Lucas 19

1Jericó marcaman Jesús çhayaran. 2Chay marcaçhu Zaqueo jutiyuj runa tiyaran. Payga jillayta shuntaj runacunapa mandajnin car, puchuy-puchuy janançhu cawaran. 3Jesús aywaycashanta mayar, Zaqueo sumaj ricayta munaran. Chaypis chay-chicaj runapa çhaupinçhu Jesús aywaycaran. Zaqueo tacshalla cashpan ricayta mana camäpacuranchu. 4Mana camäpacur ñauparcur, juc yüraman jigacurcuran. Jesús yüra çhaquinpa aywanan caran. 5Yüra çhaquinpa aywaycashançhu çhuquircur Jesús niran: ‹‹Zaqueo, yarpamuy. Wasiquiçhu pachächimänayqui camacan.›› 6Zaqueuna juclla yarpuran. Cushi-cushilla wasinman pusharan. 7Chaura waquin runacuna Jesústa jamurparan: ‹‹Juchaçhu aruj runapa wasinçhüçhi pachacunga›› nir. 8Micupacurir, llapanpa ñaupançhu Zaqueo niran: ‹‹Tayta Jesús, wacchacunata imäcunatapis pullanta raquipushaj. Pipa imallantapis suwapash carga, çhuscu janapayyujta cutichishaj.›› 9Jesúsna niran: ‹‹Zaqueo, auquilluyqui Abraham-jina wiyacushayquipita yawar-masintiquita Tayta Diosninchi wamrachacushcashunqui. Juchayquitapis mana yarparanganachu. 10Tayta Diosninchi caçhamasha. Juchaçhu arujcunata ashircur, Tayta Diosninchiman cutichij shamushcä.›› 11Jesúspa shiminta wiyaj runacuna yarpaycaran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhüna Jesús purichimäshun. Roma marca runacunata jargushun›› nir. Llutanta yarpaptin Jerusalén marcaman çhayaycashançhu tincuchiypa willapar, Jesús niran: 12‹‹Juc runash auturdä cananpaj çhuraptin, mayur auturdäman aywaran. Carguntawan sïllunta çhasquij caru marcacamanräshi aywaran. 13Manaraj llucshirshi, çhuncaj piyunnincunata jayachiran: ‹Cay jillayta cutimunäcaman mirachinqui. Llapaniquita chay-chicata jaguipuycaj› nir. 14Marca-masincunash ichanga ricaytapis mana munaranchu. Chayshi mayur auturdäman waquinta caçhacuran: ‹Auturdä çhurashayqui runa cargunta ama çhasquinmanchu. Ricaytapis mana munallächu› nir. 15‹‹Chaypis mayur auturdä cargunmanshi çhuraran. Sïlluntapis caçhapuran. Chaura marcanman cutircurshi, piyunnincunata jayachiran: ‹¿Jillaynïta mirachishcanquichu-llapa?› nir. 16Punta çhayaj piyunninnash niran: ‹Tayta, jillayniqui çhunca janapayta mirasha.› 17Auturdänash niran: ‹Allita rurashcanqui. Ichicllatapis alli ricashayquipita çhunca marcata maquiquiman çhurashaj.› 18Juc-caj piyunninnash niran: ‹Tayta, jillayniqui pichga janapayta mirasha.› 19Auturdänash niran: ‹Jampis allita rurashcanqui. Pichga marcata maquiquiman çhurashaj.› 20‹‹Juc-caj piyunninnash jamurpar niran: ‹Tayta, catay jillayniqui. Jillayniquita mana yatapashcächu. Jipilläman jatircushcä. 21Manchacuypa runa canqui. Jamashalla imatapis çhasquiyta munanqui. Mana murupacuycarsi, achca-achcata shuntayta munanqui. Chaymi manchacurä.› 22Chaura auturdä runanash niran: ‹Manacaj runa canqui. Shimillayqui jitarpushcashunqui. Jamashalla imatapis shuyarashäta musyaycar, mana arucuycar achca-achcata shuntayta munashäta musyaycar, 23jillaynïta jillay mirachijcunallamanpis jutunquiman caran. Cutimur, wawantinta shuntacüman caran.