Lucas 23

1Jinarcur mayur Israel runacuna Jesústa aparan mandaj Pilatuman. 2Dispächunman çhayachir, niran: ‹‹Cay runa marca-masïcunatash shimiyaycan Roma auturdäcunata ticrapunanpaj. Mandaj Césarpaj jillayta çhuranantapis manash munanchu. Mandaj carshi, quiquinpa maquinçhu purichimäshun. Washämänanchipäshi cargunman Tayta Diosninchi çhurasha.›› 3Mandaj Pilato Jesústa tapuran: ‹‹¿Rasunpachu Israel runacunapa mandajnin canqui?›› nir. Jesúsna niran: ‹‹Quiquiqui rimashcanqui.›› 4Mayur cüracunatawan llapan runata mandaj Pilato niran: ‹‹Tantiyaptï, cay runa mana juchallicushachu.›› 5Paycunam ichanga niran: ‹‹Rasunpa, llapan Judea runata shimiyaycan. Galilea quinranpita-pachash jallaycamusha. Cayçhüpis shimiyaycashash.›› 6Chaura mandaj Pilato tapuran: ‹‹¿Cay runa rasunpachu Galilea quinranpita?›› nir. 7Galilea runa cashanta willaptin, mandaj Herodesman Jesústa apachiran. Mandaj Herodesga Galilea marcapa mandajnin caycar, chay junajcuna Jerusalén marcaçhu caycaran. 8Jesústa çhayachiptin, mandaj Herodes sumaj cushicuran. Unaypita-pacha willapanta mayar, Jesúswan tincuyta munaran. Runacuna willash caran: ‹‹Jesús jishyaçhucunata allchacaycächin. Supaycunata jargun. Wañushcunatasi cawarachin. Tayta Diosninchi camacächiptinshi, llapanta ruraycan›› nir. Chaynuy willaptin, mandaj Herodespis imatapis ricayta munaran. 9Chaymi tucuy-tucuyta Jesústa tapuran. Jesúsmi ichanga imatapis mana rimacuranchu. 10Mana rimacuptinsi, mayur cüracunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna tucuy-tucuypita tumpaycaran. 11Mandaj Herodespis, murucuncunapis Jesústa pampaman çhuraran. Asipänan cashpan jatun auturdäpa achic-achicyaycaj müdananta ushtuparan. Jinarcur mandaj Pilatupa dispächunman cutichiran. 12Chay junaj mandaj Herodeswan mandaj Pilato chiquinacuycashançhu allina ricanacuran. 13Mandaj Pilatuna mayur cüracunata, mayur runacunata, pampa runacunata jayachiran. 14Jinarcur niran: ‹‹Jamcuna: ‹Roma auturdäcunata ticrapunanchipaj shimiyasha› niptiquisi, juchanta mana tarïchu. Ricay ñawiquiçhu sumaj tapurpis, llutan rurashanta mana tarïchu. 15Mandaj Herodespis juchallicushanta mana tarishachu. Chaymi dispächüman cutichimusha. Canan cay runa juchata mana aparicushanta musyanchi. Wañuchinanchipäpis achäqui mana canchu. 16- 17Chaymi sumaj wascariycullar, caçhariycushaj.›› 18Mandaj Pilatupa shiminta wiyar, llapan runa juc shimillawan japariran: ‹‹Barrabásta caçhariy. Jesústam ichanga wañuchiy›› nir. 19Barrabásga Jerusalén marcaçhu auturdäcunata ticrapushanpita, wañuchicushanpita wiçhgaraycaran. 20Mandaj Pilato Jesústa caçhariycuyta munar, runacunata yapay parlaparan. 21Runacunam ichanga japarpaycaran: ‹‹Jesústa rusçhu wañuchicächun. Rusçhu wañuchicächun.›› 22Mandaj Pilato yapaypis niran: ‹‹¿Llutantatächu rurasha wañuchinäpaj? Wañuchinanchipaj juchallicushanta mana tarïchu. Chaymi sumaj wascariycullar, caçhariycushaj.›› 23Runacuna llapan shungunwan japarparan: ‹‹Rusçhu wañuchicächun›› nir. 24Japarpaycällar, mandaj Pilatuta aunichiran. 25Aunichiptin, ticrapuj captinsi, wañuchicuj captinsi, mañacushannuylla Barrabásta caçhariycuran. Jesústam ichanga rusçhu wañuchinanpaj caçhapaycuran. 26Jesústa wañuchinanpaj apaycashançhu Cirene marcapita Simónwan tincuran. Payga çhacrapita cutiycaran. Charircur, Simónwan murucucuna rusta matancachiran. Jesúspa jipallanta rusnin matancash aywaran. 27Ricäcujcunapis chay-chicajmi aywaran. Waquin warmicuna llaquicuywan atar aywaran. 28Wagajta ricar, Jesús niran: ‹‹Jerusalén warmicuna, nuwapaj ama wagaychu. Manchäga quiquiquicunapaj, wamrayquicunapaj waganquiman. 