Marcos 10

1Cafarnaún marcapita Judea quinranman aywacur, Jordán mayuta Jesús chimparan. Chayçhu achcaj runa jutucaptin, imaypis yaçhachicushannuylla yaçhachiran. 2Waquin fariseucuna achäquita ashipar, Jesústa tapuran: ‹‹¿Runa warminpita raquicänan camacanchu?›› nir. 3Jesúsna tapuran: ‹‹Moiséspa shimin, ¿imanirantaj?›› 4Fariseucunana niran: ‹‹Paymi auniran: ‹Actaman jamaycachir, warmiquiwan raquicar, jargurinquiman› nir.›› 5Jesúsna niran: ‹‹Chucru shungu captiqui shiminta isquirbir, raquicänayquita Moisés auniran. 6Chaypis cay pachata camashan wichan Tayta Diosninchi warmitapis, ullgutapis ruraran. 7Runa warmita ashir, maman-taytanpa maquinpita llucshicunman. 8Warmillanwan juyar, ujllaränacun juc shungulla cawananpaj. Ishcaj cashpansi juc shungulla cawan. 9Chaymi Tayta Diosninchi majachacächishanta runa mana raquicächinmanchu.›› 10Chaura wasiman çhayar, purïshijnincunapis Jesústa tapucuran. 11Tapucuptin, Jesús tantiyachiran: ‹‹Juc runa majanta jaguiriycur juc warmiwan majachacarga, juchatam aparicun. Unay-caj warminta jananpaycächin. 12Juc warmipis majanta jaguiriycur juc runawan majachacarga, juchatam aparicun. Unay-caj majanta jananpaycächin›› nir. 13Waquin runacunana Jesúsman çhayaran: ‹‹Yataycur mallwa wamräcunapaj Tayta Diosninchita mañacapamay, ari›› nir. Wamracunata çhayachijta ricarmi ichanga, purïshijnincuna piñacuran. 14Miçhaycajta ricar, Jesús piñacuran: ‹‹Ama miçhaychu. Wamracunata apamuchun. Shacamuchun. Wamra alli shungu cawashan-jina alli shungu runacunalla Tayta Diosninchiman yupachicushpan maquinçhu cawan. 15Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanayquipaj wamracuna-jina wiyacunquiman. Manchäga maquinçhu mana cawanquipächu›› nir. 16Jesúsna wamracunata margarcur-margarcur, umanta maquinwan yataycur-yataycur mañacapuran: ‹‹Taytallau Tayta, cay wamracunata sumaj yanapaycullay›› nir. 17Chaypita Jesús aywacunanpaj caycaptin, juc runa juclla çhayarcur, jungurpacuycur tapuran: ‹‹Alli Tayta, ¿imatataj ruräman Tayta Diosninchipa ñaupançhu imaycamanpis cawanäpaj?›› nir. 18Jesúsna niran: ‹‹¿Imanirtaj: ‹Alli› nimanqui? Tayta Diosnillanchi alli. 19Paypa shiminta musyanqui. Ama wañuchicunquichu. Majayquita ama jananpachinquichu. Ama suwacunquichu. Runa-masiquita ama tumpanquichu. Ama llullapäcunquichu. Mamayqui-taytayquita alli ricanqui.›› 20Chaura niran: ‹‹Tayta, wamra cashäpita-pacha chaycunata llapallantam çharcushcä.›› 21Chaynuy niptin, alli ñawinpa ricapärir, Jesús niran: ‹‹Jucrämi pishïshunqui. Llapan imayquicunatapis ranticuycur pishipacujcunata aypurir, purïshimay. Chayrämi imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawanquipaj.›› 22Chaynuy niptin, runapa shungun ishquicäcuran. Puchuy-puchuy janançhu juyashpan juyupa llaquish aywacuran. 23Chaura Jesús ricaçhacurir, purïshijnincunatana niran: ‹‹Puchuy-puchuy janançhu cawajcuna Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananpaj sumaj sasa.›› 24Niptin, purïshijnincunapis mancharicäcuran. Chaymi Jesús niran: ‹‹Wawacuna, Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayga sumaj sasa. 25‹Camïllu› nishan jatun-caray uywa aujapa ñawinpa ushtuyta mana jushan-jina puchuy-puchuy janançhu cawajcunapis Tayta Diosninchipa maquinçhu cawayta mana junchu.›› 26Chaynuy niptin, purïshijnincuna juyupa mancharicäcuran: ‹‹Chaynuy captin, ¿piraj Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayanga? ¿Piraj jishpichish canga?›› nir. 27Llapanta ricapärir, Jesús niran: ‹‹Runacunaga ushyacajllam. Chaymi alli cawarpis, sasächicun. Tayta Diosninchipämi ichanga imapis mana sasachu. Payga munayniyujmi pitapis ñaupanman çhayachinanpaj.›› 28Pedruna niran: ‹‹Tayta, nuwacuna llapan imäcunatapis jaguiycurmi, purïshiycaj.