Lucas 8:15

15Alli allpana wiyacuj runawan tincun. Paycuna alli shungu cashpan Tayta Diosninchipa shiminta sumaj tantiyacur, manchapacur cawan. Ñacarpis, Tayta Diosninchipita mana witicunchu. Chaymi juc murulla alli wayushan-jina allita rurar cawan.››

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More