Lucas 7

1Runacunata willapäcuriycur, Cafarnaún marcaman Jesús cuticuran. 2Chay marcaçhu Roma murucucunapa capitannin juyaran. Capitanpa cuyay uywaynin juyupa jishyaycaran. Wañunaycaran. 3Chaymi Jesús çhayamushanta mayar, mayur Israel runacunata capitan caçhacuran: ‹‹Jesústa ruwacamuy. Uywaynïta allchacächinanpaj shamuchun›› nir. 4Mayur runacuna Jesúsman çhayar, änir mañacuran: ‹‹Tayta, capitanta yanapaptiqui, alli canga. Uywayninta allchacächiy, ari. 5Israel runa captinchisi, alli ñawinpa ricamanchi. Quiquinmi shuntacäna wasitapis rurachisha›› nir. 6Chaynuy niptin, capitanpa wasinpana Jesús aywäshiran. Wasiman yaycupaycaptin, mincaynincunata capitan caçharan: ‹‹Tayta Jesús, wasïman ama çhayamunquimanchu. Manacaj runa car, pingacü. 7Chaymi quiquïpis mana shamushcächu. ‹Allchacächun› niptiqui, uywaynï allchacäcunga. Mana aywanayquirächu. 8Nuwapis jucpa maquinçhu juyä. Quiquïpis maquïçhu murucucunata purichï. Chaymi: ‹Shamuy› niptï, shamun. ‹Ayway› niptï, aywan. Llapan mincaynï shimïta wiyacun›› nir. 9Capitanpa shiminta wiyar, Jesús jatunpa cushicuran. Jatirpaj runacunatana niran: ‹‹Jäpa runa caycarsi, llapan shungunwan chay capitan manchapacaman; Israel-masinchicunam ichanga janan shungulla.›› 10Chaura capitanpa caçhancuna cuticäriran. Wasinman çhayar, capitanpa uywayninta allchacashtana tariran. 11Manasi aycällatana Naím marcaman Jesús aywaran. Purïshijnincunapis, runacunapis may-may aywäshiran. 12Marcaman çhayaycashançhu chay-chicaj runa ayata apaycajwan tincuran. Juc biyüdapa japallan wamran wañush caran. 13Biyüdata llaquipar, Jesús niran: ‹‹Mamallau mama, ama wagaynachu, ari.›› 14Matancajcunata içhicachir quirmata yataycur, niran: ‹‹Müsitu, ricchapacuy.›› 15Chaura müsupis cawaricurcur, rimapacuranna. Mamantana Jesús niran: ‹‹Catay wawayqui. Cawarishana.›› 16Runacuna sumaj mancharicäcuran. Tayta Diosninchitapis alliman çhuraran: ‹‹Wawan caycaptinchi, Tayta Diosninchi yanapaycämanchi. Munayniyuj willacujninta caçhamusha›› nir. 17Judea quinran runacunapis, chimpan quinrançhu tiyaj runacunapis ayata Jesús cawarachimushanta mayaran. 18Quiquinpa purïshijnincuna willaptin, Ushyachicuj Juanpis Jesús ima-imata rurashallanta musyaran. Chaymi ishcaj purïshijninta jayarcachir, caçhacuran: 19‹‹Jesústa tapumuy: ‹¿Jamchush Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj caycanqui? ¿Juctarächush shuyäcärishaj?› nir.›› 20Juanpa caçhancuna çhayar, änir tapuran: ‹‹Tayta Jesús, Ushyachicuj Juan caçhamasha. ¿Jamchush Tayta Diosninchi caçhamushan Washäcuj caycanqui? ¿Juctarächush shuyäcärishaj?›› nir. 21Juanpa caçhancuna çhayaptin, jishyaçhucunata, supay pucllacushancunata, japracunata Jesús allchacaycächiran. 22Chaymi tapuptin, niran: ‹‹Jucta ama shuyanquimanchu. Manchäga llapan ricashayquita, llapan wiyashayquita Juanta willar ninqui: ‹Japracuna ricaycanna. Wijrucunapis alli puriycanna. Jaraçhu jishyajcunapis allchacaycanna. Upacunapis wiyaycanna. Wañushcunapis cawariycanna. Pishipacujcunatapis Tayta Diosninchipa alli willapanta willapäcuycanna.› 23Chaymi Tayta Diosninchipa caçhan cashäta mana wasguijcuna sumaj cushicärinman. Imaman çhayaptinsi, paycunata Tayta Diosninchi sumaj yanapan.›› 24Chaura Ushyachicuj Juanpa caçhancuna cuticuriptin, juturashan runacunata Jesús niran: ‹‹Jamcunapis chunyaj pachaman aywar, Juanpa shiminta wiyarayquim, ¿au? Payga imatapis mana manchacujchu. Mana ishcay-quimsatachu rimaj. 25¿Imamanraj aywashcanqui? ¿Alli müdanashtachu tarishcanqui? Mana. Alli müdanashta achic-achicyaycaj wasillaçhu juyaycajta tarinqui. Jatun auturdäcunalla alli-alliga cawan. 26¿Pï runataraj ashishcanqui? Chunyaj pachaçhu Juanpa shiminta wiyaycur, Tayta Diosninchipa willacujnin cashanta tantiyacärishcanqui. Paymanmi waquin willacujcunapis mana tincuranchu. 