Lucas 8:12

12Caminuna chucru shungu runawan tincun. Chucru shungucuna Tayta Diosninchipa shiminta wiyarpis shungunman mana çhayaptin, mana tantiyacunchu. Chaymi yangalla tantiyacushallantapis supay jungaycachin Tayta Diosninchipita witicunanpaj. Witicur, Tayta Diosninchita mana wiyacunchu. Maquinçhüpis mana cawanchu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More