Marcos 2

1Chaypita ishcay-quimsa junajtana Cafarnaún marcaman Jesús yapay cutiran. Wasinçhu caycashanta musyar, 2achcaj runa shuntacaran. Wasi puncu pampapis mana jäcurannachu. Jesúsna Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcuycaran. 3Chaynuy juturpaycaptin, quirmallawan cumllucash runata çhuscuj runa çhayachimuran. 4Wasi junta runa juturpaycaptin, Jesúspa ñaupanman yaycuchiyta mana camäpacuranchu. Chaymi wasi jananman jigarcur, uçhcuriycäriran. Jinarcur Jesúsman quirmantinta warcuyllapa yarpuchiran. 5Paycuna llapan shungunwan yupachicushanta musyar, cumllucash runata Jesús niran: ‹‹Wawallau wawa, juchayquicunata jungashcänam.›› 6Chaura Moiséspa shiminta yaçhajcuna shungullançhu ullguran: 7‹‹Cay runa, ¿imanirtaj chaynuy riman? Chaynuy rimarga, Tayta Diosninchita apäriycan. Juchanchita Tayta Diosnillanchi junganman›› nir. 8Yarpashanta musyar, Jesús tapuran: ‹‹¿Imanirtaj llutanta yarparcaycanqui? 9Mä, tapushayqui. ¿Cumllucash runata allchacächiychu, jucha aparicushanta jungacächiychu sasa? 10Canan tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi cay pachaman caçhamasha. Munayniyujmi cä pipa juchantapis jungacächinäpaj.›› Cumllucash runatana niran: 11‹‹Jatariy. Quirmayquita shuntacurcur, wasiquiman cuticuy.›› 12Cumllucash runana jataricurcuran. Quirmanta apacurcur, llapan ricay llucshicuran. Chaynuypa llapan runa cushicushpan Tayta Diosninchita alliman çhuraran: ‹‹Canan ricashanchita mana imaypis ricashcanchichu›› nir. 13Chaypita Galilea püsu cantunpa Jesús yapay aywaycaran. Runacunapis achcaj ricäcuj aywaran. Paycunatam Jesús yaçhachiran. 14Aywaycashançhu Alfeupa wamran Levíta ricaran. Levíga Roma marcapa mandajninpaj jillayta shuntaycaran. Ricar, Jesús niran: ‹‹Leví, purïshimay.›› Niptin, Jesústa Leví purïshiran. 15Chaypita Levípa wasinçhu purïshijnincunawan Jesús micurcaycaran. Waquin juchaçhu arujcunawanpis, jillayta shuntajcunawanpis micurcaycaran. Chay-niraj runacuna achcajmi Jesústa purïshiran. 16Moiséspa shiminta yaçhaj fariseucunana Jesústa ricaran chiquipashan juchaçhu arujcunawan jillayta shuntajcunawan micurcaycajta. Chaymi Jesúspa purïshijnincunata tapuran: ‹‹¿Imanirtaj juchaçhu arujcunawan, jillayta shuntaj chiqui runacunawan Jesús micun?›› nir. 17Jamurpaptin, Jesúspis niran: ‹‹Jishyaçhucunallash jampicujta ashin. Mana jishyarga, mana ashinchu. Chay-jina nuwapis juchaçhu arujcunata Tayta Diosninchiman cutichijmi shamushcä. ‹Juchaynajmi cä› nijcunatachu mana ashiycä.›› 18Juc cuti Ushyachicuj Juanpa purïshijnincunapis, fariseucunapis ayunashpan Tayta Diosninchita mañacurcaycaran. Chaymi waquin runacuna Jesústa tapuran: ‹‹Ushyachicuj Juanpa purïshijnincunapis, fariseucunapa purïshijnincunapis ayunashpan Tayta Diosninchita mañacun. Purïshijniquicunam ichanga, ¿imanirtaj mana ayunanchu?›› nir. 19Chaynuy niptin quiquinman tincuchicur, Jesús niran: ‹‹Warmi ashïshijcuna manash llaquishachu ayunan. Manchäga cushishash micupacärin. Majachacaj müsuta yanagaycar, manash ayunanmanchu. 20Warmi ashij müsuta jiçhuptinshi ichanga, ayunangapaj. Jatunpash llaquicungapaj. 21‹‹Chaynuypis mauca müdanata mushuj raçhipawan manash pipis jiranmanchu. Mushujwan jiraptin, jintishpan mauca müdanatapis jatunpanash raçhirachin. 22Bïnuta puguchinanpäpis manash pipis chaquish jaracha putuman wiñanmanchu. Bïnu pugur, chaquish jaracha pututa pashtarachinshi. Pashtaptin, bïnupis ushyacäcunshi. Jaracha putupis raçhicäcunshi. Chayshi llullu bïnuta llullu jaracha putumanraj wiñan.›› 23Diyawarda junaj rïgu cantunpa purïshijnincunawan Jesús aywaycaran. Purïshijnincuna rïguta shipircur-shipircur, maquinçhu cupacaçharcaycaran. 24Chaymi fariseucuna Jesústa tapuran: ‹‹¿Mä, arushanta ricanquichu? ¿Imanirtaj diyawardaçhu purïshijniquicuna rïguta cupacaçharcaycan? Diyawardaçhu Tayta Diosninchipa shiminta çharcurmi, mana arunchichu›› nir. 25Chaura Jesús niran: ‹‹¿Auquillunchi David imata rurashantapis manachu musyanqui? Tayta Diosninchipa shiminta liguiycarsi, ¿yargaywan David imata rurashantapis manachu tantiyacushcanqui? 26Mayur cüra Abiatar caycashan wichan yargay chariptin Tayta Diosninchipa wasinman yaycurir, jarashan tantanta David micuran. Cüracunalla micunan caycaptinsi, yanaguincunawanraj David micupäcuran. 27‹‹Mä, wiyamay. Tayta Diosninchi diyawardata camacächiran runacuna jamaycunanpaj, mana chay junajta manchapacunanpächu. 28Tayta Diosninchi caçhamasha. Chaymi diyawarda maquïçhu. Diyawardaçhu runa imata rurananpäpis, imata miçhänäpäpis maquïçhümi caycan.››


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\