Lucas 22

1Chay wichan Israel runacunapa ‹‹Libadüraynaj tanta›› nishan fiestan yaycaycämuran. Chay fiestata ricsij: ‹‹Pascua›› nir. 2Chay junajcuna mayur cüracunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna parlanacuran: ‹‹Jesústa pacayllapa wañurachishun›› nir. Runacunata manchacur, pacayllapa wañuchiyta munaran. 3Supayna Judas Iscariotita maquichacur yarpächiran Jesústa wañuyman jitarpunanpaj. Chaymi Jesúspa purïshijnin carsi, 4mayur cüraman, Tayta Diosninchipa wasinta täpajcunapa capitanninman aywaran: ‹‹Jesústa charïshishayqui›› nir. 5Chaura paycuna jatunpa cushicur: ‹‹Jillayta jushayqui›› niran. 6Chay junajpita-pacha charij-charijllana caycaran runa mana caycaptin mayçhüpis Jesústa charinanpaj. 7Pascua fiesta änir çhayamuran. Chay fiestaçhu Israel runacuna libadüraynaj tantata micuj. Acrashan cashnitapis pishtaj. 8Jesúsna Pedrutawan Juanta caçharan: ‹‹Mä, ayway. Pascua micuyta camaricamuy›› nir. 9Paycuna tapuran: ‹‹¿Mayçhütaj camaricamushaj?›› nir. 10Jesúsna niran: ‹‹Jerusalén marcaman çhayaptiqui, puyñullawan runa yacuta apaycajta ricanquipaj. 11Jipallanta aywanqui. Wasiman yaycuptin, wasiyujta ninqui: ‹Tayta Jesús caçhamasha. ¿Mayçhütäshi wasi jäcuycan purïshijnincunallawan Pascua micuyta micunanpaj?› 12Paynam camarishallata jäcuj altusninta ricachishunquipaj. Chayllaçhu pishijcunata camaricunqui.›› 13Chaynuy niptin, purïshijnincuna aywar, Jesúspa shiminman-tupu llapantapis tariran. Chayllaçhu Pascua micuyta camaricuran. 14Chacas-chacasna caçhancunawan micunanpaj Jesús jamacuycuran. 15Nircur niran: ‹‹Wañuy mana çhayapamaptillan, llapaniquiwan Pascua micuyta sumaj munashcä. 16Cananpita Pascua micuyta mana micushänachu. Llapanchita Tayta Diosninchi maquinman jishpichimaptinchiraj, yapay micushunpaj.›› 17Chaypita bïnuyuj cüpata aptacurcur niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Caçhancunatana niran: ‹‹Cay cüpallapita llapaniqui upuchinacuy. 18Sumaj tantiyacunquiman. Cananpita bïnuta mana upushänachu. Llapanchita Tayta Diosninchi maquinman jishpichimaptinchiraj, upushaj.›› 19Chaypita tantata aptacurcur, niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Jinarcur tantata paquircur-paquircur, aypuran: ‹‹Catay. Cay tanta quiquïmi caycä. Jamcuna-raycur wañuyman çhayashaj. Chaymi tantata paquipanacur, washänaj-raycur wañuyman çhayashäta yarparämanqui›› nir. 20Micuyta ushyarcur juc bïnuyuj cüpata aptacurcur, niran: ‹‹Cay bïnu yawarnïmi. Washänaj-raycur wañuyman çhayaptï, yawarnï jiçhanga. Yawarnïwanraj parlanacushanta juctana Tayta Diosninchi çharcucaycächin.›› 21‹‹Nuwanchiwan micujmi wañuyman jitarpamanga. 22Tayta Diosninchi caçhamasha. Quiquin camacächiptin, wañuyman çhayashaj shimin çharcucänanpaj. Jitarpamaj runam ichanga juyupa ñacanga.›› 23Chaura caçhancuna tapunacuran: ‹‹¿Mayganinchiraj wañuyman jitarpushun?›› nir. 24Chaypita Jesúspa caçhancuna mandaj cayta ashishpan quiquin-puralla piñanacuran. 