Lucas 20

1Juc cuti Tayta Diosninchipa wasinçhu Jesús willapäcuycaran: ‹‹Shimïta wiyacäriy. Maquinçhüna Tayta Diosninchi purichimäshun›› nir. Mayur cüracuna, Moiséspa shiminta yaçhajcuna, mayur runacuna çhayarcur, Jesústa 2tapuran: ‹‹Tayta, ¿pitaj caçhamushcashunqui? ¿Pipa munayninwantaj imacunatapis ruraycanqui?›› nir. 3Jesúsna niran: ‹‹Nuwapis mä, tapucushayqui. Willamaptiqui, nuwapis willashayqui. 4Juanta ushyachicunanpaj, ¿pitaj caçhamusha: Tayta Diosninchichu, runa-masillanchu? Mä, willamay.›› 5Chaura quiquin-pura parlanacäriran: ‹‹ ‹Tayta Diosninchi caçhamusha› niptinchi: ‹¿Imanirtaj mana wiyacushcanquichu?› nimäshun. 6‹Runa-masinchicunalla caçhamusha› niptinchi, runacuna sajmaypa wañuchimäshun›› nir. Runacuna Ushyachicuj Juanta çhasquicush caran: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujnin›› nir. 7Chaymi Jesústa niran: ‹‹Tapumashayquita mana musyächu.›› 8Chaura Jesúspis niran: ‹‹Mana camäpacuptiqui, pï caçhamashanta nuwapis mana willashayquichu.›› 9Chaypita tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: ‹‹Juc çhacrayuj runash übasta mururan. Jinarcur çhacra runacunata allimshaycurshi, juclä marcaman juyaj aywacuran.›› 10‹‹Übas pallay çhayamuptin, uywaynintash caçhacuran: ‹Dirïchüta shuntamuy› nir. Caçha çhayaptin allimshacuj runacuna sumaj magariycärirshi, jinallata jarguriran. 11Chaura çhacrayuj juc uywaynintanash caçhacuran. Allimshacujcunana chaytapis ashlliran. Magar ushyarirshi, jinallata jarguran. 12Chaura çhacrayuj juc uywaynintanash caçhacuran. Paytapis magar ushyariycurshi, jarguriran.›› 13‹‹Chaura çhacrayuj yarpaçhacuran. Yarpaçhacuriycurshi, niran: ‹Cuyay wamräta caçhacushaj. Paytaga manchapacunga› nir. 14Çhacrayujpa wamranta ricarshi, allimshacujcuna quiquin-puralla parlanacäriran: ‹Papäninga tagay wamrallanpaj llapan imancunatapis jaguinga. Chaymi wañurachishun. Chaura cay çhacra maquinchiçhüna canga› nir. 15Chaynuy nirshi, çhacrayujpa wamranta charipäcuran. Çhacranpita jargurcurshi, wañuycachiran. ‹‹Canan mä, willamay. Çhacrayuj cutimur, ¿imataraj ruranga chay çhacra runacunata? 16Chay çhacra runacunata wañurachinga. Çhacrantapis juctana allimshaycunga.›› Jesúspa shiminta wiyar, runacuna niran: ‹‹Chayta rurananchita Tayta Diosninchi ama camacächichunchu.›› 17Llapan runata ricapärir Jesús niran: ‹‹Chaura Tayta Diosninchipa shimin imapätaj niycan: ‹Wasi rurajcuna: ‹‹Cay rumi mana allichu›› nir wicapashantapis Tayta Diosninchi simintuta jallarachinanpaj çhurasha.› 18‹‹Wicapash rumiman pipis tacacur, ushyacanga. Runapa jananman rumi shicwar, nitiringa.›› 19Mayur cüracunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna wiyächipaycashanta tantiyacuriran. Chaymi Jesústa juclla chariyta munaran. Ichanga achcaj runa juturpaycaptin, runacunata manchacushpan mana chariranchu. 20Chaypis Jesústa charircur, Roma auturdäpa maquinman çhayachiyta munaran. Ichanga achäquita mana tariranchu. Chaymi achäqui ashijcunawan watgachiran alli-tucullar tapunanpaj. 21Achäquita ashijcuna Jesústa tapuran: ‹‹Tayta, alli shungu cashayquita musyä. Pitapis Tayta Diosninchipa shimillanta willapanqui. Llapan runata alli ricanqui. 