Marcos 12

1Chaura tincuchiypa willapäcur Jesús niran: ‹‹Juc çhacrayuj runash übasta mururan. Ushyaypash jinçharan. Übasta japchinanpäpis püsutash ruraran. Çhacranta täpananpänash türi wasita pirgachiran. Jinarcur çhacra runacunata allimshaycurshi, juclä marcapa aywacuran. 2‹‹Übas pallay çhayamuptin, uywaynintash caçhacuran: ‹Dirïchüta shuntamuy› nir. 3Caçha çhayaptin allimshacuj runacuna sumaj magaraycärirshi, jinallata jarguriran. 4Chaura çhacrayuj juc uywaynintanash caçhacuran. Paytapis sajmaycällarshi, umanta raçhipariran. Ashllir ushyaran. 5Chaura çhacrayuj juc uywaynintanash caçhacuran. Paytapis wañuycachiran. Chaypis çhacrayuj runa achcajtaräshi caçhacuran. Paycunatapis waquintash magaran. Waquintanash wañuycachiran. 6‹‹Chaypita jucsi caycasharäshi caçhacunanpaj. Yarpaçhacuriycurshi, cuyay wawanta caçhacuran: ‹Quiquïpa wamräta manchapacungam› nir. 7Çhacrayujpa wamranta ricarshi ichanga, allimshacujcuna quiquin-puralla parlanacäriran: ‹Tagay wamrallanpämi llapan imancunatapis papänin jaguipaycunga. Chaymi wañurachishun. Chaura cay çhacra nuwanchipaj canga.› 8Chaynuy nirshi, çhacrayujpa wamranta charipäcuran. Wañuycachiran. Ayantanash çhacranpita wicapariran.›› 9Willapariycur, Jesús tapuran: ‹‹Canan mä, willamay. Çhacrayuj cutimur, ¿imataraj ruranga chay çhacra runacunata? Chay çhacra runacunata wañurachinga. Çhacrantapis juctana allimshacunga. 10¿Tayta Diosninchipa shiminta manachu liguishcanqui? Shiminçhu niycan: ‹Wasi rurajcuna: ‹‹Cay rumi mana allichu›› nir wicapashantapis Tayta Diosninchi simintuta jallarachinanpaj çhurasha.› 11Chaytaga quiquin Tayta Diosninchi camacächisha. Chaypitam cushicurcaycanchi.›› 12Mayur cüracunawan yaçhajcuna wiyächipaycashanta tantiyacuriran. Chaymi Jesústa juclla chariyta munaran. Ichanga achcaj runa juturpaycaptin, mana chariranchu. Runacunata manchacuran. Chaymi jaguiycur aywacuran. 13Chaypita fariseucuna achäquita ashipashpan ishcay-quimsa fariseu-masincunatawan mandaj Herodespa purïshijnincunata Jesúsman caçharan. 14Jesúsman çhayar, paycuna niran: ‹‹Tayta, alli shungu cashayquita musyä. Pitapis Tayta Diosninchipa shimillanta willapanqui. Llapan runata alli ricanqui. Chaymi tapucushayqui. ¿Mandaj Césarpaj jillayta çhurashuwanchuraj, manachuraj? ¿Çhurananchi camacanchuraj, manachuraj?›› 15Jesúsmi ichanga achäquita ashipashanta musyar, niran: ‹‹¿Imanirtaj maquichacamayta munarcaycanqui? Jillayniquita mä, ricachimay.›› 16Chaura jillayta apapuran. Jesúsna tapuran: ‹‹Jillayçhu, ¿pipa liträtuntaj caycan? ¿Pipa jutintaj isquirbiraycan?›› nir. Paycunana niran: ‹‹Mandaj Césarpa.›› 17Jesúsna niran: ‹‹Mandaj Césarpata Césarpaj çhuray. Tayta Diosninchipata Tayta Diosninchipaj çhuray.›› Niptin, mancharishpan ima rimapacuytapis mana camäpacurannachu. 18Chaypita saduceu runacunana Jesúsman çhayaran. Paycuna yarpaj: ‹‹Wañushcuna mana cawaringapächu›› nir. Chaymi Jesústa niran: 19‹‹Tayta Jesús, Moiséspa shiminçhu nin: ‹Runa wañucur warminta wawaynajllata jaguiptin, wañucuj runapa wauguillan biyüdawan majachacanman. Mushuj majanwan wamrata tarishanna wañucuj runanpa jutinta apanga.› 20Canan mä, tapucushayqui. Jançhis wauguish caran. Juc wauguish warmiwan majachacaran. Ichanga warminta mana mirachillarshi wañucuran. 21Chaura juc-caj wauguinnash warmiwan majachacaran. Ichanga mana mirachillarshi wañucuran. Chaynuyllash juc wauguiwan, juc wauguiwan majachacasha. 22Juc warmillawan majachacarcur-majachacarcurshi, chay jançhis waugui wañucuran. Ichanga mayganpis warmita mana mirachillarshi, wañucuran. Llapan wañushanpa jipantaräshi warmipis wañucuran. 