25Chaymi Jesús niran: ‹‹Jäpa runacuna juc-niraj cawashanta musyanqui. Paycuna Tayta Diosninchita mana manchapacunchu. Mandajnincunapis ullgurcur-ullgurcur, nishan-nishan marca-masincunata imatapis rurachin. Pipis apärinanta mana munanchu. Alli-tucushpan pipis: ‹Llaquipäcuj runa› ninanta munan. 26Jamcunam ichanga chaynuy ama canquimanchu. Mayur runa carpis, ama mayur-tucunquimanchu. Mandaj carpis, llapanta yanapanquiman. 27Mä, tapucushayqui. Runacuna, ¿pitataj alli ñawinwan rican: mïsaçhu jamajtachu, micuy jaracujtachu? Mayur runa captin, mïsaçhu jamajta alli rican, ¿au? Chaypis nuwaga llapaniquita jarashcaj.›› 28‹‹Ñacapacuptïsi, jamcuna shacyächimashcanqui. Mana caçharaycamashcanquichu. 29Chaymi mandaj canäpaj Papänï çhuramashan-jina nuwapis mandaj canayquipaj çhurashayqui. 30Mandaj carga, jamarashäçhu jamachishayquipaj. Micushäçhu micunquipaj. Çhunca ishcaywan casta Israel-masiquicunatapis maquiquiman çhurashaj. Paycunata mandanquipaj.›› 31Chaypita Simón Pedruta Jesús niran: ‹‹Simónllau Simón, wiyacamashayquitapis, mana wiyacamashayquitapis llapaniquita mayur Supay musyapayta munaycäshunqui. Quiquin Tayta Diosninchita mañacusha musyapäshunayquipaj. 32Maquichacushunquipaj. Chaypis mayna Tayta Diosninchita mañacushcä maquinpita mana witicunayquipaj. Chaymi wanacurir, willacuj-masiquicunata shacyächinqui.›› 33Pedruna niran: ‹‹Tayta, wiçhgachishuptiquisi, wañuchishuptiquisi, mana imaysi jaguirishayquipächu.›› 34Jesúsna niran: ‹‹Pedro, mana ricsij tucumanquipächu. Gällu mana cantaptillan, quimsa cutiparaj wasguimanquipaj.›› 35Chaypita caçhancunata Jesús niran: ‹‹Ñaupata wallguiynajta, jipiynajta caçhäraj. ¿Imallasi pishishcashunquichu?›› Paycunana niran: ‹‹Mana imapis pishïmashachu.›› 36Jesúsna niran: ‹‹Cananmi ichanga camaricuy. Jillayniquita, jipiquita camaricuy. Cuchilluyqui mana captin punchuyquita ranticuycur, juc cuchilluta rantiy. 37Sumaj wiyamay. Nuwapaj Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹Juchaçhu arujta-jina runacuna ricanga.› Rimashan çhayamunanpaj wallcallana pishin.›› 38Caçhancunana niran: ‹‹Tayta, ishcay cuchilluta charaycä.›› Jesúsna niran: ‹‹Amana rimashunchu. Mana tantiyamanquichu.›› 39Chaypita imaypis aywashan-jina purïshijnincunawan-ima Ulïbus punta quinranman Jesús cuticuran. 40Pacharänanman çhayar, niran: ‹‹Mana wasguimänayquipaj Tayta Diosninchita mañacäriy.›› 41Carushman aywaycur jungurpacuycur, mañacuran: 42‹‹Papä, camacaptin, shuyarämaj ñacay ama çhayapämanmanchu. Jishpiyta munaptïsi, shungü munashan ama camacächunchu. Manchäga munashayquinuylla llapanpis caycullächun›› nir. 43(Llaquish mañacuycaptin anjil çhayarcur, Jesústa shacyächiran. 44Payga juyupa llaquicur, llapan shungunwan Tayta Diosninchita mañacuran. Jananpitapis yawar-jinaraj südaynin shuturan.) 45Mañacuyta ushyaycur, purïshijnincuna juturashanman cutiran. Paycuna llaquicuyllawan puñucäcuran. 46Chaymi niran: ‹‹¿Puñurcaycanquiçhim? Ricchapacuy. Mana wasguimänayquipaj Tayta Diosninchita mañacäriy.›› 47Jesús rimaycaptillan, purïshijnin cashpansi Judas çhayapuran achcaj runata pushacurcur. Jesústa wamayaj-tucur macallarcuran. 