› 24Waquin piyunnintanash niran: ‹Jillay charashallantapis jiçhurir, çhunca janapaypa mirachij-cajta juycuy.› 25‹‹Piyunnincunash niran: ‹Tayta, chay runa çhunca janapayta jillayta charaycan.› 26Auturdä runanash niran: ‹Wiyacuptin, pitapis Tayta Diosninchi sumaj tantiyachinga. Mana wiyacujcunatam ichanga ichicllata tantiyashallantapis jungaycachinga. 27Auturdä cayman yaycunäta mana munaj runatana apamuy. Ricay ñawïçhu llapanta wañurachiy.› ›› 28Willapäcuyta ushyarcur, mana jamallar Jerusalén marcaman Jesús aywaycaran. 29Betfagé marcaman, Betania marcaman çhayaycaran. Chay quinrançhu Ulïbus punta caran. Ishcaj purïshijnincunata caçhar, 30Jesús niran: ‹‹Wac chimpa tacsha marcaman aywariycuy. Çhayar, manta büruta tarinquipaj. Pipis mana muntacunrächu. Watarashanpita pascarir, apacamunqui. 31Pascaptiqui pipis miçhäshuptiqui, ninqui: ‹Mandamajnïtash mañanqui.› ›› 32Purïshijcunana aywar, Jesúspa shiminman-tupu büruta tariran. 33Pascapacuycaptin, runacuna niran: ‹‹¿Imapätaj bürüta pascaycanqui?›› 34Paycuna niran: ‹‹Mandamajnï Jesústash mañanqui.›› 35Chaura büruta Jesúsman aparan. Jacuncunata shawaparcur Jesústa muntachiran. 36Bürun muntash Jerusalén marcaman Jesús aywaycaptin, runacuna cushicuywan jacuncunatapis caminuman mashtapuran. 37Jerusalén marcaman ricänan Ulïbus punta uranpa yarpuptin, Jesúspa purïshijnincuna llapanmi cushicäriran: ‹‹Tayta Diosninchi sumaj munayniyuj. Camacächiptin, Jesús jishyaçhucunata allchacächisha. Supaycunatapis jargusha. Wañushcunatapis cawarachisha›› nir. 38Llapallan cushicuywan japarparan: ‹‹Tayta Diosninchi caçhamushan mandaj runa alli ricash caycullächun. Maquinçhu allilla purichimächun. Janaj pachaçhüpis jatunpa cushicullächun›› nir. 39Runacuna cushicuptinsi, waquin fariseucuna Jesústa piñacuran: ‹‹Tayta, purïshijniquicunata upällachiy›› nir. 40Jesúsna niran: ‹‹Upällachiptï, rumicunapis cushicuywan rimarinman.›› 41- 42Jerusalén marcaman yaycupaycashançhu marcata ricapärir, Jesús wagaran: ‹‹Jerusalén runacuna, allilla cawanayquita Tayta Diosninchi munan. Wasguimaptiquim ichanga tantiyacunayquita mana camacächishachu. 43Imayllaga juyupa ñacanquipaj. Cunçharyuyquicuna chapaycur-chapaycur magashunquipaj. 44Wasiquicunatapis ushyaypa juçhurachinga. Llapaniquita wañurachishunquipaj. Marcayquitapis ragällata jaguiycunga. Juyupa ñacanquipaj washänajta mana munashayquipita. Tayta Diosninchi caçhamashanta mana tantiyacushcanquichu›› nir. 45Jerusalén marcaman çhayar, Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninman Jesús yaycuran. Sawanpita ranticujcunata jargur ushyaran. 46Llapanta wicapar niran: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹Wasïga mañacamajcunallapaj.› Jamcunam ichanga suwapa maçhayninman ticrachishcanqui.›› 47Waran-waran Tayta Diosninchipa wasinçhu Jesús willapäcuran. Mayur cüracuna, Moiséspa shiminta yaçhajcuna, mayur runacunam ichanga achäquita ashiycaran wañuchinanpaj. 48Chaypis mana tariranchu. Runacuna Jesústa mana caçhariranchu. Shiminta sumaj wiyarcaycaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\