Lucas 6

1Juc diyawarda junaj rïgu puguraycaj cantunpa purïshijnincunawan Jesús aywaycaran. Purïshijnincunaga rïguta shipircur-shipircur cupacaçhärir, uçhuran. 2Waquin fariseucuna tapuran: ‹‹¿Imanirtaj diyawardaçhu rïguta cupacaçharcaycan? Diyawardaçhu Tayta Diosninchipa shiminta çharcur, mana arunchichu›› nir. 3Chaura Jesús niran: ‹‹¿Auquillunchi David imata rurashantapis manachu musyanqui? Tayta Diosninchipa shiminta liguiycarsi, ¿yargaywan David imata rurashantapis manachu tantiyacushcanqui? 4Yargay chariptin Tayta Diosninchipa wasinman yaycurir, jarashan tantanta micuran. Cüracunalla micunan caycaptinsi, yanaguincunawanraj David micupäcuran. 5Tayta Diosninchi caçhamasha. Chaymi diyawardapis maquïçhu caycan. Diyawardaçhu runa imata rurananpäpis, imata miçhänäpäpis maquïçhümi caycan.›› 6Juc junajpis diyawardaçhu shuntacäna wasiman aywarcur, Jesús willapäcuran. Dirïcha-caj maquin wañush runapis caycaran. 7Fariseucunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna achäquita ashishpan ricapaycaran: ‹‹¿Diyawarda caycaptin, maquin wañush runata mä, allchacächingachush? Allchacächiptinga, chaylla achäqui canga›› nir. 8Fariseucunapa shungunta musyar, maquin wañush runatana Jesús niran: ‹‹Llapan ricashunayquipaj içhiy.›› Maquin wañush runa änir llapan ricananpaj içhiran. 9Jinarcur Jesús niran: ‹‹Taytacuna, tapucushayqui. Diyawarda captinsi, ¿allitachu, llutantachu rurashuwan? ¿Washäshuwanchu? ¿‹Wañucuchun› nishuwanchu?›› 10Llapanman ricärir, maquin wañush runatana Jesús niran: ‹‹Maquiquita chutapacuy.›› Chutapacuriptin, maquin allchacäcuran. 11Diyawardaçhu allchacächishanta ricaycur, fariseucuna ullgucarcäriran. Jesústa wañurachinanpaj parlanacuran. 12Chay wichan Jesús aywaran puntaman Tayta Diosninchita mañacuj. Warayllata Tayta Diosninchita mañacuran. 13Pacha wararcuptin, purïshijnincunata shuntaran. Llapanta shuntaycur, çhunca ishcaywanta (12) acracuran caçhacunanpaj. Paycunata jutichaparan: ‹‹Caçhacuna›› nir. 14Caçhananpaj acracuran: ‹‹Pedro›› nishan Simónta, Simónpa wauguin Andrésta, Santiaguta, Juanta, Felipita, Bartolomíta, 15Mateuta, Tomásta, Alfeupa wamran Santiaguta, ‹‹Marcanpaj nanachicuj›› nishan Simónta, 16Santiagupa wauguin Judasta, Judas Iscariotita. Judas Iscariote Jesústa wañuyman jitarpuran. 17Puntapita pampaman yarpurcur, caçhancunallawan Jesús içhicaycäriran. Chayçhu waquin purïshijnincunapis, Judea quinran runacunapis, jinan Jerusalén runacunapis, lamar cantunçhu tiyaj Tiro runacunapis, Sidón runacunapis juturpaycaran. 18Llapan juturpaycaran Jesúspa shiminta wiyananpaj. Jishyaçhucunatapis apamuran allchacächinanta munar. Jesús llapanta allchacächiran. Supay pucllacushan runacunatapis allchacächiran. 19Chaymi pï-maypis Jesústa yatarcuyta munaj. Payga munayninwan llapanta allchacächiran. 20Purïshijnincunata ricapärir, Jesús niran: ‹‹Pishipacujcuna, cushicärinquiman. Tayta Diosninchi yanapaycäshunqui. Maquinçhu cawaycächishunqui. 21‹‹Pishipacujcuna, cushicärinquiman. Maquinçhu Tayta Diosninchi purichishunqui. Yargayçhu cawajcuna, cushicärinquiman. Shunguyqui munashantapis tarichishunqui. ‹‹Llaquish cawajcuna, cushicärinquiman. Tayta Diosninchi yanapaycäshunqui. Cushishalla cawachishunquipaj. 22‹‹Wiyacamashayqui-janan runacuna chiquishuptiquisi, ashllishuptiquisi, ricayta mana munashuptiquisi, cushicärinquiman. Nuwatapis runacuna chiquimasha Tayta Diosninchi caçhamash caycaptinsi. 23Imata rurashuptiquisi, sumaj cushicärinquiman. Tayta Diosninchi alli cawayta shuyaraycächishunqui. Unay willacujnincunata alli cawayta tarichishan-jina tarichishunquipaj. Chay wichanpis marca-masiquicuna unay willacujcunata juyupa ñacachiran.›› 24Waquin runacunatam ichanga Jesús niran: ‹‹Puchuy-puchuy janançhu cawajcuna, llaquicärinquiman. Ñacayman Tayta Diosninchi çhayachishunquipaj. Cay pachaçhu alli cawayta mayna tarishcanqui. 25‹‹Micuy janançhu cawajcuna, llaquicärinquiman. Yargayman Tayta Diosninchi çhayachishunquipaj. ‹‹Asicaçhar cawajcuna, llaquinacärinquiman. Ñacayman Tayta Diosninchi çhayachishunquipaj. Atayparaj waganquipaj. 