Marcos 1

1Cay libruçhu isquirbiraycan Tayta Diosninchi acracushan Jesucristupa alli willapan. Jesúsga Tayta Diosninchipa Wawan. Caynuy jallarin. 2Unay willacujnin Isaíaswan musyachicur, Tayta Diosninchi niran: ‹‹Mä, wiyamay. Juc runa ñaupapäshunquipaj. Quiquinta caçhashaj. Paymi runacunata willapäcungapaj camaricushalla shuyaräshunayquipaj. 3Chunyajçhümi jayacuypa willacuycan: ‹Taytanchi shamunanpaj camaricuy. Caminuta pichay. Wicsu caminucunatapis allchay› nir.›› 4Chaura Isaías musyachicushan çharcuptin, chunyaj pachaçhu runacunata Juan anyaparan. Llapanta anyapar, niran: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminta wiyacäriy. Juchapita wanacäriy. Ushyacäriy. Chayrämi Tayta Diosninchi llapan juchayquita junganga.›› 5Achcaj runa Jerusalén marcapita, Judea quinran marcacunapitapis aywaran Juan willapäcushanta wiyaj. Jucha aparicushanta mana pacaptin, Jordán mayuçhu Juan ushyachiran. 6Juanpa müdanan camïllupa ajchanpita caran; sinturunninpis jarachapita. Chunyajçhu tarishan chucluscunallatawan munti abïjapa mishquillanta micuj. 7Runacunatana willapaj: ‹‹Juc runa shamunga. Payga munayniyujmi. Llanguinta llushtipuyllatapis manchapacü. 8Jamcunata yacullawan ushyachicuycä. Shamuj runam ichanga Espíritu Santuwan ushyachishunquipaj›› nir. 9Chay wichan Galilea quinran Nazaret marcapita Juan ushyachicushan-cajman Jesúspis aywaran. Paytapis Jordán mayuçhu Juan ushyachiran. 10Ushyacuriycur yacupita llucshiramur, janaj pacha quiçhacämujta Jesús ricaran. Espíritu Santuna paluma-jina jananman yarpamuran. 11Janaj pachapita rimamushanpis wiyacämuran: ‹‹Cuyay Wawämi canqui. Shungümanmi sumaj tincunqui›› nir. 12Chaypita Espíritu Santu charicurcur, chunyaj pachaman Jesústa aparan. 13Micucuj uywacuna tiyanançhu çhuscu çhunca (40) junaj juyaptin, Supay maquichacuyta munaran. Anjilnincunam ichanga Jesústa pishishanta tarichiran. 14Juanta carsilman wiçhgachishanpita-pacha Galilea marcacunamanna Jesús aywacuran. Chay marcacunaçhu Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcuran. 15Willapäcur niran: ‹‹Tayta Diosninchi shuyaraycämanchinam. Maquinçhünam purichimäshun. Jucha aparicushayquicunapita wanacäriy. Tayta Diosninchiman yupachicäriy. Alli willacuyninta wiyacäriy.›› 16Galilea püsu cantunpa aywaycashançhu Jesús ricaran Simóntawan wauguin Andrésta. Piscädu charij car, ridinta yacuman jitarcaycaran. 17Paycunata Jesús niran: ‹‹Purïshimay. Piscäduta charishayqui-jina runacunata shuntanquipaj Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananpaj.›› 18Chaura ridinta jaguiriycur, Jesúswan aywacuran. 19Washanijta aywaycashançhüna Santiagutawan Juanta bütillaçhu ridinta allcharcaycajta tariran. Paycunapa taytan caran Zebedeo. 20Jesús jayaptin, papänintawan mincaynincunata bütinçhu jaguiycur, aywacäriran. 21Chaypita Cafarnaún marcaman aywacäriran. Diyawarda junaj shuntacäna wasiman yaycurir, Tayta Diosninchipa shiminta Jesús willapäcuran. 