Marcos 11

1Jerusalén marcaman Jesús yaycupaycar, Betfagé marcaman, Betania marcaman çhayaycaran. Chay marcacuna quinrançhu Ulïbus punta caran. Ishcaj purïshijnincunata caçhar, Jesús 2niran: ‹‹Wac chimpa tacsha marcaman aywariycuy. Çhayar, manta büruta tarinquipaj. Pipis mana muntacunrächu. Watarashanpita pascarir, apacamunqui. 3Pascaycaptiqui pipis miçhäshuptiqui, ninqui: ‹Mandamajnïtash mañanqui. Cutirachipamushayqui.› ›› 4Chaynuy niptin, purïshijnincuna aywaran. Çhayar, wasi puncuçhu büru wataraycajta tariran. Pascapacuycaptin, 5waquin runa tapuran: ‹‹¿Imapätaj büruta pascaycanqui?›› nir. 6Chaura Jesús nishanta willaptin, mana miçharannachu. 7Chaura büruta Jesúsman aparan. Jacuncunata shawaparcur, Jesústa muntachiran. 8Bürun muntash Jesús aywaycaptin runacuna cushicuywan jacuncunatapis, jaçhapa rämancunatapis caminuman mashtapuran. 9Jesúspa jipanta-ñaupanta aywajcunapis cushicushpan japarpararan: ‹‹Taytallau Tayta, washaycallämay, ari. Tayta Diosninchi caçhamushan runa alli ricash caycullächun. 10Ima allish unay mandaj David mandashan marcata jatarachinanpaj shamusha. Janaj pachaçhu cawaj Tayta Diosninchita alliman çhurayculläshun›› nir. 11Jerusalén marcaman Jesús çhayarna, Tayta Diosninchipa wasinman yaycuran. Sumaj ricapacurir pacha chacanaycaptinna, Betania marcaman çhunca ishcaywan purïshijnincunawan-ima cuticäriran. 12Warannin Betania marcapita Jesús llucshiptin, yargay chariran. 13Carushnijçhu jïguspa yüran birdiraycajta ricäriran. Chaymi wayuynin ashij aywaran. Çhayar, wayuyninta mana tariranchu. Wayunan wichan mana çhayamuptinraj, üjallanta tariran. 14Chaymi jïgus yürata Jesús niran: ‹‹Cananpita mana wayunquipänachu. Wayuyniquita pipis mana imaysi micunganachu.›› Wiyächipaypa nishanta purïshijnincunapis wiyaran. 15Jerusalén marcaman çhayar, Tayta Diosninchipa wasinmanna Jesús aywaran. Wasinpa sawanninpita ranticujcunatapis, rantipacujcunatapis jarguran. Jillay rucapacuj runacunapa mïsancunatapis jillaynintinta sajtar ushyaran. Paluma ranticujcunapa jamanancunatapis wicapar ushyaran. 16Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninçhu ima-imata rantipaj purichinantapis miçharan. 17Llapanta wicapar, runacunata tantiyachiran: ‹‹Tayta Diosninchipa shiminçhu nin: ‹Wasïga chay-tucuy marcapita sharcamur mañacamajcunallapämi.› Jamcunam ichanga suwapa maçhayninman ticrachishcanqui›› nir. 18Allita willapäcuptin, runacuna Jesústa alliman çhuraran. Payta manchapacuranna. Chaymi mayur cüracunawan Moiséspa shiminta yaçhajcuna mancharicäcushpan Jesústa imanuypa wañuchinanpäpis ashiran. 19Pacha chacanaycaptinna, marcapita purïshijnincunawan Jesús aywacuran. 20Warannin tuta aywar, jïgus yüra sapincaman chaquiraycajtana ricaran. 21Chaura Jesús nishanta yarpärir, Pedro niran: ‹‹Tayta, mä, ricay. Chapata rurashayqui jïgus yüra chaquicäcusha.›› 22Jesúsna niran: ‹‹Imatapis mañacur, Tayta Diosninchiman sumaj yupachicuy. 23Sumaj tantiyacunquiman. Yupachicurga, tagay puntatapis ninquiman: ‹Caypita yacu püsuman jigacurpuy.› Llapan shunguyquiwan yupachicur niptiqui, änirmi tagay punta yacuman jigacurpungapaj. 24Tayta Diosninchita mañacur llapan shunguyquiwan yupachicur, mañacushayquita çhasquinquipaj. 25Tayta Diosninchita mañacuycashayquiçhu pitapis jagayächishayquita yarpärir, wanacuy. Llapanta jungay. 26Chaynuypa janaj pachaçhu tiyaj Tayta Diosninchipis llapan jucha aparicushayquita jungangapaj.›› 27Chaypita Jerusalén marcaman cutircur, Tayta Diosninchipa wasin puncunçhu Jesús puriycaptin, mayur cüracuna, Moiséspa shiminta yaçhajcuna, mayur runacunapis 28tapuran: ‹‹¿Pitaj caçhamushcashunqui? ¿Pipa munayninwantaj imacunatapis ruraycanqui?›› nir. 29Jesúsna niran: ‹‹Nuwapis mä, tapucushayqui. Willamaptiqui, pï caçhamashantapis willashayqui. 30Juanta ushyachicunanpaj, ¿pitaj caçhamusha: Tayta Diosninchichu, runa-masillanchu? Mä, willamay. Willamaptiqui, willashayqui.›› 31Chaura quiquin-pura parlanacäriran: ‹‹ ‹Tayta Diosninchi caçhamusha› niptinchi: ‹¿Imanirtaj mana wiyacushcanquichu?› nimäshun. 32‹Runa-masinchicunalla caçhamusha› niytapis mana camäpacunchichu.›› Runacunaga Ushyachicuj Juanta çhasquicush caran: ‹‹Tayta Diosninchipa willacujninmi›› nir. 33Chaymi Jesústa niran: ‹‹Tapumashayquita mana musyächu.›› Chaura Jesúspis niran: ‹‹Mana camäpacuptiqui, pï caçhamashanta nuwapis mana willashayquichu.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\