48Jesúsna niran: ‹‹Judas, ¿Tayta Diosninchipa caçhan caycaptïchu, wamayämaj tumpaylla wañuyman jitarpaycamanqui?›› 49Charinanta musyar, purïshijnincuna niran: ‹‹Tayta Jesús, ¿cuchilluwanchu washäcushun?›› 50Chaynuy nir jucnin mayur cürapa uywayninpa dirïchicaj rinrinta rugupariran. 51Jesúsna niran: ‹‹Ama ruraychu.›› Jinarcur runapa rinrinta yataycullar, allchacärachiran. 52Jesústa charij aywarunaj mayur cüracuna, Tayta Diosninchipa wasinta täpajcuna, mayur runacuna. Paycunata Jesús niran: ‹‹¿Imatataj yarpanqui? ¿Suwa cashätachu? ¿Imanirtaj jiruyquiwan-jiruyquiwan, cuchilluyquiwan-cuchilluyquiwan shamushcanqui? 53Waran-waran Tayta Diosninchipa wasinçhu ricamashcanqui. ¿Imanirtaj mana charimashcanquichu? ¿Imanirtaj supay purishan üra shamushcanqui? Supay shacyächishuptiqui munashanta rurar, shamushcanqui. Chaypis Tayta Diosninchiraj llapanta camacächisha.›› 54Jesústa charircur, mayur cürapa wasinman aparan. Caru jipallanta Pedrupis aywaran. 55Waquin runacuna cürapa wasinman çhayar sawan rurinçhu ninata ratarcachir, mashacuycaran. Pedrupis mashacuycaran. 56Mashacuycajta ricapärir, cürapa uywaynin jipash niran: ‹‹Cay runapis Jesúswan purij runa.›› 57Pedrum ichanga wasguiran: ‹‹Mana ricsïchu›› nir. 58Mayllanta juc runapis Pedruta ricar, wiyächipaypa niran: ‹‹Jampis Jesústa purïshishcanqui, ¿au?›› Pedruna niran: ‹‹Mana.›› 59Chaypita mana aycällatasi juc runapis niran: ‹‹Cay runa Galilea marca runam, ¿au? Jesúswan purish canga.›› 60Pedruna yapay wasguiran: ‹‹Mana. Imatash rimacullanquipis›› nir. Rimaycaptillan, gällu cantariycuran. 61Jesúsna ticrarcur, Pedruta ricäriran. Ricäriptin, Pedro yarpäriran: ‹‹Mana ricsij tucumanquipächu. Gällu manaraj cantaptillan, quimsa cutipa wasguimanquipaj›› nishanta. 62Tayta Jesúspa shiminta yarpärir sawan wajtaman llucshiycur, llaquicuywan juyupa wagaran. 63Täpaj runacuna Jesústa pucllacur ushyaran. Wascaran. 64Ñawinta chaparcur, magar ushyaran: ‹‹¿Pï magashushayquitapis musyanquichu?›› nir. 65Tucuyta ashllir ushyaran. 66Pacha wararcuptin, mayur runacuna, mayur cüracuna, Moiséspa shiminta yaçhajcuna jutucaran. Mayur Israel runacunapa sisyunninman Jesústa aparan. 67Paycuna Jesústa tapuran: ‹‹Mä, willamay. ¿Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcujchu canqui?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹ ‹Au. Nuwa caycä› niptïsi, mana çhasquicamanquimanchu. 68Imallata tapuptijsi, mana willamanquimanchu. 69Imata yarpaptiquisi, Tayta Diosninchi caçhamasha. Cananpita Munayniyuj Tayta Diosninchipa dirïcha-caj lädunçhu jamashaj mandäshinäpaj.›› 70Jesúspa shiminta wiyar, llapan ullgucäcuran: ‹‹¿Jamchush Tayta Diosninchipa Wawan canqui?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Rasullanta rimashcanqui.›› 71Paycunana niran: ‹‹Tistïguta ama ashishunnachu. Wañuchinanchipaj quiquinpa shimillan jitarpuycusha. Shiminpita musyanchi Tayta Diosninchita apärishanta .››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\