Marcos 16

1Diyawarda ushyarcuptin, Magdalena marcapita María, Santiagupa maman María, mama Salomé ayata chaquichij pirjümita rantiran. 2Dumingu warariycaptillan, Jesús pamparashanman aywaran: 3‹‹¿Piraj chaparaj rumita witichipämäshun?›› nir. 4Çhayaptin jatun carpis, rumi witiraycaranna. 5Pamparashan uçhcuman yaycuriptin, dirïcha-caj lädunçhu achic-achicyaycaj yuraj müdanash müsu jamaraycaran. Chayta ricar, warmicuna mancharicäcuran. 6Manchariptin, müsu niran: ‹‹Ama manchariychu. Rusçhu wañuj Nazaret marca Jesústa ashircaycanqui, ¿au? Cayçhu pamparash carsi, mana cannachu. Mayna cawarisha. 7Canan cuticuy. Jesúspa purïshijnincunata willar, Pedrutasi ninqui: ‹Galilea quinranman ñaupashana. Quiquin nishannuylla chayçhu tincunquipaj.› ›› 8Warmicunana manchariywan sicsicyaycar jishpicuran. Manchariyllawan imatapis mana willacuranchu. 9Chaura dumingu tuta waraycaptillan, Jesús cawarimuran. Cawarcamur, puntata Magdalena marcapita Maríata ricaripuran. Paypita jançhis supayta jargush caran. 10Jesúspa purïshijnincuna juyupa llaquicur wagarcaycaptin: ‹‹Jesús ricaripamasha. 11Cawaycan. Rasunpa ricashcä›› nir María willaptinsi, mana yupachicuranchu. 12Chaypita ishcaj purïshijnincuna çhacrapa aywaycaptin, juc-nirajnash Jesús ricaripuran. 13Paycunapis purïshij-masincunata willaran: ‹‹Jesús ricaripamasha›› nir. Willaptinpis, mana yupachicuranchu. 14Chaypita çhunca jucwan (11) purïshijnincuna micupacurcaycaptin, Jesús ricaripuran. Piñacuran: ‹‹Cawarimushäta willaycäshuptiqui, ¿imanirtaj mana yupachicamashcanquichu? ¿Imanirtaj chucru shungu carcaycanqui?›› nir. 15Jinarcur niran: ‹‹Canan chay-tucuy marcacunaman ayway. Tayta Diosninchipa alli willacuyninta llapanta willapäcunqui. 16Pipis yupachicamar ushyacur, alli cawayta taringa. Mana yupachicamajcunatam ichanga Tayta Diosninchi ñauquinga. 17Pipis yupachicamar, Tayta Diosninchi camacächiyninpa supaycunata jargunga. Juc-niraj rimaycunata rimanga. 18Wañuchicuj curucunata charirpis, wañuchicuj jampita upurpis, mana wañungachu. Maquinwan yataptin, jishyaçhucunapis allchacangam.›› 19Jesús willapäcuriptin, janaj pachaman Tayta Diosninchi shuntacuran. Payta mandäshinanpaj dirïcha-caj lädunman Tayta Jesús jamacuran. 20Purïshijnincunana Jesúspita chay-tucuyçhu willapäcuran. Willapäcunanpaj Tayta Jesús sumaj yanaparan. Ima-imatapis rurananpaj camacächiran. Shiminta wiyar, rurashancunata ricar, runacuna Jesús willapäcushancunata tantiyacuran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\