Lucas 24

1Dumingu warariycaptillan, warmicuna pirjümin apacurcur, Jesús pamparashanman aywaran. 2Çhayaptin, chaparaj rumi witiraycajta tariran. 3Pamparashan uçhcuman yaycurir, ayata mana tariranchu. 4Warmicuna ima yarpaçhacuytapis mana camäpacuranchu. Niycaptin ishcaj runa müdananpis achic-achicyaycar, ricaripuran. 5Manchacuywan uysuraycaptin, ricaripushan runa niran: ‹‹¿Pitataj ashiycanqui? Cawaj runa wañushcunapa çhaupinçhu mana canchu. 6Ashishayqui runa mana cayçhüchu caycan. Manchäga cawarishana. Galilea marcaçhu caycällar, 7nishurayqui: ‹Tayta Diosninchi caçhamash captinsi, juchaçhu arujcunapa maquinman runacuna çhayachimanga. Rusçhu wañuchimanga. Wañuchimaptinsi, quimsa junajta cawarimushaj.› ›› 8Chayta wiyar, warmicuna Jesúspa shiminta yarpäriran. 9Chaymi pamparashanpita cutircur, çhunca jucwan caçhacunatawan waquin purïshijnincunatapis llapallanta willaran. 10Willacuj warmicuna caran Magdalena María, Juana, Santiagupa maman María, waquin warmicunapis. 11Warmicuna willacuptin, caçhacuna mana riguiranchu: ‹‹Jinam rimacurcaycan›› nir. 12Waquin mana riguiptinsi, Jesús pamparashanman Pedro aywacullaran. Maçhay rurinman watgaycur, pitushan bayïta juturaycajllata ricaran. Chaura yarpaçhacuycar wasipa cuticuran. 13Chay junajlla Jesúspa ishcaj purïshijnincuna Jerusalén marcapita Emaús marcaman aywaycaran. Jerusalén marcapita Emaús marcaman ishcay üra puriylla caran. 14Imapis cashancunata rimaräcur aywaycaptin, 15quiquin Jesús tariparcur aywäshiran. 16Paycunam ichanga mana ricsiranchu. 17Jesúsna tapuriran: ‹‹¿Imatataj rimarcaycanqui?›› nir. Chaura llaquish içhicaycäriran. 18Cleofás jutiyuj runana Jesústa tapuran: ‹‹¿Jerusalén marcaçhu pacharaycar, imatapis mana musyanquichu? ¿Janyancuna ima cashantapis manachu mayashcanqui?›› nir. 19Jesúsna tapuran: ‹‹¿Imataj casha?›› nir. Paycuna niran: ‹‹Nazaret marca Jesústa wañuycachisha. Payga Tayta Diosninchipa willacujnin car, sumaj willapäcuran. Jishyaçhucunatapis allchacächiran. Supaycunatapis jarguran. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis, runa-masincunapa ricay ñawinçhüpis alli cawaran. 20- 21Israel marca-masintï payman yupachicuycarä: ‹Jäpa runacunapa maquinpita Jesús jishpichimäshun› nir. Chaypis marcanchipa mayur cürancunawan mayur runacuna rusçhu wañuycachisha. Wañuycachishanpis cananwan quimsa junajna. 22‹‹Jananmanpis chaca-chacalla Jesús pamparashanman aywaj warmicuna cutircamur manchachimasha. 23Jesúspa ayanta manash tarishachu. Ricariparcurshi, anjilcuna nisha: ‹Jesús cawaycan.› 24Warmicuna willacuptin, waquinnï aywasha. Çhayaptin, änirshi Jesúspa ayan mana carannachu. Quiquin Jesústapis manash ricarannachu.›› 25Jesúsna niran: ‹‹¿Upa-jina tantiyacuyta manachu atipanqui? ¿Unay willacujcunapa shimin shunguyquiman manachu çhayaran? 26¿Manachu musyarayqui Washäcuj ñacariycurraj Tayta Diosninchipa achic-achicyaycaj wasinman cutinanta?›› 27Washäcuj cashanta tantiyacunanpaj Tayta Diosninchipa shiminta ima-imapis isquirbirashanta Jesús sumaj willaparan. Moisés isquirbishanpita unay willacujcuna isquirbishanwancaman tantiyachicuran. 