Lucas 2

1- 2Jesús yurishan wichan mandaj Augusto llapan Roma marcacunata maquinçhu puriycächiran. Siria marcata ricananpäna mandaj Quirinuta çhurash caran. Paymi Israelcunatapis yupachiran mandaj Augusto: ‹‹Maquïçhu juyaj runacunata llapanta yupachiy›› niptin. 3Yupacänanpaj llapan runa yurishan marcanman-caman cutiran. 4- 5Chaymi Josépis warmin Maríawan aywaran Galilea quinrançhu Nazaret marcapita Judá quinrançhu Belén marcacaman. Chay marca unay auquillun Davidpa marcan caran. Davidpa yawar-masin cashpan Josépis Belén marcaman aywaran. Warmin María quillançhüna caycaran. 6- 7Belén marcaçhu pachacuna wasi mana jäcuptin, uywacunapa wasillanman pachacuran. Nanay chariptin, jichpanta María jishyacuran. Inçhanawan piturcur jinallançhu wamranta ujllacurcuran. 8Chay chacay Belén wajtançhu uyshïrucuna uyshancunata täparcaycaran. 9Tayta Diosninchi caçhamuptin, illajpita anjil achic-achicyaycar ricaripuran. Achicyacurcuptin, uyshïrucuna juyupa manchariran. 10Anjil niran: ‹‹Ama manchacamaychu. Alli willapata apamushcä. Cay willapata wiyar, achcaj runa cushicäringa. 11Mandaj Davidpa marcançhu Jishpichicujniqui yurisha. Paymi Washäcujniqui, Taytayqui. Payta Tayta Diosninchi caçhamusha maquinçhu purichishunayquipaj, imapitapis washäshunayquipaj. 12Mä, ayway. Çhayar, uywapa wasinçhu inçhanawan pintushta tarir, willashaj rasun cashanta tantiyacunquipaj.›› 13Anjil willaycaptillan, illajpita chay-chicaj anjilcuna ricacamuran. Tayta Diosninchita llapan alliman çhuraran: 14‹‹Janaj pachaçhu Tayta Diosninchi alli ricash caycullächun. Cay pachaçhüpis wiyacuj runacuna allilla cawachun›› nir. 15Anjilcuna janaj pachaman cuticuptin, uyshïrucuna ninacuran: ‹‹Juclla Belén marcaman aywashun. Tayta Diosninchi willachimashanchita ricamushun.›› 16Juclla Belén marcaman aywar, rasunpa Josétawan Maríata tariran. Mallwa wamrantapis uywacunapa wasillançhu ujllaraycaran. 17Mallwa wamrata tariycur, willaparan: ‹‹Cay mallwa yurinanpaj mayna anjil musyachimaran›› nir. 18Uyshïrucuna willaptin, llapan sumaj cushicäriran. 19Maríam ichanga llapantapis shungunman çhuracuran mana jungananpaj. 20Uyshïrucuna anjil nishallanta tariycur, Tayta Diosninchita alliman çhuraycar cushish cuticuran. 21Chaypita pusaj junajyujta mallwa wamrata jïrur, maman-taytan jutinta çhuraparan: ‹‹Jesús›› nir. Jutichananpaj manaräsi jishyaj ricariptillan, Maríata anjil musyachirunaj. 22Jishyacushanpita awicunan junaj çhayamuptin Moiséspa shiminta çharcur, majantin María Jerusalén marcaman aywaran. Wamrantapis aparan Tayta Diosninchipa maquinman çhuraj. 23Moiséswan Tayta Diosninchi shiminta musyachiran. Shiminçhu nin: ‹‹Jichpa ullgu wamrata Tayta Diosninchipa maquinman çhuranqui.›› 24Jananmanpis nin: ‹‹Cuyachicuyniquitapis apanqui ishcay pülla palumata, manchäga ishcay wampata.›› Chaymi Maríawan José Tayta Diosninchipa shiminta çharcuran. 25Chay wichan Jerusalén marcaçhu Simeón jutiyuj runa tiyaran. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis, runa-masincunapa ricay ñawinçhüpis alli cawaran. Israel-masintinta Tayta Diosninchi jishpichinantapis shuyäcuycaran. Payga Espíritu Santupa maquinçhu cawaj. 26Chaymi Espíritu Santu shacyächiptin, Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcujta ricashancaman cawananta musyaran. 