27Juanta caçhamunanpaj unayna Tayta Diosninchi musyachicuran. Shiminçhu nin: ‹Caçhäta ñaupapäshunayquipaj juc runata ñaupachishaj. Runacunata willapäcungapaj camaricushalla shuyaräshunayquipaj› nir. 28‹‹Sumaj wiyaycallämay. Chay-chicaj runa carsi, Ushyachicuj Juanman mayganpis mana tincunchu. Chaypis maygan runa mana alli ricash caycaptinsi, Tayta Diosninchipa maquinçhu cawajcunaman Juanpis mana tincunchu. 29‹‹Juanpa shiminta wiyacur, runacuna llapan-yupay ushyacuran. Jillayta shuntaj chiqui runacunapis Tayta Diosninchipa shiminta çhasquir, juchapita wanacurcur ushyacäriran. 30Fariseucunawan Moiséspa shiminta yaçhajcunam ichanga mana ushyacuranchu. Tayta Diosninchi llaquipaycaptinsi, mana wiyacuranchu. Maquinçhu puriyta mana munar, wasguiparan.›› 31Chaymi wiyächipar Jesús niran: ‹‹Canan wichan runacunata, ¿imawanraj tincuchïman? 32Yupay-tucuj wamracunawançhi tincuchishaj. Upa wamracuna-jina mana imatapis tantiyacunchu. ‹Cushicuywan jachwashun› nir quïnata tucapaptinpis, mana jachwanchu. ‹Llaquicuywan wagashun› niptinpis, mana waganchu. 33‹‹Chay-jina Ushyachicuj Juan, tantata mana micujchu. Bïnutapis mana mallishachu. Chaypis Juanta ashllishcanqui: ‹Supay pucllacusha› nir. 34Nuwatapis Tayta Diosninchi caçhamasha. Llapanta micü. Bïnutapis upü. Chaypis ashllircaycämanqui: ‹Shincanan-raycullar, paçhan-raycullar purin. Juchaçhu arujcunawanpis, jillayta shuntaj chiqui runacunawanpis purin› nir. 35Imata rimarsi, Tayta Diosninchi yarpashanta pipis mana chapanmanchu. Shiminta wiyacujcunaga ricsipaylla cawan.›› 36Juc junajçhu fariseu Simón jutiyuj runa Jesústa jayachiran: ‹‹Micupacuj aywashun›› nir. Chaymi wasiman çhayar, Jesúspis micupacunanpaj jamacuycuran. 37Jesús micupacuycashanta mayar, marca-pingay warmipis butïlla pirjümin aptash çhayaran. 38Jesúspa çhaquinman jamacuycur, sumaj wagaran. Wiguinpis Jesúspa çhaquinta ushmaran. Ajchanwan chaquichipuran. Mucharan. Jananmanpis pirjümita jaycapuriran. 39Jayachij fariseu runana yarparan: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujnin carga, jucha-sapa warmi cashanta Jesús musyanman. Yatananpitapis witicunman›› nir. 40Yarpashanta tantiyar, Jesús niran: ‹‹Simón, mä, tapucushayqui.›› Niptin, Simónpis niran: ‹‹¿Imallataraj, Tayta?›› 41Tincuchiypana Jesús niran: ‹‹Ishcaj runash juc runapa jagan caran. Jucninshi pichga paçhacta (500) jaga-tucuran, jucninnash pichga çhuncallata (50). 42Jagan cutichiyta mana camäpacuptinshi, ishcaninta niran: ‹Jaganchi ushyaräcuchun. Ama cutichimaynachu› nir. Cananga mä, willamay. ¿Maygantaj jillayyuj runata sumaj llaquinga?›› 43Tapuptin, Simón niran: ‹‹Achcata jaga-tucush-cajçhi, Tayta.›› Jesúsna niran: ‹‹Au. Rasullanta rimarcushcanqui.›› 44Warmita ricärir, niran: ‹‹Simón, cay warmita ricacunquiman. Wasiquiman çhayamuptï, çhaquïta mayllacunäpaj yacuta mana camapämashcanquichu. Cay warmim ichanga wiguinwanraj çhaquïta chajchurcur ajchanwan pichapämasha. 45Çhayamuptï, mana wamayämashcanquichu. Cay warmim ichanga sumaj wamayämasha. Jamaycushäpita-pacha çhaquïtaraj muchasha. 46Çhayamuptï, umäta wirawan mana pajpapämashcanquichu. Cay warmim ichanga pirjümitaraj çhaquïman jaycapamasha. 47Sumaj tantiyacunquiman. Marca-pingay captinsi, warmipa juchantapis llapanta Tayta Diosninchi jungasha. Chaymi sumaj llaquipäman. Juchaynaj-tucujcunam ichanga janan shungulla Tayta Diosninchita manchapacun.›› 48Jinarcur warmita niran: ‹‹Llapan juchayquita jungashcä.›› 49Simónpa wasinçhu juturaj runacuna Jesúspa shiminta wiyar, yarpaçhacuran: ‹‹¿Piraj cay runa? Jucha aparicushantapis jungacächin›› nir. 50Jesúsna warmita niran: ‹‹Yupachicamashayquipita Tayta Diosninchipa maquinçhüna cawaycanqui. Paymi yanapäshunqui allilla cawanayquipaj. Cuticuyna.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\