Lucas 3

1- 2Ushyachicuj Juan chunyaj pachaçhu tiyashan wichan çhunca pichgawan (15) watana llapan Roma marcacunata Tiberio César mandaycaran. Paymi Judea marcacunata Poncio Pilatupa maquinman çhuraran. Galilea marcatana Herodespa maquinman çhuraran. Itureawan Traconítide marcatana Herodespa wauguin Felipupa maquinman çhuraran. Abilene marcatana Lisaniaspa maquinman çhuraran. Israel runacunana Anáspawan Caifáspa maquinçhu cawaran. Paycuna Jerusalén marcaçhu mayur cüra caran. Chay wichan Zacaríaspa wamran Juanta Tayta Diosninchi niran: ‹‹Shimïta willacamuy.›› 3Chaymi Jordán mayu quinrançhu Juan anyapäcuran: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminta wiyacäriy. Juchapita wanacäriy. Ushyacäriy. Chayrämi Tayta Diosninchi llapan juchayquita junganga›› nir. 4Anyapäcuran unay willacuj Isaíaspa shimin çharcucänanpaj. Payga unayna niran: ‹‹Chunyajçhu juc runa jayacuypa willacuycan: ‹Taytanchi shamunanpaj camaricuy. Caminuta pichay. Wicsu caminucunatapis allchay. 5Mana camaricurga, rajra-rajra-jina caycanqui. Punta-punta-jina caycanqui. Wicsu-wicsu caminu-jina caycanqui. Chaymi llapan juchapita wanacäriy. 6Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcujta llapan runa ricanga. Washäcujga jishpichimäshun› nir.›› 7Ushyacuj çhayajcunata Juan niran: ‹‹Supaypa wawancuna, ushyacurpis juchallaçhu aruptiqui, Tayta Diosninchi ñacachishunquipaj. Mana jishpinquipächu. 8Wanacushayqui musyacänanpaj Tayta Diosninchita manchapacur allillata rurar caway. Ama chapacunquichu: ‹Israelcunata Abrahampa willcan cashanchipita Tayta Diosninchi alli ricamanchi› nir. Abrahampa willcan cananpäga Tayta Diosninchi rumitapis ticrarachinman wiyacuj cananpaj. 9Ushyacurpis juchapita mana wanacuptiqui, Tayta Diosninchipis jargurishunquipaj. Yüratapis mana sumaj wayuptin, jächawan muturij-muturijllana shuyaranchi. Muturir, ninaman jaycurinchi.›› 10Chaura runacuna Juanta tapuran: ‹‹¿Imatataj ruräman?›› nir. 11Tapuptin, Juan niran: ‹‹Ishcay janapay müdanayqui captin, juc-cajta pishipacujta juycunquiman. Micuy captin, ashijta tarichinquiman.›› 12Roma marcapa mandajninpaj jillayta shuntajcunapis tapucuran: ‹‹Tayta, ¿imatataj ruräman?›› nir. 13Juanna niran: ‹‹Aycatapis shuntanayquipaj nishallanta shuntanquiman.›› 14Waquin murucucunapis tapucuran: ‹‹¿Imatataj ruräman?›› nir. Juanna niran: ‹‹Jillayta jurgunayqui cashallan runacunata ama manchachinquichu. Pitapis ama tumpanquichu. Mandajniqui pägashushallayquita aypächicunqui.›› 15Runacuna shungullançhu yarpaçhacuycaran: ‹‹Juanga Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcujçhi canga, ¿au?›› nir. 16Chaymi Juan niran: ‹‹Mana Washäcujchu cä. Nuwa yacullawan ushyachicuycä wanacushayqui musyacänanpaj. Washäcujmi ichanga Espíritu Santuwanpis, ninawanpis ushyachishunquipaj. Payga munayniyuj. Llanguinta llushtipuyllatapis manchapacü. 17Wanacujcunata alli ñawinwan Tayta Diosninchi rican. Juchaçhu arujcunatam ichanga mana upij ninaman jaycuringa. Sumaj tantiyacärinquiman. Rïguta wapyarpis, punshanta ruparachin. Muruntam ichanga wasinman shuntacun.›› 18Ushyachicuj Juan Tayta Diosninchipa shiminta sumaj willapäcuran. Runacunata tucuy-jinanpa shacyächiran. 