›› 29Jesúsna niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Pipis nuwa-raycur, Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcunan-raycur wasinta, mayurnincunata, shullcancunata, mamanta, taytanta, wamrancunata, çhacrancunata jaguicujga 30cay pachaçhu paçhac (100) janapaytam taringa. Ñacash caycarsi, wasincunata, mayurnincunata, shullcancunata, mamancunata, wamrancunata, çhacracunatapis taringa. Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayarpis, mana ushyacaj cawaytapis taringa. 31Ima captinpis, sumaj tantiyacunquiman. Cay pachaçhu achcaj runa alli ricash captinsi, Tayta Diosninchipa ñaupanman çhayar, mana alli ricashnachu canga. Waquincunatam ichanga Tayta Diosninchi alli ñawinpa ricanga runa-masin pampaman çhurash captinsi.›› 32Chaura Jerusalén marcaman Jesús wichaypa ñaupaptin, purïshijnincunapis mancharish aywaycaran. Waquin jatirajcunapis mancharish aywarcaycaran. Chaura çhunca ishcaywan purïshijnincunallata shuntarcur, imamanpis çhayananta willar, Jesús niran: 33‹‹Jerusalén marcaman aywaycashanchita musyanqui. Tayta Diosninchi caçhamasha. Chaypis waquin runacuna mayur cüracunapa maquinman, Moiséspa shiminta yaçhajcunapa maquinman çhayachimanga. Paycunaga wañuyman jitarpamanga. Wañuchimänanpaj jäpa runacunapa maquinman çhayachimanga. 34Jäpa runacunana pampaman çhuramanga. Tuwapamanga. Wascamanga. Wañuchimanga. Wañuchimaptinsi, quimsa junajta cawarimushaj.›› 35Chaura Zebedeupa wamran Santiaguwan Juan Jesúsman ashurcur niran: ‹‹Tayta, mañacushäta aunimay, ari.›› 36Chaura Jesús tapuran: ‹‹¿Imaçhütaj yanapäshayqui?›› nir. 37Tapuptin, niran: ‹‹Tayta, mayur mandaj cayman çhayar, nuwacunatapis mandäshinajpaj çhuramay. Jucnïta dirïcha-caj läduyquiman jamachimay; jucnïtana isquirda-caj läduyquiman.›› 38Jesúsna niran: ‹‹Imata mañacaycämashayquitapis mana musyanquichu. Tapushayqui. Juyupa ñacarcachir wañuchimashan-jina rurashuptiqui, ¿içhipunquimanchuraj?›› 39Paycunana niran: ‹‹Au. Içhipushämi.›› Jesúsna niran: ‹‹Rasunpam ñacashä-jina ñacanquipaj. Wañushä-jina wañunquipaj. 40Chaypis mandäshimänayquipaj çhuranaj mana camacanchu. Chaytaga Tayta Diosnillanchi camacächisha. Paymi acracushancunata dirïcha-caj lädümanpis, isquirda-caj lädümanpis jamachinga.›› 41Santiaguwan Juan mañacushanta wiyar, çhuncaj purïshij-masincuna ullgucaycäriran. 42Chaura llapanta jayaycur, Jesús niran: ‹‹Jäpa runacuna juc-niraj cawashanta musyanqui. Paycuna Tayta Diosninchita mana manchapacunchu. Mayur auturdänincunapis ullgurcur-ullgurcur, nishan-nishan marca-masincunata imatapis rurachin. 43Jamcunam ichanga chaynuy ama canquimanchu. Munayniyuj cayta munar, llapantaraj yanapanquiman. 44Mandaj cayta munar, llapanpa manduntaraj ruranquiman. 45Tayta Diosninchi caçhamasha. Chaypis mana munayniyuj cayta ashirchu shamushcä; manchäga pï-maytapis yanapänäpaj. Tayta Diosninchipa maquinçhu cawananpämi cawaynïpa çhaninwan may-may runata jishpichishaj.›› 46Chaypita Jericó marcaman çhayaran. Marcapita purïshijnincunawan Jesús aywacuptin, runacunapis achcajmi aywäshiran. Caminu wajtallançhu Timeupa wamran japra Bartimeo mañapacuycaran. 47Nazaret runa Jesús aywaycashanta wiyar, sumaj jayacuran: ‹‹Unay mandaj Davidpa willcan Jesús, llaquipaycallämay, ari›› nir. 48Runacunana ullgüparan: ‹‹Upälla›› nir. Chaypis callpacuycurraj jayacuran: ‹‹Unay mandaj Davidpa willcan Jesús, llaquipaycallämay, ari›› nir. 49Içhiycur, japrata Jesús jayachiran. Jayajcunana Bartimeuta niran: ‹‹Ama manchacuychu. Jucllash aywanqui. Jayaycäshunqui.›› 50Chaura jacunta jitariycur, juclla Jesúsman aywaran. 51Çhayaptin, Jesús tapuran: ‹‹¿Imallaçhütaj yanapäshayqui?›› nir. Japrana niran: ‹‹Tayta, ñawï ricananta munä.›› 52Chaura Jesús niran: ‹‹Cuticuyna. Yupachicamashayquipita allchacashcanqui.›› ‹‹Allchacashcanqui›› niptin, rasunpa ricaran. Ricar, Jesús aywashanpa aywaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\