27Espíritu Santu shacyächiptin, Tayta Diosninchipa wasi puncunman Simeón aywaran. Maríawan Josépis Tayta Diosninchipa wasinman aywaran. Jesústa aparan Tayta Diosninchipa shiminta çharcur. 28Maríawan José tincur Jesústa margacurcur, Simeón Tayta Diosninchita alliman çhuraran: 29‹‹Taytallau Tayta, maquiquiçhu cawaycä. Allina wañucümanpis. Shimiquitapis çharcushcanquina. 30Ñawïwan Washäcujta ricashcä. 31Washäcujta caçhamushayquita llapan runa musyanga. 32Pï cashayquitapis jäpa runacuna tantiyacunga. Israel-masïcunapis alli ricash cayta taringa›› nir. 33Simeónpa shiminta wiyar, Joséwan María tantiyayta mana atiparanchu: ‹‹Imanuyraj canga, ¿au?›› nir. 34Paycunata Tayta Diosninchipa maquinman çhurar, Simeón niran: ‹‹María, wiyamay. Wawayqui waquin Israel-masinchicunata alli cawayta tarichingapaj. Waquintam ichanga llaquicuyman çhayachingapaj. Tayta Diosninchi caçhamush captinsi, shiminta willapaptinsi, runacuna wasguinga. 35Llapan runata imallata yarpashantapis musyapanga. María, cuchillu tucsishushayqui-jina shunguyquipis nanangaraj llapanta ricaptiqui.›› 36Tayta Diosninchipa wasinçhu chacha warmi Anapis caycaran. Papänin caran Fanuel. Auquillun caran Aser. Chacha Anaga Tayta Diosninchipa willacujnin caran. Jançhis watalla majanwan juyaycuran. 37Majan wañucuptin, piwanpis mana yapapacurannachu. Manchäga pagas-junajpis Tayta Diosninchipa wasillançhu cawaj. Manchapacur, ayunaj. Mañacuj. Payga pusaj çhunca çhuscuwan (84) watatana aywaycaran. 38Simeón rimayta ushyarcuptin Jesústa ricar, Anana Tayta Diosninchita alliman çhuraran. Juturpaj runacunata niran: ‹‹Cay mallwa nuwanchi-raycur shamusha. Washäcujninchi. Jerusalén marcantinchita jishpichimäshunpaj.›› 39Joséwan María Tayta Diosninchipa shiminta llapanta çharcuriycur, wasinman cuticuran. Paycunapa wasin Galilea quinran Nazaret marcaçhu caran. 40Wawanpis wiñashanman-tupu runayaran. Yarpayninmanpis çhayaran. Llaquipashpan Tayta Diosninchipis sumaj yanapaycaran. 41Jesúspa maman-taytan watan-watan aywaj Jerusalén marcaman Pascua fiestaman. 42Çhunca ishcaywan (12) watayyuj caycaptin, Jesústapis Pascua fiestaman pusharan. 43Pascua fiesta ushyaptin, marcanpa cuticäriran. Jerusalén marcaçhu Jesús caycashantam ichanga maman-taytan mana musyaranchu. 44Manchäga runacunawan tallucash aywaycashanta yarparan. Juc junaj aywaycashançhu castancunata tapucur, ricsinacushancunata tapucur, Jesústa ashiran. 45Ashirpis mana tarir, Jerusalén marcacaman cuticuran. 46Quimsa junajtaraj Tayta Diosninchipa wasinçhu Moiséspa shiminta yaçhajcunawan tapunacurcaycajta Jesústa tariran. 47Tapunacuptin Jesús allipa cutichiptin, runacuna cushicuran. 48Tapunacuycajta tariycur, maman-taytanpis tantiyayta mana atiparanchu. Maman niran: ‹‹Wawallau, ¿imanirtaj cayta ruramashcanqui? Papäniquiwan ishcanï yarpaçhacuycar ashiycashcaj.›› 49Jesúsna niran: ‹‹Mama, ¿imanirtaj ashiycämashcanqui? ¿Manachu musyanqui Papänïpa wasinçhu caycänäta?›› 50Paycunam ichanga imata rimashantapis mana tantiyaranchu. 51Chaypita Nazaret marcaman maman-taytanwan Jesús cuticuran. Maman-taytanta wiyacuran. Mamanga Jerusalén marcaçhu Jesús imata rurashantapis shungunman çhuracuran. 52Chaura wiñashanman-tupu Jesús yarpay-sapayaran. Tayta Diosninchipis, runa-masincunapis alli ñawinpa ricaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\