.›› 18Mayur Israel runa Jesústa tapuran: ‹‹Alli Tayta, ¿imatataj ruräman Tayta Diosninchipa ñaupançhu imaycamanpis cawanäpaj?›› nir. 19Jesúsna niran: ‹‹¿Imanirtaj: ‹Alli› nimanqui? Tayta Diosnillanchi alli. 20Moisés isquirbishanta musyanqui. Shiminçhu nin: ‹Majayquita ama jananpachinquichu. Ama wañuchicunquichu. Ama suwacunquichu. Runa-masiquita ama tumpanquichu. Mamayqui-taytayquitapis alli ricanquiman.› ›› 21Chaura mayur runa niran: ‹‹Wamra cashäpita-pacha chaycunata llapallanta çharcushcä.›› 22Jesúsna niran: ‹‹Jucrämi pishïshunqui. Llapan imayquicunatapis ranticuycur, wacchacunata aypuriy. Jinarcur purïshimay. Chayraj imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanquipaj.›› 23Chaynuy niptin, shungun ishquicäcuran. Puchuy-puchuy janançhu cawashpan juyupa llaquicuran. 24Llaquicujta ricar, Jesús niran: ‹‹Puchuy-puchuy janançhu cawajcuna Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananpaj sumaj sasa. 25‹Camïllu› nishan jatun-caray uywa aujapa ñawinpa ushtucuyta mana jushan-jina puchuy-puchuy janançhu cawajcunapis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayta mana junchu.›› 26Chaura wiyajcuna parlanacäriran: ‹‹Chaynuy caycaptin, ¿piraj Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayanga?›› nir. 27Jesúsna niran: ‹‹Runacuna ushyacajlla. Chaymi alli cawarpis, sasächicun. Tayta Diosninchipämi ichanga imapis mana sasachu. Payga munayniyuj pitapis ñaupanman çhayachinanpaj.›› 28Pedruna niran: ‹‹Tayta, nuwacuna llapan imäcunatapis jaguiycur, purïshiycaj.›› 29Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayta munaywan wasinta, majanta, mayurnincunata, shullcancunata, maman-taytanta, wamranta jaguijcunata 30ima-imapis mana pishingachu. Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayarpis, mana ushyacaj cawaytapis çhasquingapaj.›› 31Chaypita çhunca ishcaywan purïshijnincunata shuntarcur, Jesús niran: ‹‹Jerusalén marcaman aywaycanchi. Unay willacujcuna nuwapaj rimashan llapan çharcucanga. Runacunata washänäpaj Tayta Diosninchi caçhamasha. 32Chaypis Jerusalén marcaçhu Israel-masïcuna Roma runacunapa maquinman çhayachimanga. Paycuna pampaman çhuramanga. Ashllir ushyamanga. Tuwapamanga. 33Sumaj wascamanga. Wañuchimanga. Wañuchimaptinsi, quimsa junajta cawarimushaj.›› 34Purïshijnincunam ichanga Jesús rimashanta mana tantiyaranchu. Umanman mana yaycuranchu. 35Jerusalén marcaman aywaycashançhu Jericó marcaman Jesús çhayaran. Marca yaycunançhu japra runa mañapacuycaran. 36Achcaj runa çhayashanta mayar, japra runa tapucuran: ‹‹¿Imataj caycan?›› nir. 37Runacuna willaran: ‹‹Nazaret marca Jesús shaycämun›› nir. 38Chaura japra runa jayacuran: ‹‹Unay mandaj Davidpa willcan Jesús, llaquipaycallämay, ari›› nir. 39Ñaupaj runacuna ullgüparan: ‹‹Upälla›› nir. Chaypis japra runa yapay callpaycur-callpaycur jayacuran: ‹‹Unay mandaj Davidpa willcan Jesús, llaquipaycallämay, ari›› nir. 40Içhiycur, japrata Jesús jayachiran. Çhayachiptin, tapuran: 41‹‹¿Imallaçhütaj yanapäshayqui?›› nir. Japrana niran: ‹‹Tayta, ñawï ricananta munä.›› 42Chaynuy niptin, Jesús niran: ‹‹Ricay. Yupachicamashayquipita allchacashcanqui.›› 43Niptin, änir, ñawin quiçhacäcuran. Ñawin ricaptin, Jesústa purïshiran: ‹‹Ima allish Tayta Diosninchi allchacächimasha›› nir. Waquin runacunapis japra runa allchacashanta ricar, Tayta Diosninchita alliman çhuraran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\