22Willapäcushanta wiyar, runacuna sumaj cushicäriran: ‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcuna willapäcushanta mana tantiyanchichu. Jesús willapäcushanmi ichanga shungunchiman sumaj çhayan›› nir. 23Chay shuntacäna wasiçhu supay pucllacushan runapis caycaran. Supay rimachiptin, japarir niran: 24‹‹Nazaret runa Jesús, ¿imatataj ashiycanqui? ¿Illarachimajchu shamushcanqui? Pï cashayquitapis musyä. Tayta Diosninchipa Wawanmi canqui. Acracuyninmi canqui.›› 25Jesúsna supayta piñacuran: ‹‹Upälla. Chay runata caçhariy›› nir. 26Chaura supay runata wañunajpaj tapsirir, juyupa japarir, aywacuran. 27Chayta ricar, llapan runa juyupa manchariran. Jucnin-jucnin ninacuran: ‹‹¿Imatataj ricanchi? ¿Imatataj wiyanchi? Cananraj munayniyuj runata ricanchi. Supaycunata jarguptinpis, aywacun.›› 28Chaynuy Jesús ima-ima rurashanpis llapan Galilea marcacunaçhu juclla mayacaran. Quiquin-pura runacuna willanacäriran. 29Shuntacäna wasipita aywacur Santiagutawan Juanta pushacurcur, Jesús aywaran Simónpawan Andréspa wasinman. 30Çhayaptin, juclla willaran: ‹‹Tayta Jesús, Simónpa suydan wayllaywan jishyaycan›› nir. 31Chaura jishyajman çhayar, maquinpita jatarcachiran. Jatarcachiptin, wayllay caçhariycuran. Jinarcur yanucuriycuran jarananpaj. 32Chacanaycaptinna, runacuna jishyaçhucunata Jesúsman apamuran. ‹‹Diyawarda ushyacashanam›› nir tucuy-niraj jishyaçhucunata, supay pucllacushancunata çhayachiran. 33Simónpa marca-masincunapis llapan-yupay wasi puncunçhu juturpaycaran. 34Chaymi tucuy-niraj jishyawan jishyaçhucunata achcajta Jesús allchacächiran. Waquin runacunapita pucllacuj supaycunatapis jarguran. Pï cashantapis musyaptin, supaycunata mana rimachiranchu. 35Chaca-chacalla marcapita llucshir, chunyaj pachaman Jesús aywaran Tayta Diosninchita mañacuj. 36Chaura purïshij-masincunawan Jesústa ashij Simón aywaran. 37Taripar, niran: ‹‹Tayta, llapan runa ashircaycäshunqui.›› 38Jesúsna niran: ‹‹Washa marcacunamanpis aywashun Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcuj. Chaypämi shamushcä.›› 39Chaymi Galilea quinrançhu marcan-marcan Jesús puriran. Shuntacäna wasicunaçhüpis Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcuran. Supaycunatapis runacunapita jarguran. 40Jaraçhu jishyawan runana Jesúspa ñaupanman jungurpacuycur, mañacuran: ‹‹Llaquipämashpayqui allchacaycachillämay. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis alli cayta munä›› nir. 41Mañacuptinga, llaquipashpan maquinwan yataycur, Jesús niran: ‹‹Llaquipajmi. Allchacayna.›› 42Chaynuy niptin, jaraçhu jishyawan jishyaycashançhu allchacäcuran. Tayta Diosninchipa ricay ñawinçhüpis allina caycaran. 43Chaura pitapis mana willapällar aywacunanpaj Jesús piñaparan: 44‹‹Pitapis ama willapanquichu. Manchäga cüraman ayway allina cashayquita ricashunayquipaj. Moiséspa shiminta çharcur, cuyachicuyniquitapis Tayta Diosninchita jaray. Chayrämi llapanpa ricay ñawinçhu alli canquipaj›› nir. 45Chaynuy willapaptinpis, willacuraycar aywacuran. Chaura chay-tucuyçhu mayacaran. Chaynuypa Jesús llapan runa ricay may marcamanpis mana yaycurannachu. Marca wajtancunallaçhüna puricuran. Runacunam ichanga chay-tucuypita Jesúsman shamuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\