29Chigaypa ñacay çhayamungapaj. Chaymi runacuna ninga: ‹Ima alliraj waquin warmicuna wawata mana tariranchu. Mana jishyacuranchu. Chuchunanpäpis wamran mana caranchu.› 30Juyupa ñacay çhayamuptin juclla wañucuriyta munar, llapan runa ningapaj: ‹Chagacunallasi nitiycamanman. Juçhucunallapis ushyaramanman.› 31Mä, wiyacäriy. Juchaynaj caycaptï runacuna ñacaycächimaptin, ¿imanuyraj Tayta Diosninchi juchallaçhu aruj runacunata ñacachinga?›› 32Jesústa wañuchinanpaj apaycar, ishcaj juyu runatapis wañuchinanpaj apaycaran. 33‹‹Calabïra›› nishan pataman çhayar, murucucuna rusman Jesústa läbaran. Juyucunatapis jucninta dirïcha-caj lädunman, jucnintana isquirda-caj lädunman läbaran. 34(Rusçhu läbaraycashançhu Jesús niran: ‹‹Papä, cay runacunapa juchanta jungaycullay, ari. Mana musyayninwan rurashanta ama yarparaychu.››) Chaypita murucucuna surtita jitaran Jesúspa müdananta mayganinpis apacunanpaj. 35Runacuna imata rurashantapis llapanta ricaparan. Mayur runacuna Jesústa pampaman çhurar niran: ‹‹Waquin runacunata cawarachishash. Washäcuj cananpaj Tayta Diosninchi acracushan captin, quiquillan ruspita mä, yarpamuchun›› nir. 36Murucucunapis Jesústa pampaman çhuraran. Shigui bïnuta upuchir, niran: 37‹‹Israel runacunapa mandajnin car, wañuypita mä, jishpiy.›› 38Rus janançhüna isquirbiraycaran: ‹‹Cayga Israel runacunapa mandajnin›› nir. 39Lädunçhu läbaraj runapis jucnin Jesústa ashlliran: ‹‹Washäcuj car, ruspita mä, jishpiy. Nuwacunatapis jishpichimanquiman›› nir. 40Juc-cajläninçhu läbarajmi ichanga jucninta piñacuran: ‹‹Quimsaninchita wañuycächimanchi. Chaypis, ¿Tayta Diosninchita manachu manchapacunqui? 41Nuwanchita juchanchipita wañuycächimanchi. Jesúsmi ichanga ima juchatapis mana aparicushachu›› nir. 42Jinarcur Jesústa niran: ‹‹Tayta, llapan runata maquiquiçhu purichir, nuwatapis ama jungamanquichu, ari.›› 43Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Canan junajmi Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayashun. Alli cawayçhu juyäshunpaj.›› 44Lasdüsipita mallwaycaman pacha chacacäcuran. 45Intipis wañucäcuran. Tayta Diosninchipa wasinçhu chaparaj bayïtapis pullanpa callacäcuran. 46Jesúsna sumaj japariran: ‹‹Papä, almallä maquiquiçhu caycan›› nir. Chaynuy nir wañucäcuran. 47Chayta ricar, murucucunapa capitannin Tayta Diosninchita alliman çhuraran: ‹‹Cay runa rasunpa juchaynaj casha›› nir. 48Ricaj runacuna jatunpa llaquish wasinman-caman cuticäriran: ‹‹Llutanta rurashcanchi›› nir. 49Jesúswan yaçhänacushancunam ichanga carullaçhu içhirpaycaran. Galilea marcapita purïshij warmicunapis ricaparcaycaran. 50- 51Judea quinran Arimatea marcaçhu José tiyaran. Payga alli runa caran. Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurar cawaj. Paypa maquinçhu cawayta yarparpis, sumaj manchapacuj. Mayur Israel runa caycarsi Jesústa wañuchinanpaj parlanacuptin, mana auniranchu. 52Chaymi mandaj Pilatuman aywar, José niran: ‹‹Jesúspa ayanta apacushaj pampachicunäpaj.›› 53Mandaj Pilato aunircuptin, ruspita ayata yarpuchiran. Jinarcur bayïtawan piturcur, uçhcu rurinman pampaycuran. Chay uçhcuman pipis mana pampacusharächu. 54Pampacushan junaj runacuna camaricuycaran diyawarda captin, warannin jamananpaj. 55Galilea warmicunapis Joséta aywäshiran Jesústa pampajta ricananpaj. Mayninman pampashantapis sumaj ricaparan. 56Jinarcur wasinman cutiycur, aya jananman jaycunanpaj pirjümicunata camaricuran. Chaypis diyawarda captin, mana aparanchu. Manchäga Moiséspa shiminta wiyacur, jamaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\