28Emaús marcaman çhayaycar, Jesús ñaupacuran. 29Ñaupacuyta camaycuptin, paycuna niran: ‹‹Ama aywacuychu. Pachapis chacanaycan. Cayllaçhu pachacushun.›› Chaynuy niptin, Jesús auniran. Paycunawan pachacuran. 30Micunanpaj jamaraycashançhu tantata aptarcur, Jesús niran: ‹‹Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.›› Jinarcur paquircur-paquircur aypuran. 31Chayraj ishcaj purïshijnincuna Jesús cashanta tantiyacuriran. Jesúsmi ichanga illaricäcuran. 32Chaura quiquin-pura ninacäriran: ‹‹Parlaräcur aywäshimaptinchi, Tayta Diosninchipa shimin isquirbirajta willapämaptinchi, ¿manachu shungunchisi shacya-shacyalla ricacuran?›› 33Chaymi Jerusalén marcaman juclla cuticäriran. Çhayar, çhunca jucwan caçhacunapis, waquin purïshijcunapis juturpaycajta tariran. 34Juturpajcunapis niran: ‹‹Nuwacunapis Tayta Jesús rasunpa cawarishanta musyäna. Simón Pedrutapis ricaripusha.›› 35Chaura Emaús marcapita cutijcunapis aywäshishanta willaran: ‹‹Jesúswan caminuçhu tincushcä. Ichanga tantata paquiriptinraj tantiyacärishcä›› nir. 36Emaús marcapita cutijcuna rimaycaptillanraj, llapanpa çhaupinçhu Jesús ricacuran. (Nircur niran: ‹‹Allilla juyaycullay, ari.››) 37Chaura llapan mancharicäcuran: ‹‹Almata-imataçhi ricaycanchi›› nir. 38Jesúsmi ichanga niran: ‹‹¿Imanirtaj mancharinqui? ¿Imanirtaj llutäpacuycanqui? 39Almaga aychaynaj, tulluynaj. Nuwam ichanga aychayuj, tulluyuj caycä. Maquï çhaquïta sumaj ricay. Rasunpa musyanayquipaj mä, yataycamay. Quiquïmi caycä.›› 40(Chaynuy nir çhaquintawan maquinta ricachiran.) 41Llapan juturajcunawan purïshijnincuna sumaj cushicuran. Chaypis tantiyacuyta mana atiparanchu. Chaymi Jesús niran: ‹‹¿Imallapis micunanchipaj caycanchu?›› 42Chaura cancash piscäduta jararan. (Abïjapa mishquintapis jararan.) 43Jaraptin, llapanpa ricay ñawinçhu micuran. 44Micucurcur, niran: ‹‹Unay willaparaj: ‹Nuwapaj Tayta Diosninchipa shimin rimashan llapanmi çharcucänan. Moisés isquirbishançhüpis, unay willacujcuna isquirbishançhüpis, Salmos isquirbishançhüpis nuwapaj riman› nir.›› 45Chaypita sumaj tantiyachir niran: 46‹‹Tayta Diosninchipa shimin isquirbirashançhu nin: ‹Washäcuj ñacar, wañuyman çhayanga. Quimsa junajta cawaringa. 47Nuwapita chay-tucuy marcaçhu willapäcunga. Shimïta wiyacur pipis wanacuptinga, llapan juchanta Tayta Diosninchi jungaycur alli ñawinwanna ricanga.› Chaymi jamcunapis willapäcur purir, Jerusalén marcapita-pacha jallarinqui. 48May marcaçhüpis ricamashayquita, wiyamashayquita willapäcunqui. 49Chaypis Jerusalén marcapita ama llucshinquirächu. Papänï aunishan-jina Espíritu Santuta caçhamushaj shacyächishunayquipaj.›› 50Chaypita llapan purïshijnincunata Betania marcapa Jesús pusharan. Maquinta jugarcur, mañacuran: ‹‹Taytallau Tayta, llapanta alli ñawiquiwan ricaycullay, ari. Llapallançhu yanapaycullay.›› 51Mañacuycashallançhu aywacuran. (Janaj pachaman Jesústa apacuran. 52Apacuptin purïshijnincuna jungurpacuycur, Jesústa manchapacuran.) Jinarcur Jerusalén marcaman cushishalla cuticäriran. 53Chayçhu waran-waran Tayta Diosninchipa wasillançhu Tayta Diosninchita alliman çhuraran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\