23Tayta, mä, willamay. Wañushanpita cawarircamur, chay warmi, ¿maygan wauguipa warmintaj canga jançhiswan majachacash caycar? ¿Llapanpa warminchuraj canga?›› 24Jesúsna niran: ‹‹Jamcuna llutanta yarparcaycanqui. Tayta Diosninchipa shimintapis, munayniyuj cashantapis mana tantiyanquichu. 25Cawarimuj runacuna mana majachacanganachu. Anjilcuna-jina mana ushyacanganachu. 26Wañushcuna cawarimunanta mayna Moisés musyachicuran, ¿au? Isquirbirashan libruçhu nin: ‹Shira-shiraçhu Tayta Diosninchi niran: ‹‹Moisés, unay auquilluyqui Abraham, Isaac, Jacob wañush carsi, cawaycan. Tayta Diosnin caycaptï, manchapacaycäman.›› › 27Tayta Diosninchita cawajcunalla manchapacun; mana wañushcunachu. Chaymi jamcuna llutanta yarparcaycanqui.›› 28Tapupajcunata tantiyachishanta wiyarmi Jesúsman ashurcur, Moiséspa shiminta yaçhaj runana tapucuran: ‹‹Tayta, llapan yaçhachicuycunapita, ¿maygantaj allicaj yaçhachicuy?›› nir. 29Chaura Jesús niran: ‹‹ ‹Israel runacuna, wiyacäriy. Tayta Diosninchi jucnayllam. Juc mana canchu. 30Llapan shunguyquiwan Tayta Diosninchita manchapacäriy.› 31Jananmanpis: ‹Quiquiqui alli ricacushayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman.› Cay ishcan yaçhachicuypita mas allicajga mana cannachu.›› 32Chaura Moiséspa shiminta yaçhaj runa niran: ‹‹Allim, tayta. Rasullanta rimashcanqui. Rasunpa jucnaylla Tayta Diosninchi. Juc mana canchu. 33Llapan shungunchiwan Tayta Diosninchita manchapacushun. Quiquiqui alli ricacushayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman. Chaura Tayta Diosninchi alli ricamäshun cuyachicuyninchita, jaracuyninchita mana çhuraptinchisi.›› 34Chaura yaçhaj runa allita rimashanta wiyar, Jesús niran: ‹‹Tayta Diosninchipa maquinçhu-yupayna cawaycanqui.›› Chaynuy nishanpita pipis mana tapuparannachu. 35Chaura Tayta Diosninchipa wasinçhu willapäcuycashançhu Jesús niran: ‹‹¿Imanirtaj Moiséspa shiminta yaçhajcuna riman: ‹Washäcujga unay mandajninchi Davidpa willcanmi› nir? 36Espíritu Santu rimachiptin, quiquin David niran: ‹Tayta Diosninchi Washäcujnïta nisha: ‹‹Mandäshimänayquipaj dirïcha-caj lädüman jamacuy cunçharyuyquicunata pampaman çhuranäcaman. Nishayqui-nishayqui munashayquita rurachinquipaj›› nir.› 37‹‹Chaynuy niptin, Washäcuj, ¿rasunpachuraj Davidpa willcallan canga? ¿Runapa wawanchuraj canga? Au, paypitam. Chaypis quiquin mandaj David manchapacur, Taytachacuycan.›› Jesús willapäcuptin, runacuna cushish wiyaparaycaran. 38Yaçhachishpan Jesús niycaran: ‹‹Moiséspa shiminta yaçhajcunapa llupinpa ama jatinquichu. Paycuna rucapäcushalla läsacunaçhu purin runacuna manchapacunanpaj. 39Shuntacäna wasicunaçhüpis ñaupa-ñaupallaçhu jamayta ashin. Micupacuj jayachiptinpis, allillata jarananta munan. 40Majan wañupacush warmicunapa imancunatapis ushyapan. Jinarcur, Tayta Diosninchita sumaj mañacuj-tucun. Paycunata Tayta Diosninchi sumaj ñacachinga.›› 41Tayta Diosninchipa wasinçhu caycar, jillay çhuracuna ñaupançhu Jesús jamaraycaran. Jillay çhurajcunata ricapaycaran. Puchuy-puchuy janançhu tiyaj runacuna chay-chica jillayta çhuraran. 42Biyüda warmipis pishipacuyçhu juyaycar, ishcay çhaniynaj-yupay jillayta çhuraran. 43Chayta ricar, purïshijnincunata Jesús niran: ‹‹Sumaj tantiyacunquiman. Pishipacuyçhu juyaycaj biyüda warmi çhurashanman waquin çhurashan mana tincunchu. 44Waquin runa jillaynin puchuptinraj, çhurasha. Cay warmim ichanga paçhallanpaj charashantapis llapanta çhurasha.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\