22Chaymi tapucushayqui. ¿Mandaj Césarpaj jillayta çhurashuwanchuraj, manachuraj?›› nir. 23Achäquita ashipashanta musyashpan Jesús niran: 24‹‹Jillayniquita mä, ricachimay. Jillayçhu, ¿pipa liträtuntaj caycan? ¿Pipa jutintaj isquirbiraycan?›› Tapuptin, paycuna niran: ‹‹Mandaj Césarpa.›› 25Jesúsna niran: ‹‹Mandaj Césarpata Césarpaj çhuray. Tayta Diosninchipata Tayta Diosninchipaj çhuray.›› 26Achäqui ashijcuna ima rimapacuytapis mana camäpacuranchu. Runa ricay pantachiyta mana camäpacur: ‹‹Jesús allita riman, ¿au?›› nir upällacaycäriran. 27Chaypita waquin saduceu runacuna Jesúsman çhayaran. Paycuna yarpaj: ‹‹Wañushcuna mana cawaringapächu›› nir. Chaymi Jesústa niran: 28‹‹Tayta Jesús, Moiséspa shimin nin: ‹Runa wañucur warminta wawaynajllata jaguiptin, wañucuj runapa wauguillan biyüdanwan majachacanman. Mushuj majanwan wamrata tarishan wañucuj runanpa jutinta apanga.› 29Canan mä, tapucushayqui. Jançhis wauguish caran. Juc wauguish warmiwan majachacaran. Ichanga warminta mana mirachillarshi wañucuran. 30Chaura juc-caj wauguinnash chay warmiwan majachacaran. Paypis mana mirachillarshi wañucuran. 31Chay warmillawan majachacarcur-majachacarcur mana mirachillar, jançhis waugui wañucuran. 32Jipantaräshi warmipis wañucuran. 33Tayta, mä, willamay. Wañushanpita cawarcamur, chay warmi, ¿maygan wauguipa warmintaj canga jançhiswan majachacash caycar? ¿Llapanpa warminchuraj canga?›› 34Jesúsna niran: ‹‹Cay pachaçhu cawashancamalla runacuna majachacan. 35Tayta Diosninchi acracushan runacuna cawarimur, janaj pachaçhu mana majachacanganachu. 36Wañuymanpis yapay mana çhayanganachu. Cawarachishancunata wawanpana Tayta Diosninchi ricanga. Anjilcuna-jina mana ushyacangachu. 37Wañushcuna cawarinanta mayna Moisés musyachicuran. Isquirbishan libruçhu willamanchi. Shira-shiraçhu Tayta Diosninchi niran: ‹Moisés, unay auquilluyqui Abraham, Isaac, Jacob wañush carsi, cawaycan. Tayta Diosnin caycaptï, manchapacaycäman.› 38Cawaycajcunalla Tayta Diosninchita manchapacun; wañushcuna mana. Maquinçhu cawajcuna wañush carsi, cawaycan. 39Chaura waquin Moiséspa shiminta yaçhajcuna niran: ‹Tayta, allita rimashcanqui.› ›› 40Chaypita-pacha pipis mana tapuparanchu. 41Jesúsna niran: ‹‹¿Imanirtaj runacuna riman: ‹Washäcuj unay mandajninchi Davidpa willcan› nir? 42Salmos libruçhu quiquin David nin: ‹Tayta Diosninchi Washäcujnïta nisha: ‹‹Mandäshimänayquipaj dirïcha-caj lädüman jamacuy 43cunçharyuyquicunata pampaman çhuranäcaman. Nishayqui-nishayqui munashayquita rurachinquipaj.›› › 44‹‹¿Washäcuj, rasunpachuraj Davidpa willcallan canga? ¿Runapa wamranchuraj canga? Au, paypitam. Chaypis quiquin mandaj David manchapacur, Taytachacuycan.›› 45Llapan runapa ricay ñawinçhu purïshijnincunata Jesús niran: 46‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcunapa llupinpa ama aywanquichu. Paycuna alli-tucullar rucapäcushalla purin. Pï-maypis manchapacunanta munan. Shuntacäna wasiçhüpis, micupacuyçhüpis ñaupa-ñaupallaçhu jaman. 47Biyüdacunapa imancunatapis ushyapan. Jinarcur alli-tucur Tayta Diosninchita mañacuj-tucun. Chaypita Tayta Diosninchi sumaj ñacachinga.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\