26‹‹Alli ricash cayllata ashijcuna, llaquicärinquiman. Ñacayman Tayta Diosninchi çhayachishunquipaj. Unay wichanpis llutan willacujcunata alli ricash cayllata ashiptin, marca-masiquicuna llapanmi alli ricaran.›› 27Purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Shimïta sumaj wiyacunquiman. Runacuna chiquipäshuptiquisi, llaquipanquiman. Alli ñawiquiwan ricar, yanapanquiman. 28Chapata rurashuptiquisi, Tayta Diosninchita mañacapunqui. Chiquishuptiquisi, mañacapunqui. 29Juc-caj jajllayquiçhu lajyashuptiqui, juc-cajlätana camapunqui. Punchuyquita jiçhushuptiqui, camsayquitapis jaguipaycunquiman. 30Imatapis mañacushuptiqui, tarichinquiman. Jiçhushuptiqui, cutichishunayquita ama shuyaranquimanchu. 31‹‹Alli ricashunayquita munashayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman. 32Juchaçhu arujcunapis yaçhänacushallanwan llaquipänacun. Yaçhänacushallayquiwan llaquipänacur, ¿rasunpachuraj llaquipayta yaçhanqui? Mana. Aynillanta cutiycächinqui. 33Juchaçhu arujcunapis yanapäcuj-masillanwan yanapänacun. Yanapäcuj-masillayquiwan yanapänacur, ¿rasunpachuraj yanapayta yaçhanqui? Mana. Aynillanta cutiycächinqui. 34Juchaçhu arujcunapis challicuj-masillanwan challinacun achcata çhasquiyta munar. Challicuj-masillayquiwan challinacur, ¿rasunpachuraj challicuj cayta yaçhanqui? Mana. Aynillanta cutiycächinqui. 35‹‹Chiquishuptiquisi, llaquipanquiman. Alli ñawiquiwan ricar, yanapanquiman. Pitapis challir, cutichishunayquitaraj ama shuyaranquimanchu. Chaynuy alli cawashayquipita Llapanta Camaj Tayta Diosninchi sumaj alli ricashunquipaj. Paypa wawan cashayquipis musyacanga. Payga llapan runata llaquipan juchaçhu aruptinsi, mana imasi jucuptinsi. 36Tayta Diosninchi alli shungu cashan-jina llapan runata llaquipanquiman.›› 37Jananmanpis Jesús niran: ‹‹Runa-masiquita pampaman mana çhuraptiqui, Tayta Diosninchipis pampaman mana çhurashunquipächu. Mana llaquipänacuptiqui, Tayta Diosninchipis mana llaquipäshunquipächu. Runa-masiquipa juchanta jungaptiqui, Tayta Diosninchipis juchayquita junganga. 38Runa-masiquita llaquipar yanapaptiqui, Tayta Diosninchipis llaquipäshunquipaj. Yanapäshunquipaj. Payga ima-imata rurashanchitapis ricaycan. Llaquipänacushayquiman-tupu Tayta Diosninchipis llaquipäshunquipaj. Puchuy-puchuy imatapis tarichishunquipaj.›› 39Tantiyacunanpaj tincuchiypa Jesús niran: ‹‹Japra runa japra-masinta manash pushanmanchu. Pushanacur, ishcaninshi uçhcuman shicwan. 40Jipa wamracuna mayur runacuna yarpashanta manash yarpanrächu. Llapanpaj uman aypaptinshi ichanga, mayur runacuna yarpashantana yarpanga. 41‹‹Juchaçhu aruycar runa-masiqui llutanta ruraptin, ama jamurpanquimanchu. Quiquiquipa ñawiquiçhu cullu jatiraycaptin, ¿jucpa ñawinpita pujrita jurgapunquimanchuraj? Mana. 42Manchäga ñawiquipitaraj culluta jurgunquiman jucpa ñawinpita pujrita jurgapunayquipaj. Juchaynaj-tucuj carcaycanqui. Ñawiquipitaraj culluta jurgunquiman runa-masiquipa ñawinpita pujrita jurgapunayquipaj. Chay-jina juchaçhu cawaycarga, jucpa juchanta ama jurgapanquichu.›› 43‹‹Yüra juc casta yürapa wayuyninta mana wayunchu. 44Yürata wayuyninpa ricsinchi. Durashnuta mana wangurpitachu pallanchi. Übasta mana shirapitachu pallanchi. 45Yüra-jina runacunapis ricsican. Tayta Diosninchita manchapacuj runa Tayta Diosninchipa shungun munashallanta ruran. Juchaçhu aruj runam ichanga quiquinpa shungun yarpashallanta ruran. Runa shungun yarpashanman-tupu allitapis, mana allitapis riman.›› 46‹‹¿Imanirtaj: ‹Taytallau Tayta› nimarpis, shimïta mana wiyacunquichu? 47- 48Juc runa çhasquicamar shimïta wiyacuptin, shungü munashanta ruraptin, alli wasita rurajwan tincuchï. Wasita alli rurar, chucruman çhayashancaman simintuta ujtin. Jinarcur rumiwan simintuta jallarachin. Chaymi llujlla çhayarsi, wasita mana juçhuchinchu. 49Shimïta mana wiyacujcunatam ichanga ñushya allpallaman wasinta jatarachijwan tincuchï. Chaymi llujlla çhayar, juçhurachin. Wasinpis ushyacäcun.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\