19Mandaj Herodestam ichanga sumaj piñacuran wauguin Felipupa warmin Herodíasta jiçhushanpita, juchallaçhu arushanpita. 20Piñacuptin, mandaj Herodes Juanta wiçhgachiran. Wiçhgachir, jucha aparicushanpa jananmanpis mastaraj juchata aparicuran. 21Mandaj Herodes manaraj wiçhgachiptillan, runacunata ushyaycächishançhu Jesústapis Juan ushyachiran. Ushyacuriycur, Jesús Tayta Diosninchita mañacuycaran. Niycaptillan, janaj pacha quiçhacäcamuran. 22Espíritu Santu paluma-niraj Jesúsman çhayamuran. Janaj pachapita nimuran: ‹‹Cuyay Wawämi canqui. Shungüman sumaj tincunqui.›› 23Quimsa çhunca (30) watata aywaycashançhüraj Tayta Diosninchipa shiminta willapäcuyta Jesús jallaycuran. Runacuna yarparan: ‹‹Jesúsga Josépa wamran canga›› nir. Josépa papänin caran Helí. 24Helípa papäninna caran Matat. Matatpa papäninna caran Leví. Levípa papäninna caran Melquí. Melquípa papäninna caran Janaí. Janaípa papäninna caran José. 25Josépa papäninna caran Matatías. Matatíaspa papäninna caran Amós. Amóspa papäninna caran Nahúm. Nahúmpa papäninna caran Eslí. Eslípa papäninna caran Nagai. 26Nagaipa papäninna caran Maat. Maatpa papäninna caran Matatías. Matatíaspa papäninna caran Semeí. Semeípa papäninna caran José. Josépa papäninna caran Judá. 27Judápa papäninna caran Joanán. Joanánpa papäninna caran Resí. Resípa papäninna caran Zorobabel. Zorobabelpa papäninna caran Salatiel. Salatielpa papäninna caran Nerib. 28Neribpa papäninna caran Melquí. Melquípa papäninna caran Adí. Adípa papäninna caran Koram. Korampa papäninna caran Elmada. Elmadapa papäninna caran Er. 29Erpa papäninna caran Jesús. Jesúspa papäninna Eliecer. Eliecerpa papäninna caran Jarim. Jarimpa papäninna caran Matat. 30Matatpa papäninna caran Leví. Levípa papäninna caran Simeón. Simeónpa papäninna caran Judá. Judápa papäninna caran José. Josépa papäninna caran Jonán. Jonánpa papäninna caran Eliaquim. 31Eliaquimpa papäninna caran Milea. Mileapa papäninna caran Mená. Menápa papäninna caran Matatá. Matatápa papäninna caran Natán. 32Natánpa papäninna caran David. Davidpa papäninna caran Jesé. Jesépa papäninna caran Obed. Obedpa papäninna caran Booz. Boozpa papäninna caran Salomón. Salomónpa papäninna caran Najasón. 33Najasónpa papäninna caran Aminadab. Aminadabpa papäninna caran Admín. Admínpa papäninna caran Arní. Arnípa papäninna caran Esrón. Hesrónpa papäninna caran Farés. Faréspa papäninna caran Judá. 34Judápa papäninna caran Jacob. Jacobpa papäninna caran Isaac. Isaacpa papäninna caran Abraham. Abrahampa papäninna caran Tara. Tarapa papäninna caran Najor. 35Najorpa papäninna caran Seruc. Serucpa papäninna caran Ragau. Ragaupa papäninna caran Falec. Falecpa papäninna caran Eber. Eberpa papäninna caran Sala. 36Salapa papäninna caran Cainam. Cainampa papäninna caran Arfaxad. Arfaxadpa papäninna caran Sem. Sempa papäninna caran Noé. Noépa papäninna caran Lamec. 37Lamecpa papäninna caran Matusalén. Matusalénpa papäninna caran Henoc. Henocpa papäninna caran Jared. Jaredpa papäninna caran Malaleel. Malaleelpa papäninna caran Cainam. 38Cainampa papäninna caran Enós. Enóspa papäninna caran Set. Setpa papäninna caran Adán. Adánta Tayta Diosninchi camaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\